Einamieji pranešimai

Pranešimas apie dividendų mokėjimo tvarką

2022 m. balandžio 29 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INTER RAO Lietuva“ (kodas 126119913, registruota adresu: Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2021 m. AB „INTER RAO Lietuva“ pelną ir skirti 0,37 EUR dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2022 m. gegužės 13 d., bus AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkais.

Dividendai bus mokami 2022 m. gegužės 27 d. (PDF)

PRIDEDAMA:

  1. Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį forma FR0021 (DAS-2). (PDF)
  2. Formų pildymo taisyklės. (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus. (PDF)

Pridedama:

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d.; (ZIP)

Nepriklausomo auditoriaus išvada; (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2021 m.; (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas. (PDF)

Dėl bendrojo balsavimo biuletenio (toliau – Biuletenis) patikslinimo

2022 m. balandžio 7 d. AB „INTER RAO Lietuva“ informavo, jog AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2022 m. kovo 30 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Kartu su pranešimu apie Susirinkimą taip pat buvo skelbiamas Biuletenio pavyzdys.

Šiuo AB „INTER RAO Lietuva“ informuoja, jog papildė Biuletenį procedūriniais klausimais, numatytais Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 27 str. 3 d.

Prie šio pranešimo pridedamas (kaip priedas) bendrasis balsavimo biuletenis yra tik pavyzdys ir negali būti naudojamas kaip Biuletenis. (PDF)

Pridedama:

  1. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys; (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2022 m. kovo 30 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19915, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimas vyks 2022 m. balandžio 29 d. 10 val. adresu Aukštaičių g. 2, LT-28216, Utena, Lietuvos Respublika. Registracija vyks nuo 09.00 val. iki 09.40 val. (PDF)

Pridedama:

  1. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys; (PDF)
  2. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2020 m. projektas. (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ valdybos sprendimai

AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovės ir Grupės 2021 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir analizės, ir sprendimą dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. (PDF)

Priedai:

  • AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., Konsoliduotas metinis pranešimas; (ZIP)
  • Nepriklausomo auditoriaus išvada. (PDF)

Dėl Lenkijos elektros biržos nustatytų apribojimų

2022 m. kovo 24 d. Lenkijos elektros birža (Towarowej Giełdy Energii) (toliau – TGE) informavo IRL Polska Sp. Z oo, juridino asmens KRS kodas 0000436992 (toliau – Dukterinė įmonė), kuri yra AB INTER RAO Lietuva, juridinio asmens kodas 126119913 (toliau – Bendrovė), dukterinė įmonė apie TGE valdybos sprendimą sustabdyti Dukterinės įmonės operacijas TGE žaliavų biržoje ir TGE valdomoje prekybos platformoje. Vadovaujantis TGE pateiktu pranešimu, toks sprendimas priimtas dėl galimos rizikos, kad Dukterinei įmonei gali būti taikomos bendrosios sankcijos, įskaitant sankcijas, nurodytas TGE žaliavų biržos prekybos taisyklėse. Aukščiau nurodytas Dukterinės įmonės operacijų sustabdymas galios iki išnyks tokio sustabdymo pagrindai, bet ne ilgiau kaip tris mėnesius. Kaip jau buvo nurodyta Bendrovės 2022 m. kovo 17 d., 23 d. ir 24 d. pranešimuose, Bendrovė neturi informacijos, kad jai ar jos dukterinėms įmonėms būtų taikomos ribojamos priemonės  įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Siekiant išvengti bet kokių neaiškumų, Bendrovė 2022 m. kovo 17 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, kuri koordinuoja tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais. Gavusi informaciją iš šios institucijos, Bendrovė apie tai informuos investuotojus teisės aktų nustatyta tvarka. Dukterinė įmonė ir Bendrovė taip pat bendradarbiaus su TGE ir pateiks kitą reikalingą informaciją, kad būtų panaikinti aukščiau aprašyti Dukterinės įmonės veiklos apribojimai. (PDF)

Dėl viešumoje paskelbtų komentarų

2022 m. kovo 24 d. žiniasklaidoje buvo paskelbti Lietuvos Respublikos valdžios atstovų komentarai apie valstybinių institucijų sutartis su AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 126119913 (toliau – Bendrovė), ir apie galimą tokių sutarčių nutraukimą. Informuojame, kad Bendrovė ir toliau vykdo visus įsipareigojimus esamiems klientams ir partneriams. Kaip jau buvo nurodyta Bendrovės 2022 m. kovo 17 d. ir 23 d. pranešimuose, Bendrovė neturi informacijos, kad jai ar jos dukterinėms įmonėms būtų taikomos ribojamos priemonės  įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Siekiant išvengti bet kokių neaiškumų, Bendrovė 2022 m. kovo 17 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, kuri koordinuoja tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais. Gavusi informaciją iš šios institucijos, Bendrovė apie tai informuos investuotojus teisės aktų nustatyta tvarka. (PDF)

Dėl prekybos akcijomis sustabdymo

2022 m. kovo 14 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti prekybą AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 126119913 (toliau – Bendrovė), akcijomis First North užsienio akcijų prekybos sąraše (plačiau apie tai skaitykite čia: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb1d8bfda754479031acc01e8e0421b90&lang=lt) ir 2022 m. kovo 17 d. apie prekybos Bendrovės akcijomis sustabdymą pranešė Varšuvos akcijų birža (plačiau apie tai skaitykite čia: https://www.gpw.pl/suspension-and-removal), tačiau, kaip jau buvo minėta Bendrovės 2022 m. kovo 17 d. pranešime, Bendrovė neturi informacijos, kad jai ar jos dukterinėms įmonėms būtų taikomos ribojamos priemonės  įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Siekiant išvengti bet kokių neaiškumų, Bendrovė 2022 m. kovo 17 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, kuri koordinuoja tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais. Gavusi informaciją iš šios institucijos, Bendrovė apie tai informuos investuotojus teisės aktų nustatyta tvarka. (PDF)

Dėl žiniasklaidos priemonėse paskelbtos informacijos

2022 m. kovo 16 d. kai kuriose masinės informacijos priemonėse buvo paskelbta, kad AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 126119913 (toliau – Bendrovė) galimybė disponuoti sąskaitomis yra apribota, tačiau Bendrovė neturi informacijos, kad jai ar jos dukterinėms įmonėms būtų taikomos ribojamos priemonės  įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Siekiant išvengti bet kokių neaiškumų, Bendrovė kreipiasi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, kuri koordinuoja tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais ir, gavusi informaciją iš šios institucijos, apie tai informuos investuotojus teisės aktų nustatyta tvarka. (PDF)

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!