A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

Privatumo politika

AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis AB „INTER RAO Lietuva“ (toliau – „INTER RAO Lietuva“) internetine svetaine www.interrao.lt (toliau – Svetainė).

INTER RAO Lietuva gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Kliento paraiškos formos ir užklausos

Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, kita Jūsų nurodyta informacija) Jūsų pateiktos kliento paraiškos išnagrinėjimo bei atsakymo į Jūsų pateiktas užklausas pateikimo tikslais mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums užpildant kliento paraiškos formą Svetainėje esančioje skiltyje „Tapkite mūsų klientu“, arba atitinkamai susisiekiant su mumis Svetainėje nurodytais mūsų kontaktais.

Naujienlaiškiai

Jūsų duomenis (el. pašto adresas) Jūsų užsakytų naujienlaiškių pateikimo tikslais mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums užpildant Svetainės skiltyje „Naujienos“ esančią naujienlaiškių prenumeratos formą.

Kandidatų asmens duomenys

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums Svetainėje nurodytu elektroniniu paštu ar per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, CV, išsilavinimas, darbo patirtis ir kita informacija, jeigu nurodote) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate pateikdami juos mums, siekdami įsidarbinti INTER RAO Lietuva.

Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

Slapukai 

Mūsų Svetainėje yra naudojami slapukai – į Svetainės lankytojo kompiuterį siunčiami ir įdiegiami skaitmeniniai failai, pagerinantys naudojimosi Svetaine funkcionalumą, greitį bei renkantys nuasmenintus duomenis Svetainės lankomumo statistikai stebėti. Svetainėje gali būti naudojami šių rūšių slapukai:

  • Būtinieji – būtini tam, kad Svetainės lankytojai galėtų naudotis saugiai prieiga prie Svetainės bei visais Svetainėje esančiais funkcionalumais;
  • Veikimą gerinantys – šie slapukai renka informaciją apie Jūsų naudojimąsi Svetaine, atskiromis jos skiltimis ar funkcijomis, užfiksuoja ir šalina Svetainės ir/ar joje esančių funkcionalumų veikimo klaidas;
  • Statistiniai – šie slapukai renka nuasmenintus duomenis apie Svetainės lankomumą ir fiksuoja naudojimąsi ja;
  • Rinkodaros – šie slapukai padeda mums atlikti Jūsų užsakytų naujienlaiškių siuntimo Jums funkciją tol, kol esate užsiprenumeravę naujienlaiškių gavimą.

Konkretūs slapukai, naudojami svetainėje:

Svetainės lankytojų apskaitos ir statistikos slapukai (_gat; _gid; _ga)

Šie slapukai naudojami rinkti statistinei informacijai apie Svetainės lankomumą. Gauti duomenys naudojami tobulinant svetainę bei rengiant ataskaitas, susijusias su lankomumu. Statistika renkama su „Google Analytics“ įrankiu. Gauti rezultatai yra anoniminiai ir naudojami tik statistikai.

Slapukas, skirtas papildomoms paslaugoms palaikyti – cloudfare (__cfduid):

Slapukas, susietas su svetainėmis naudojant „CloudFlare“, naudojamas siekiant pagreitinti puslapio įkėlimo laiką. Slapukas naudojamas siekiant užkirsti kelią bet kokiems saugumo apribojimams, atsižvelgiant į IP adresą, kurį gauna lankytojas. Jame nėra vartotojo identifikavimo informacijos. Slapukas leidžia užsisakyti naujienlaiškius.

Naudotojo kalbos nustatymo slapukas (pll_language)

Slapukas naudojamas išsaugoti lankytojo kalbą. Šis slapukas yra reikalingas, kad Svetainė galėtų funkcionuoti keliomis kalbomis.

Jūs galite valdyti Svetainėje naudojamus slapukus, veikiančius Jums lankantis Svetainėje, per naršyklės nustatymus ir priimti ar atsisakyti bei ištrinti seniau priimtus slapukus. Kilus klausimams, susijusiems su Svetainėje naudojamais slapukais, galite kreiptis į mus el. pašto adresu media@interrao.lt .

Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

Kandidatų asmens duomenis saugome tol, kol vyksta atranka į konkrečią poziciją. Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 1 metus nuo atrankos į konkrečią poziciją pasibaigimo momento, nebent savo sutikimą atšaukiate anksčiau, ir jeigu taikytini teisės aktai nenustato ilgesnio saugojimo termino.

Asmens duomenis, gautus Jūsų tapimo ir buvimo mūsų klientu metu, mes saugome tol, kol esate mūsų klientu ir 1 metus nuo paskutinės Jūsų inicijuotos komunikacijos su mumis žodžiu ar raštu, nebent taikytini teisės aktai nustato ilgesnį saugojimo terminą.

Asmens duomenis, gautus Jūsų mums pateiktų užklausų metu, mes saugome tol, kol atsakome į pateiktą užklausą. Pateikus atsakymą, šiuos asmens duomenis toliau saugome 1 metus, nebent taikytini teisės aktai nenustato ilgesnio saugojimo termino.

Asmens duomenis, gautus Jūsų atliktos naujienlaiškių prenumeratos metu, mes saugome 3 metus nuo paskutinio naujienlaiškio atsidarymo ir suėjus šiam terminui automatiškai ištriname Jūsų duomenis tvarkomus tiesioginės rinkodaros tikslu, nebent savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros atšaukiate anksčiau.

Asmens duomenis, surinktus Svetainėje veikiančių slapukų Jums besinaudojant Svetaine, saugome 1 metus nuo paskutinio Jūsų apsilankymo Svetainėje, nebent yra atskiras Jūsų sutikimas ar nesutikimas su tolesniu Jūsų asmens duomenų saugojimu, ir jeigu taikytini teisės aktai nenustato ilgesnio saugojimo termino.

Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų Svetainę ir saugoti jos duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus asmens duomenų „INTER RAO Lietuvai“ gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų, t. y. išnagrinėti kliento paraiškų, atsakyti į Jūsų pateiktas užklausas, siųsti Jums Jūsų užsakytus naujienlaiškius, sudaryti galimybes Jums naudotis visu Svetainės funkcionalumu ar atlikti Jūsų atranką į atitinkamą darbo poziciją „INTER RAO Lietuva“.

Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

„INTER RAO Lietuva“ imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

  • prašyti, kad INTER RAO Lietuva leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  • teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). INTER RAO Lietuva tokiu atveju įgyja teisę reikalauti atlyginti protingas išlaidas, „INTER RAO Lietuva“ patirtas dėl tokio Jūsų duomenų susisteminimo ir pateikimo Jums;
  • teisę atšaukti sutikimą;
  • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į „INTER RAO Lietuva“ el. paštu info@interrao.lt arba registruotu paštu adresu paštu AB „INTER RAO Lietuva“, A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva, pateikiant savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. „INTER RAO Lietuva“, gavusi Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą.

Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento.