2014

AB „INTER RAO Lietuva“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
2014 04 30 | 9/2014

Pranešimas apie AB „INTER RAO Lietuva“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d.  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2013 m.  (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas.  (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

2014 04 08 | 7/2014

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2014 m. balandžio 4 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.  (PDF)

Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2013 m. projektas.  (PDF)