2022

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus

2022 m. balandžio 29 d. | 13/2022

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus. (PDF)

Pridedama:

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d.; (ZIP)

Nepriklausomo auditoriaus išvada; (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2021 m.; (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas. (PDF)


Dėl bendrojo balsavimo biuletenio (toliau – Biuletenis) patikslinimo

2022 m. balandžio 19 d. | 12/2022

2022 m. balandžio 7 d. AB „INTER RAO Lietuva“ informavo, jog AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2022 m. kovo 30 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Kartu su pranešimu apie Susirinkimą taip pat buvo skelbiamas Biuletenio pavyzdys.

Šiuo AB „INTER RAO Lietuva“ informuoja, jog papildė Biuletenį procedūriniais klausimais, numatytais Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 27 str. 3 d.

Prie šio pranešimo pridedamas (kaip priedas) bendrasis balsavimo biuletenis yra tik pavyzdys ir negali būti naudojamas kaip Biuletenis. (PDF)

Pridedama:

  1. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys; (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

2022 m. balandžio 7 d. | 11/2022

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2022 m. kovo 30 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19915, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimas vyks 2022 m. balandžio 29 d. 10 val. adresu Aukštaičių g. 2, LT-28216, Utena, Lietuvos Respublika. Registracija vyks nuo 09.00 val. iki 09.40 val. (PDF)

Pridedama:

  1. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys; (PDF)
  2. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2021 m. projektas. (PDF)