2015

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus
2015 04 30 | 9/2015

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus;  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2014 m.;  (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas.  (PDF)

Nauja Bendrovės įstatų redakcija.  (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2015 04 08 | 8/2015

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2015 m. kovo 27 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.  (PDF)

Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2014 m. projektas;  (PDF)

Nauja Bendrovės įstatų redakcija.  (PDF)