A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

Finansiniai duomenys

Už metus, besibaigiančius gruodžio 31 d.

2016 2015 2014 2013 2012 2011

tūkstančiai EUR

Pardavimai 178 880 186 694 210 362 219 498 259 915 266 184
Bendrasis pelnas 18 943 29 602 21 769 7 474 28 005 26 635
Veiklos pelnas 10 939 22 798 15 032 712 21 180 21 219
EBITDA 15 024 25 301 17 773 3 193 23 606 22 822
Grynasis pelnas 9 256 18 819 12 342 777 16 831 17 725
Grynasis pinigų ir

pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)

(12 544) 8 527 6 825 1 154 (6 565) (13 915)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

laikotarpio pabaigoje

7 211 19 755 11 228 4 403 3 249 9 814

gruodžio 31 d.

Nuosavas kapitalas iš viso 51 704 67 685 65 022 58 679 60 507 65 292
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso 51 704 67 685 65 022 58 679 60 507 65 292