Finansiniai duomenys

INTER RAO Lietuva Grupė

Už metus, besibaigiančius gruodžio 31 d.

 

2020

2019

2018

2017

2016

 

tūkstančiai EUR

Pardavimai

163 371

317 034

288 269

179 378

178 880

Bendrasis pelnas

23 240

24 461

22 716

18 354

18 943

Veiklos pelnas

11 993

15 163

14 934

10 911

10 939

EBITDA

19 543

22 432

17 767

13 537

15 024

Grynasis pelnas

12 209

17 647

11 454

8 974

9 256

Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)

(4 772)

6 285

15 546

(2 020)

(12 544)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

22 250

27 022

20 737

5 191

7 211

 

gruodžio 31 d.

Turto iš viso

50 252

65 063

61 742

48 433

51 704

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso

50 252

65 063

61 742

48 433

51 704