A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

Finansiniai duomenys

Už metus, besibaigiančius gruodžio 31 d.
2017 2016 2015 2014 2013
tūkstančiai EUR
Pardavimai 179 378 178 880 186 694 210 362 219 498
Bendrasis pelnas 18 354 18 943 29 602 21 769 7 474
Veiklos pelnas 10 911 10 939 22 798 15 032 712
EBITDA 13 537 15 024 25 301 17 773 3 193
Grynasis pelnas 8 974 9 256 18 819 12 342 777
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) (2 020) (12 544) 8 527 6 825 1 154
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 5 191 7 211 19 755 11 228 4 403
gruodžio 31 d.
Nuosavas kapitalas iš viso 48 433 51 704 67 685 65 022 58 679
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso 48 433 51 704 67 685 65 022 58 679