A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

Finansiniai duomenys

Už metus, besibaigiančius gruodžio 31 d.
2018 2017 2016 2015 2014
tūkstančiai EUR
Pardavimai 288 269 179 378 178 880 186 694 210 362
Bendrasis pelnas 22 716 18 354 18 943 29 602 21 769
Veiklos pelnas 14 934 10 911 10 939 22 798 15 032
EBITDA 17 767 13 537 15 024 25 301 17 773
Grynasis pelnas 11 454 8 974 9 256 18 819 12 342
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 15 546 (2 020) (12 544) 8 527 6 825
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 20 737 5 191 7 211 19 755 11 228
gruodžio 31 d.
Turto iš viso 61 742 48 433 51 704 67 685 65 022
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso 61 742 48 433 51 704 67 685 65 022