2016

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus
2016 04 29 | 13/2016

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus;  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d.;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2015 m.;  (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas.  (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2016 04 07 | 12/2016

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2016 m. kovo 28 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.  (PDF)

Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2015 m. projektas.  (PDF)