Dividendų politika

Pagal Akcininkų sutartį, UAB Scaent Baltic ir RAO Nordic Oy užtikrins, kad jų atstovai Bendrovės Stebėtojų taryboje ir Valdyboje palaikytų ne mažiau nei 70% atitinkamų metų grynojo pelno išmokėjimą akcininkams dividendų forma. Scaent Baltic ir RAO Nordic balsuos savo akcijomis Visuotiniame akcininkų susirinkime siekdami užtikrinti tokį grynojo pelno paskirstymą, nebent Bendrovės Valdyba, veikdama Bendrovės interesais ir patvirtindama metinę investicijų programą, nuspręstų, kad Bendrovė turėtų atitinkamų metų grynąjį pelną investuoti.