2018

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus
2018 04 27 | 9/2018

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus; (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.; (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2017 m.; (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas. (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2018 04 05 | 8/2018

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2018 m. kovo 27 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks 2018 m. balandžio 27 d. 10 val. adresu Mindaugo g. 27, LT-03210, Vilnius, Lietuvos Respublika. Registracija vyks nuo 09.00 val. iki 09.40 val. (PDF)

Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys; (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2017 m. projektas.  (PDF)