Einamieji pranešimai

Dėl Vilniaus apygardos teismo sprendimo ir termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti

Informuojame, kad Alpiq AG Vilniaus apygardos teismui pareiškė atsisakantis civilinėje byloje Nr. eB2-2568-864/2022 pateikto skundo.

Tuo pagrindu  Vilniaus apygardos teismas 2022-07-22 priėmė nutartį priimti Alpiq AG atsisakymą nuo skundo, nutraukti Alpiq AG pradėtą civilinę bylą dėl bankrutuojančios AB „INTER RAO Lietuva“ 2022 m. birželio 30 d. kreditorių susirinkimo sprendimų ir panaikino sprendimą stabdyti bankrutuojančios AB ,,INTER RAO Lietuva“ bankroto proceso ne teismo tvarka vykdymą.

Tokiu būdu atnaujinamas terminas pareikšti kreditorinius reikalavimus.

Bankroto procesas buvo sustabdytas nuo 2022-07-12 iki 2022-07-22 (10 kalendorinių dienų). Šiam 10 kalendorinių dienų terminui pratęsiamas terminas pareikšti kreditorinius reikalavimus.

Remdamiesi aukščiau išdėstytu kreditoriams, kurie iki šiol nėra pateikę reikalavimų, siūlome ne vėliau kaip iki 2022-08-11 pateikti savo reikalavimus bankrutuojančiai AB „INTER RAO Lietuva“ ir perduoti juos bankrutuojančios AB „INTER RAO Lietuva“ nemokumo administratoriui UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurui, adresu Jonavos g. 16A, LT-44269 Kaunas, arba el. paštu: biuras@adminbiuras.lt, kartu su reikalavimus patvirtinančiais dokumentais, nurodant, kaip yra užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas. (PDF)

Dėl Vilniaus apygardos teismo sprendimo

Informuojame, kad Vilniaus apygardos teismas priėmė Alpig AG skundą, kuriuo Alpig AG prašo panaikinti AB „INTER RAO Lietuva“ 2022 m. birželio 30 d. kreditorių susirinkimo sprendimus.

AB „INTER RAO Lietuva“ kreditoriai turi teisę Vilniaus apygardos teismui (civilinės bylos Nr. eB2-2568-864/2022) iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. pateikti atsiliepimą į  Alpig AG skundą.

Jeigu pageidaujate gauti Alpig AG skundo kopiją prašome apie tai informuoti el. paštu biuras@adminbiuras.lt.

Vilniaus apygardos teismas nusprendė stabdyti AB ,,INTER RAO Lietuva“ bankroto proceso ne teismo tvarka vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo momento. Atsižvelgiant į šį sprendimą, yra sustabdomas terminas pareikšti kreditorinius reikalavimus. Apie šio termino atnaujinimą informuosime atskiru pranešimu.

Taip pat informuojame, kad Vilniaus apygardos teisme (Gedimino pr. 40, Vilnius) 2022 m. rugpjūčio 2 d., 9.00 val. rašytinio proceso tvarka bus nagrinėjamas pareiškėjo Alpig AG skundas dėl 2022 m. birželio 30 d. AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 126119913,  kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo. Bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Teismo sudėtis: teisėja Ramunė Mikonienė. Informacijos teirautis tel. 8 706 668 369 – Dokumentų priėmimo ir informacijos biuras“. (PDF)

Dėl leidimų panaikinimo

INTER RAO Lietuva, kodas 126119913 (toliau – Bendrovė) praneša, kad 2022 m. birželio 30 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) priėmė nutarimus, kuriais panaikino Bendrovei išduotų leidimų galiojimą: (i) 2013 m. sausio 31 d. leidimo Nr. LE-0030 importuoti elektros energiją, (ii) 2013 m. sausio 31 d. leidimo Nr. LE-0020 eksportuoti elektros energiją ir (iii) 2003 m. sausio 17 d. leidimo Nr. L1-NET-14 vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklą.

Tikėtina, kad šių sprendimų priežastys yra tokios pačios, kaip jau nurodyta Bendrovės 2022 m. gegužės 27 d. einamajame pranešime Nr.2022/18. (PDF)

Pranešimas dėl AB „INTER RAO Lietuva“ bankroto procedūros ne teismo tvarka

Informuojame, kad 2022-06-30 kreditorių susirinkimas nusprendė AB „INTER RAO Lietuva“, įmonės kodas 126119913, juridinis adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka ir šios įmonės administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą (Įmonių nemokumo administravimo paslaugas teikiančių asmenų Sąrašo Nr. N-JA0027, įrašymo į Sąrašą data 2001-10-21, adresas – Jonavos g. 16A, LT44269 Kaunas, tel. Nr. +370-37-30 89 45, el. paštas: biuras@adminbiuras.lt). Administratoriaus įgaliotas asmuo – Aurimas Valaitis.

AB „INTER RAO Lietuva“ bankrutuojančios įmonės teisinį statusą įgijo 2022-06-30.

Informuojame, kad vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 28 str., 61 str. nuo 2022-06-30:

  1. Draudžiama vykdyti juridinio asmens finansines prievoles, neįvykdytas iki 2022-06-30, įskaitant mokesčių, palūkanų ir netesybų mokėjimą; išieškoti skolas iš juridinio asmens; įskaityti reikalavimus; skaičiuoti netesybas ir palūkanas už juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki 2022-06-30; nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą; įkeisti turtą, suteikti garantiją, laiduoti ar kitais būdais užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.
  2. Laikoma, kad visų juridinio asmens prievolių įvykdymo terminai yra suėję.

Vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 41 str. 1 d. visi įmonės kreditoriai turi teisę pateikti savo reikalavimus bankrutuojančiai AB „INTER RAO Lietuva“ iki 2022-08-01.

Remdamiesi aukščiau išdėstytu siūlome ne vėliau kaip iki 2022-08-01 pateikti savo reikalavimus bankrutuojančiai AB „INTER RAO Lietuva“ ir perduoti juos bankrutuojančios AB „INTER RAO Lietuva“ nemokumo administratoriui UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurui, adresu Jonavos g. 16A, LT-44269 Kaunas, arba el. paštu: biuras@adminbiuras.lt, kartu su reikalavimus patvirtinančiais dokumentais, nurodant, kaip yra užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas.

Vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 41 str. 6 d., kreditoriui nepateikus finansinio reikalavimo per nustatytą terminą, jo reikalavimo teisė pasibaigia.

Prašome bankrutuojančios AB „INTER RAO Lietuva“ nemokumo administratoriui el. paštu biuras@adminbiuras.lt pateikti savo elektroninio pašto adresą. Informuojame, kad visa informacija apie AB „INTER RAO Lietuva“ nemokumo procesą kreditoriams bus teikiama tik elektroniniu paštu.

Pažymime, kad bankrutuojančios AB „INTER RAO Lietuva“ nemokumo administratoriaus įgaliojimus galite pasitikrinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos internetinėje svetainėje www.avnt.lt. (PDF)

Dėl bendrovės vadovo sprendimo

Nors INTER RAO Lietuva, kodas 126119913 (toliau – Bendrovė) nesutinka su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimu, kad Bendrovė turi sąsajų su asmenimis, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, tačiau  jos lėšas ir akcijas įšaldžius (kaip detaliau nurodyta 2022 m. gegužės 27 d. Bendrovės pranešime), toks sprendimas faktiškai riboja Bendrovės galimybę laiku vykdyti turtines prievoles jos kreditoriams.

Todėl Bendrovės vadovas privalėjo įvykdyti įstatymuose numatytą pareigą ir 2022 m. birželio 7 d. informavo Bendrovės kreditorius apie nemokumo proceso inicijavimą pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą. Šiame procese priėmus tolimesnius sprendimus, apie juos bus paskelbta teisės aktuose nustatyta tvarka. (PDF)

Bendrovė sieks tam tikrų sprendimų panaikinimo

INTER RAO Lietuva, kodas 126119913 (toliau – Bendrovė) 2022 m. gegužės 27 d. gavo Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau FNTT)  atsakymą dėl FNTT paskelbtos informacijos (toliau – FNTT paskelbta informacija), kad Bendrovė turi sąsajų su asmenimis, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, o todėl jos lėšos ir akcijos yra įšaldytos. FNTT atsakyme nurodoma, kad netiesioginio Bendrovės akcininko, INTER RAO UES,  akcininkai yra netiesiogiai Rusijos Federacijos, kuri yra prezidentinė federacinė respublika, valdomos įmonės, o savo ruožtu Rusijos Federacijos prezidentui Vladimir Putin 2022 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimu (BUSP) 2022/331, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, yra taikomos tarptautinės sankcijos.

Darydama nuorodą į FNTT informaciją, 2022 m. gegužės 27 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) priėmė nutarimus, kuriais iki 2022 m. birželio 26 d. sustabdė Bendrovei 2013 m. sausio 31 d. išduoto Elektros energijos importo leidimo Nr. LI-0030 ir 2003 m. kovo 7 d. išduoto leidimo Nr. L1-NET-14 vykdyti nepriklausomos elektros energijos tiekimo veiklą galiojimą.

2022 m. gegužės 26 d. NASDAQ CSD Lietuvos filialas, tikėtina, kad dėl FNNT  paskelbtos informacijos, atsisakė atlikti Bendrovės dividendų, paskelbtų 2022 m. balandžio 29 d. visuotiniame akcininkų susirinkime, mokėjimą.

Bendrovė nesutinka su FNTT interpretacija, kad Bendrovę neva kontroliuoja Rusijos Federacijos prezidentas, ir sieks FNTT informacijos bei jos pagrindu priimtų kitų sprendimų panaikinimo. (PDF)

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!