Akcininkų susirinkimai

Pagal „INTER RAO Lietuva“ (Bendrovė) Įstatus, Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Stebėtojų taryba, Valdyba ir Generalinis direktorius.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, Stebėtojų tarybai, Valdybai, Generaliniam direktoriui ir kitiems Bendrovės darbuotojams.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti akcininkai, Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais.

Bendrovės Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Visuotinio akcininkų susirinkimo ar pakartotinio Visuotinio akcininkų susirinkimo.

Asmuo, dalyvaujantis Visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti savo asmenys tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Visuotiniame akcininkų susirinkime.

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.