2017

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus
2017 04 28 | 7/2017

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus;  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d.;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2016 m.;  (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas.  (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2017 04 07 | 6/2017

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2017 m. kovo 27 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. (PDF)

Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2016 m. projektas.  (PDF)