Einamieji pranešimai

Dėl leidimo importuoti elektros energiją pakeitimo

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2020-11-06 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT),  priėmė nutarimą „Dėl leidimo importuoti elektros energiją AB „INTER RAO Lietuva“ pakeitimo“, kuriuo pakeitė 2013 m. sausio 31 d. AB „INTER RAO Lietuva“ išduotą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos leidimą importuoti elektros energiją Nr. LI-0030 ir išbraukė jame šiuos žodžius: „Baltarusijos Respublikos“ ir po jų įrašytą kablelį. Atitinkamai AB „INTER RAO Lietuva“ turimame leidime importuoti elektros energiją Nr. LI-0030 liko nurodyta sąlyga, kad bendrovė turi teisę importuoti elektros energiją iš Rusijos Federacijos.

AB „INTER RAO Lietuva“ šis planuojamas pakeitimas pagal Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymą buvo žinomas. AB „INTER RAO Lietuva“ pažymi, kad bendrovės veiklai tai esminės reikšmės neturės. (PDF)

Dėl elektros energijos pirkimo pardavimo sutarties nutraukimo

Reaguodama į viešai pasirodžiusią informaciją AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad AB „Ignitis gamyba“ ir  AB „INTER RAO Lietuva“ 2020 m. liepos 28 d. sudaryta elektros energijos pirkimo pardavimo sutartis pasibaigė 2020 lapkričio 3 d. abiejų šalių sutarimu pagal sutartyje numatytas sąlygas, t.y. įvykus sutartyje numatytai sąlygai – prasidėjus Baltarusijos atominės elektrinės bandymams/veiklai bei Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos jungiamųjų linijų pralaidumą prekybai elektros energija sumažinus iki 0 MW, sutartis laikoma pasibaigusia.

AB „INTER RAO Lietuva“  šią nuostatą žinojo sudarydama sutartį ir pažymi, kad bendrovės veiklai tai esminės reikšmės neturės. (PDF)

Dėl sutarties sudarymo, pagal kurią bus perkama elektra, pagaminta UAB “Vydmantai wind park”

UAB „Vydmantai wind park“, AB INTER RAO Lietuva dukterinė įmonė, sudarė ilgalaikę 3 metų trukmės sutartį su UAB “Electrum Lietuva”, latviškos bendrovės AS „Latvenergo“ grupės įmone, dėl viso UAB “Vydmantai wind park” pagaminto elektros kiekio pardavimo.

Ši sutartis įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d. ir pakeis šiuo metu galiojančią elektros pirkimo-pardavimo sutartį su AB “Ignitis gamyba”, kadangi  2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigs skatinamojo elektros supirkimo tarifo galiojimo terminas. (PDF)

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d. paskelbimo

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia neaudituotas konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas ir neaudituotą konsoliduotą tarpinį pranešimą, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d. (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d. (PDF)

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d., paskelbimo datos

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad  AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d., bus skelbiami 2020 m. rugpjūčio 28 d. (PDF)

Pranešimas apie dividendų mokėjimo tvarką

2020 m. balandžio 27 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2019 m. AB „INTER RAO Lietuva“ pelną ir skirti 0,7 EUR dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2020 m. gegužės 12 d., bus AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkais. (PDF)

Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį forma FR0021 (DAS-2). (PDF)

Formų pildymo taisyklės. (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus; (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.; (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2019 m.; (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas. (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2020 m. kovo 27 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimas vyks 2020 m. balandžio 27 d. 10 val. adresu A. Tumėno g. 4 (B korpusas, 9 aukštas), LT-01109 Vilnius, Lietuvos Respublika. Registracija vyks nuo 09.00 val. iki 09.40 val.

Atkreipiame dėmesį, kad šio pranešimo paskelbimo dieną dėl COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikos teritorijoje Vyriausybės nutarimu yra paskelbtas karantinas (toliau – Karantinas), kuris apima draudimą atvirose ir uždarose erdvėse organizuoti visus renginius bei susibūrimus. Šiuo metu Karantinas nustatytas iki 2020 m. balandžio 13 d. 24:00 val. Yra viešai paskelbta, kad Karantinas gali būti pratęstas. Jeigu Susirinkimo dieną, t. y. 2020 m. balandžio 27 d., vis dar galios Karantinas ir minėtas draudimas organizuoti renginius ir susibūrimus, akcininkams ir jų atstovams nebus sudaroma galimybė atvykti ir dalyvauti Susirinkime asmeniškai. Tokiu atveju akcininkams ir jų atstovams bus sudaroma galimybė sudalyvauti ir balsuoti Susirinkime vieninteliu pagal įstatymus privalomu ir tokiomis aplinkybėmis leidžiamu būdu – iš anksto balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir pateikiant jį Bendrovei iki Susirinkimo dienos. Jeigu Susirinkimo dieną, t. y. 2020 m. balandžio 27 d., Karantinas ir minėtas draudimas organizuoti renginius ir susibūrimus jau bus pasibaigęs, akcininkai ir jų atstovai galės atvykti ir dalyvauti Susirinkime asmeniškai. Tačiau atsižvelgiant į COVID-19 koronoviruso keliamą grėsmę, tokiu atveju Bendrovė primigtinai rekomenduoja akcininkams ir jų atstovams asmeniškai į Susirinkimą nevykti, o balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. (PDF)

Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys; (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2019 m. projektas. (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia valdybos sprendimą patvirtinti overdrafto sutarties pratęsimą su „OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialu

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad Bendrovės valdyba pritarė overdrafto (sąskaitos kreditavimo) sutarties galiojimo termino pratęsimui vieneriems metams. Pagal overdrafto sutartį OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas, identifikavimo kodas 302535257, yra suteikęs Bendrovei overdraftą, kurio maksimali suma – 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų.

Overdraftas bus naudojamas Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti. (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ valdybos sprendimai

AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovės ir grupės 2019 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir analizės ir sprendimą dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.  kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas. (PDF)

Dėl bendrovės valdymo (EBI pranešimas 1/2020)

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie dalinį neatitikimą Varšuvos vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo praktikos kodekso (toliau – „WSE valdymo praktikos kodeksas“) reikalavimams. WSE valdymo praktikos kodeksas pateikiamas Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kuriame pateikiama informacija apie bendrovių valdymą: www.corp-gov.gpw.pl, taip pat ir internetinėje svetainėje: www.interrao.lt dalyje „Investuotojams“. (PDF)

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2019 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2019 m. paskelbimo

AB INTER RAO Lietuva skelbia 2019 m. IV ketvirčio rezultatus, Konsoliduotas ir Bendrovės metines finansines ataskaitas už metus pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.  kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotą metinį pranešimą. (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2019 m. IV ketvirčio rezultatai; (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.  kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas. (PDF)

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!