Einamieji pranešimai

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie sprendimą likviduoti dukterinę bendrovę UAB „Alproka“

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad Bendrovės valdyba pritarė Bendrovės dukterinės  bendrovės UAB „Alproka“ likvidavimui. UAB „Alproka“ visuotinis akcininkų susirinkimas lapkričio 6 d. priėmė sprendimą likviduoti bendrovę. Likvidavimas bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. Sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad sėkmingai įgyvendinus nekilnojamojo turto projektą, buvo parduotas visas UAB „Alproka“ nekilnojamasis turtas ir  UAB „Alproka“ nustojo vykdyti komercinę veiklą. (PDF)

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. paskelbimo

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia neaudituotas konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas ir neaudituotą konsoliduotą tarpinį pranešimą, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (PDF)

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., paskelbimo datos

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad  AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., bus skelbiami 2018 m. rugpjūčio 31 d. (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ Stebėtojų tarybos sprendimu Ilnar Mirsiyapov atšauktas iš Bendrovės Valdybos prieš terminą, Evgeny Sarymsakov išrinktas į Bendrovės Valdybą

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2018 m. liepos 16 d. buvo sušauktas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame visi išrinkti Stebėtojų tarybos nariai vienbalsiai priėmė sprendimus atšaukti prieš terminą iš AB „INTER RAO Lietuva“ valdybos, valdybos narį Ilnar Mirsiyapov ir išrinkti į AB „INTER RAO Lietuva“ valdybą Evgeny Sarymsakov. (PDF)

Pranešimas apie dividendų mokėjimo tvarką

2018 m. balandžio 27 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2017 m. AB „INTER RAO Lietuva“ pelną ir skirti 0,355 EUR dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2018 m. gegužės 14 d., bus AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkais.

Pranešimas apie dividendų mokėjimo tvarką. (PDF)

Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį forma FR0021 (DAS-2). (PDF)

Formų pildymo taisyklės. (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus; (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.; (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2017 m.; (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas. (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „INTER RAO Lietuva“ Valdybos iniciatyva ir 2018 m. kovo 27 d. sprendimu šaukiamas AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks 2018 m. balandžio 27 d. 10 val. adresu Mindaugo g. 27, LT-03210, Vilnius, Lietuvos Respublika. Registracija vyks nuo 09.00 val. iki 09.40 val. (PDF)

Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys; (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2017 m. projektas.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie valdybos sprendimą pritarti OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas suteiktam finansavimui

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad Bendrovės valdyba pritarė overdrafto (sąskaitos kreditavimo) sutarties sudarymui, pagal kurią OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas, Bendrovei vienerių metų terminui suteikė overdraftą, kurio maksimali suma – dešimt milijonų eurų. Overdraftas bus naudojamas Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti. (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ valdybos sprendimai

AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovės ir grupės 2017 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir analizės ir sprendimą dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas.  (PDF)

Dėl bendrovės valdymo (EBI pranešimas 1/2018)

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie dalinį neatitikimą Varšuvos vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo praktikos kodekso (toliau – „WSE valdymo praktikos kodeksas“) reikalavimams. WSE valdymo praktikos kodeksas pateikiamas Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kuriame pateikiama informacija apie bendrovių valdymą: www.corp-gov.gpw.pl, taip pat ir internetinėje svetainėje: www.interrao.lt dalyje „Investuotojams“. (PDF)

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2017 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2017 m. paskelbimo

AB INTER RAO Lietuva skelbia 2017 m. IV ketvirčio rezultatus, Konsoliduotas ir Bendrovės metines finansines ataskaitas už metus pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotą metinį pranešimą. (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2017 m. IV ketvirčio rezultatai; (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas. (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie pagrindiniam bendrovės akcininkui prieš terminą dalinai grąžintą paskolos sumą

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2018 m. vasario 14 d. Bendrovė pagal 2017 m. gegužės 24 d. paskolos sutartį prieš terminą grąžino paskolos dalį ir priskaičiuotas palūkanas akcininkui UAB „Scaent Baltic“, turinčiam 29% Bendrovės akcijų ir suteikiamų balsų. Gauta paskola buvo naudojama Bendrovės apyvartiniam kapitalui finansuoti. (PDF)

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!