Einamieji pranešimai

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d. paskelbimo

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia neaudituotas konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas ir neaudituotą konsoliduotą tarpinį pranešimą, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d.  (PDF)

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d. paskelbimo datos

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d. bus skelbiami 2016 m. rugpjūčio 31 d.  (PDF)

Pranešimas apie dividendų mokėjimo tvarką

2016 m. balandžio 29 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2015 m. AB „INTER RAO Lietuva“ pelną ir skirti 0,805 EUR dividendų vienai akcijai. Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2016 m. gegužės 13 d., bus AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkais.  (PDF)

Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį forma FR0021 (DAS-2).  (PDF)

Formų pildymo taisyklės.  (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus;  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d.;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2015 m.;  (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ valdybos sprendimai

AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovės ir grupės 2015 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir analizės ir sprendimą dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas.  (PDF)

Dėl bendrovės valdymo

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie dalinį neatitikimą Varšuvos vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo praktikos kodekso (toliau – „WSE valdymo praktikos kodeksas“) reikalavimams. WSE valdymo praktikos kodeksas pateikiamas Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kuriame pateikiama informacija apie bendrovių valdymą: www.corp-gov.gpw.pl, taip pat ir internetinėje svetainėje: www.interrao.lt dalyje „Investuotojams“.  (PDF)

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2015 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2015 m. paskelbimo

AB INTER RAO Lietuva skelbia 2015 m. IV ketvirčio rezultatus, Konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už metus pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotą metinį pranešimą.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2015 m. IV ketvirčio rezultatai;  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ rengs ir skelbs tarpinę informaciją

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad, atsižvelgiant į naujausius Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies pakeitimus, kuriais emitentams nebelieka pareigos rengti ir skelbti tarpinę 3, 9 ir 12 mėn. finansinę informaciją, Bendrovė nusprendė rengti konsoliduotą tarpinę informaciją ir skelbti ją norminių aktų nustatyta tvarka, taip užtikrindama investuotojams galimybę susipažinti ir sprendimus priimti vadovaujantis naujausia informacija apie Bendrovės veiklą.  (PDF)

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!