„INTER RAO Lietuva” grupė skelbia 2021 metų finansinius rezultatus: didesnės pardavimų apimtys ir pajamų šuolis bei grynojo pelno padidėjimas

  • Prekybos elektros energija apimtys 2021-aisiais didėjo iki 7 650 GWh, lyginant su 5 781 GWh 2020 metais. Tai lėmė ženkliai išaugusi elektros energijos rinkos kaina ir bendras elektros energijos paklausos rinkoje padidėjimas.
  • Dėl išaugusių prekybos apimčių ir elektros energijos kainos rinkoje pardavimų pajamos didėjo iki 334,3 mln. eurų, lyginant su 163,4 mln. eurų prieš metus.
  • Grupės bendrasis pelnas nuo 23,2 mln. eurų 2020-aisiais didėjo iki 42,7 mln. eurų 2021 metais.
  • Veiklos pelnas siekė 33,2 mln. eurų, lyginant su 12,0 mln. eurų prieš metus.
  • Grupės grynasis pelnas buvo 14,3 mln. eurų, lyginant su 12,2 mln. eurų 2020-aisiais.
  • Grupės EBITDA siekė 36,9 mln. eurų, o EBITDA pelno marža buvo 11,0%.
  • Elektros gamyba Vydmantų vėjo elektrinių parke dėl nepalankių oro sąlygų per metus mažėjo 23,2%.
  • Prekybos elektros energija Lenkijoje apimtys didėjo iki 2 398 GWh, kai prieš metus jos siekė 1 825 GWh.

„Po sudėtingų 2020-ųjų, 2021 metai atnešė dar daugiau iššūkių visiems rinkos dalyviams. Per ataskaitinį laikotarpį INTER RAO Lietuva grupė sėkmingai suvaldė rizikas kylančias iš sudėtingos situacijos rinkose, kurias geriausiai apibūdina netikėtas ir staigus vidutinių elektros energijos kainų šuolis ypač 2021 metų antrąjį pusmetį. Grupė pardavė daugiau elektros energijos Latvijos ir Lenkijos rinkose. Pardavimai Lietuvoje, kaip ir elektros energijos gamyba Vydmantų vėjo elektrinių parke, mažėjo. Pastarąjį mažėjimą lėmė sumenkęs vidutinis vėjo greitis regione. Grupė uždirbo 42,7 mln. eurų bendrojo pelno, EBITDA augo iki 36,9 mln. eurų, o jos marža siekė 11,0%.  Grynasis pelnas padidėjo iki 14,3 mln. eurų, o grynojo pelno marža siekė 4,3%. Grupė vienai akcijai uždirbo 0,72 euro“, – sako „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius Giedrius Balčiūnas.

IRL grupės pagrindiniai finansiniai duomenys

2021 2020 2019
Pardavimų pajamos [pajamos iš sutarčių su klientais] (tūkst. eurų) 334 339 163 371 317 034
Bendrasis pelnas (tūkst. eurų) 42 666 23 240 24 461
Bendrojo pelno marža (%) 12,76% 14,23% 7,72%
Veiklos pelnas (tūkst. eurų)

33 187

11 993 15 163
Veiklos pelno marža (%) 9,93% 7,34% 4,78%
EBITDA (tūkst. eurų) 36 859 19 543 22 432
EBITDA pelno marža (%) 11,02% 11,96% 7,08%
Grynasis pelnas (tūkst. eurų) 14 345 12 209 17 647
Grynojo pelno marža (%) 4,29% 7,47% 5,57%
Akcijų skaičius (tūkst.) 20 000 20 000 20 000
Uždarbis vienai akcijai (euro) 0,72 0,61 0,88
2021 2020 2019
Pastovaus kapitalo pelningumo rodiklis (ROCE – %) 110% 55% 63%
Turto pelningumo rodiklis (ROA – %) 20% 24% 27%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE – %) 51% 49% 60%
Skolinto ir nuosavo kapitalo santykis 0,04 0,05 0,17
Grynosios finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis -0,72 -0,85 -0,75
Nuosavybės koncentracijos rodiklis 0,40 0,5 0,45
Bendrasis likvidumo koeficientas 1,45 1,47 1,35
Apyvartumo rodiklis (%) 21% 31% 21%

Pardavimų pajamos

Konsoliduotos pardavimų pajamos per metus dvigubėjo iki 334,3 mln. eurų. Pajamų didėjimą lėmė išaugusios prekybos elektros energija apimtys (7 650 GWh 2021 metais, lyginant su 5 781 GWh 2020-aisiais) ir elektros energijos rinkos kainos. Pardavimų apimtys ir pajamos labiausiai augo Latvijoje ir Lenkijoje, o Lietuvoje – mažėjo. Vidutinė metinė elektros energijos kaina Nord Pool biržos Lietuvos zonoje 2021 metais buvo 90,45 euro/MWh, lyginant su 34,04 eurų/MWh ankstesniais metais, t.y. buvo 165,72% didesnė.

2021-aisiais pajamos iš pagamintos elektros energijos siekė 2,2 mln. eurų ir buvo 66,4% mažesnės nei prieš metus. Mažėjimą lėmė nepalankios oro sąlygos Vydmantų vėjo elektrinių parko vietovėje ir fiksuoto elektros energijos supirkimo tarifo (angl. „feed in“) pabaiga 2020 metais. 2021 metais vidutinis vėjo greitis siekė 6,13 m/s, kai prieš metus šis rodiklis buvo 6,73 m/s.

Per 2021 metus Grupė įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus ir tiekė elektros energiją kainomis, kurios buvo sutartos metinėse sutartyse su klientais. Elektros energija klientams buvo tiekiama be sutrikimų ir atidėjimo, o bendrovė išsaugojo patikimo partnerio ir patikimo elektros energijos tiekėjo vardą. Klientų portfelis sumažėjo nuo 814 klientų 2020 metų pabaigoje iki 676 baigiantis 2021 metams.

Pelnas

Konsoliduotas bendrasis pelnas per 2021 metus didėjo 83,6% ir siekė 42,7 mln. eurų (2020-aisiais buvo 23,4 mln. eurų). Bendrojo pelno marža sumažėjo iki 12,8% (14,2% prieš metus).

Grupės konsoliduotas veiklos pelnas per ataskaitinį laikotarpį didėjo iki 33,2 mln. eurų (nuo 12,0 mln. eurų 2020-aisiais). Grupės veiklos pelno marža padidėjo iki 9,9%, lyginant su 7,3% prieš metus.

Išskiriant veiklos sritis, dėl nepalankių oro sąlygų Vydmantų vėjo elektrinių parke ir fiksuoto elektros energijos supirkimo tarifo pabaigos, elektros energijos gamybos sektoriaus indėlis į Grupės veiklos pelningumą siekė tik 1,9% (12,8% prieš metus), tačiau gamybos segmento veiklos pelno marža išaugo iki 28,8%, lyginant su 24,0% prieš metus.

Veiklos rezultatai pagal sritį

Sritis Elektros energijos prekyba Elektros energijos gamyba
(Tūkst. eurų) 2021 2020 2021 2020
Pajamos 332 183 156 958 2 156 6 413
Veiklos pelnas 32 567 10 456 620 1 537
Veiklos pelno marža 9,8% 6,7% 28,8% 24,0%

Grupės pelnas prieš mokesčius ir grynasis pelnas per 2021 metus didėjo ir siekė atitinkamai 17,5 mln. eurų ir 14,3 mln. eurų. Grupės grynojo pelno marža sumažėjo iki 4,3% (lyginant su 7,5% prieš metus).

Grupė per 2021 metus uždirbo 0,72 euro vienai akcijai (0,61 euro per 2020 metus).

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!