Grupa INTER RAO Lietuva Group ogłasza wyniki finansowe za 2021 r. Większe wolumeny obrotu energią, skokowy wzrost przychodów i wyższy zysk netto

  • Wolumen sprzedaży energii elektrycznej wzrósł w 2021 r. do 7 650 GWh z 5 781 GWh w 2020 r., za sprawą gwałtownego wzrostu rynkowej ceny energii oraz ogólnego wzrostu popytu.
  • Przychody ze sprzedaży wyniosły 334,3 mln euro, w porównaniu z 163,4 mln euro w 2020 r., w związku ze wzrostami wolumenów obrotu oraz rynkowych cen energii.
  • Skonsolidowany zysk brutto osiągnął w 2021 r. 42,7 mln euro, w porównaniu z 23,2 mln euro w 2020 r.
  • Zysk operacyjny wzrósł do 33,2 mln euro wobec 12,0 mln euro rok wcześniej.
  • Skonsolidowany zysk netto wyniósł 14,3 mln euro, w porównaniu z 12,2 mln euro w 2020 r.
  • Skonsolidowana EBITDA wyniosła 36,9 mln euro, przy marży EBITDA na poziomie 11.0%.
  • Wolumen wyprodukowanej energii elektrycznej przez farmę wiatrową Vydmantai obniżył się o 23.2% r/r, w związku ze znacznie gorszymi warunkami meteorologicznymi w regionie.
  • Obrót energią elektryczną w Polsce wzrósł do 2 398 GWh z 1 825 GWh w 2020 r.

– Po wymagającym 2020 roku, rok 2021 okazał się jeszcze większym wyzwaniem dla wszystkich uczestników rynku. W okresie sprawozdawczym, Grupa INTER RAO Lietuva zdołała skutecznie stawić czoła ryzykom płynącym z wymagającego otoczenia rynkowego, charakteryzującego się nagłym i znaczącym wzrostem średnich cen energii elektrycznej, obserwowanym zwłaszcza w drugiej połowie 2021 roku. Na rynkach łotewskim i polskim Grupa sprzedała większe ilości energii elektrycznej. Sprzedaż na Litwie spadła, podobnie jak produkcja energii w elektrowni wiatrowej Vydmantai. Ten ostatni spadek spowodowany był niższą średnią prędkością wiatru w regionie. Grupa wypracowała 42,7 mln euro zysku brutto ze sprzedaży, EBITDA wzrosła do 36,9 mln euro przy marży na poziomie 11,0 proc., a zysk netto osiągnął 14,3 mln euro przy 4,3 proc. marży. Grupa wygenerowała 0,72 euro zysku na akcję – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

Wyniki finansowe 2021 2020 2019
Przychody ze sprzedaży [z umów z klientami] (tys. EUR) 334 339 163 371 317 034
Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR) 42 666 23 240 24 461
Marża brutto ze sprzedaży (%) 12,76% 14,23% 7,72%
Zysk operacyjny [zysk z działalności] (tys. EUR) 33 187 11 993 15 163
Marża operacyjna (%) 9,93% 7,34% 4,78%
EBITDA (tys. EUR) 36 859 19 543 22 432
Marża EBITDA (%) 11,02% 11,96% 7,08%
Zysk netto (tys. EUR) 14 345 12 209 17 647
Marża netto (%) 4,29% 7,47% 5,57%
Liczba akcji (tys.) 20 000 20 000 20 000
Zysk na akcję (EUR) 0,72 0,61 0,88
Wskaźniki finansowe 2021 2020 2019
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) (%) 110% 55% 63%
Zwrot na aktywach (ROA) (%) 20% 24% 27%
Zwrot na kapitale własnym (ROE) (%) 51% 49% 60%
Dźwignia finansowa (Gearing ratio) 0,04 0,05 0,17
Dług finansowy netto do kapitału własnego -0,72 -0,85 -0,75
Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym 0,40 0,50 0,45
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current ratio) 1,45 1,47 1,35
Stopa obrotu aktywów (Rate of turnover of assets) (%) 21% 31% 21%

Przychody ze sprzedaży
W 2021 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży podwoiły się (r/r), osiągając 334,3 mln euro. Przychody ogółem wzrosły głównie dzięki wzrostom wolumenów obrotu (7 650 GWh w 2021 r. wobec 5 781 GWh w 2020 r.) oraz rynkowej ceny energii. Na Łotwie i w Polsce Grupa osiągnęła wyższe wolumeny oraz przychody z obrotu energią elektryczną, natomiast na Litwie odnotowała niższe wolumeny obrotu. Średnia roczna cena energii elektrycznej w 2021 r. w litewskiej strefie Nord Pool Spot wyniosła 90,45 EUR/MWh w porównaniu do 34,04 EUR/MWh w 2020 r., co oznacza wzrost o 165,7% r/r.

Przychody ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej wyniosły w 2021 r. 2,2 mln euro, co oznacza spadek o 66,4% r/r. Spadek produkcji energii elektrycznej przez farmę wiatrową Vydmantai spowodowany był gorszymi warunkami meteorologicznymi oraz zakończeniem obowiązywania stałej taryfy gwarantowanej z końcem 2020 r. Średnia prędkość wiatru na obszarze farmy wyniosła w 2021 roku 6,13 m/s w porównaniu do 6,73 m/s w 2020 r.

W 2021 r. Grupa wywiązała się ze wszystkich zobowiązań umownych i dostarczała klientom energię elektryczną po cenach ustalonych w umowach. Energia elektryczna była dostarczana klientom bez opóźnień czy zakłóceń, a Spółka pozostaje zaufanym kontrahentem i wiarygodnym dostawcą energii elektrycznej. Baza klientów Grupy INTER RAO Lietuva zmniejszyła się z 814 na koniec 2020 r. do 676 na koniec 2021 r.

Dochody

Skonsolidowany zysk brutto w 2021 r. wzrósł o 83,6% r/r, osiągając poziom 42,7 mln euro (wobec 23,2 mln euro w 2020 r.). Jednakże, marża zysku brutto obniżyła się w 2021 r. do 12,8% z 14,2% w 2020 r.

Skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł do 33,2 mln euro w 2021 r. w porównaniu z 12,0 mln euro w 2020 r. Marża zysku operacyjnego Grupy wzrosła do 9,9%, wobec 7,3% rok wcześniej.

W ujęciu segmentowym, ze względu na gorsze warunki meteorologiczne na obszarze farmy wiatrowej Vydmantai oraz w związku z wygaśnięciem z końcem 2020 r. korzyści ze stosowania stałej taryfy gwarantowanej, udział segmentu wytwarzania energii elektrycznej w zysku operacyjnym Grupy wyniósł 1,9%, w porównaniu z 12,8% rok wcześniej. Marża operacyjna segmentu wytwarzania wzrosła do 28,8% z 24,0% w 2020 r.

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment Handel energią Wytwarzanie
(tys. EUR) 2021 2020 2021 2020
Przychody 332 183 156 958 2 156 6 413
Zysk operacyjny 32 567 10 456 620 1 537
Marża operacyjna 9,8% 6,7% 28,8% 24,0%

Zysk przed opodatkowaniem i skonsolidowany zysk netto wzrosły w 2021 r. r/r i wyniosły odpowiednio 17,5 mln euro i 14,3 mln euro. Skonsolidowana marża zysku netto w 2021 r. obniżyła się do 4,3% (w porównaniu z 7,5% rok wcześniej).

Grupa wypracowała w 2021 r. zysk na akcję w wysokości 0,72 euro (0,61 euro w 2020 r.).

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!