„INTER RAO Lietuva” grupė skelbia 2020 metų finansinius rezultatus: Nors pardavimų apimtys ir vidutinė elektros energijos rinkos kaina ženkliai mažėjo, grupė uždirbo 12 mln. eurų grynojo pelno

  • Prekybos elektros energija apimtys 2020-aisiais mažėjo iki 5 781 GWh, lyginant su 8 539 GWh 2019 metais. Tai lėmė ženkliai kritusi elektros energijos rinkos kaina ir sumažėjusi elektros paklausa rinkoje.
  • Dėl sumažėjusių prekybos apimčių, pardavimų pajamos mažėjo iki 163,4 mln. eurų, lyginant su 317,0 mln. eurų prieš metus.
  • Grupės bendrasis pelnas nuo 24,5 mln. eurų 2019-aisiais mažėjo iki 23,2 mln. eurų 2020 metais.
  • Veiklos pelnas siekė 12,0 mln. eurų, lyginant su 15,2 mln. eurų prieš metus.
  • Grupės grynasis pelnas buvo 12,2 mln. eurų, lyginant su 17,6 mln. eurų 2019-aisiais.
  • Grupės EBITDA siekė 19,5 mln. eurų, o EBITDA pelno marža padidėjo iki 12,0%.
  • Elektros gamyba Vydmantų vėjo elektrinių parke dėl palankesnių oro sąlygų per metus augo 14,7%.
  • Prekybos elektros energija Lenkijoje apimtys didėjo iki 1 825 GWh, kai prieš metus jos siekė 1 558 GWh.

 „2020-ieji metai buvo pilni iššūkių visiems rinkos dalyviams, o šį laikotarpį ženklino smarkus vidutinis, net 26,2% siekęs, elektros energijos kainų kritimas. Šios priežastys lėmė pardavimo apimčių ir pajamų iš parduotos elektros energijos sumažėjimą. Kainos rinkoje krito dėl neįprastai šiltos žiemos Skandinavijoje, kas leido ten veikiančioms hidroelektrinėms pagaminti daugiau elektros energijos, ir dėl Covid-19 pandemijos mažėjusios elektros energijos paklausos regione. Nežiūrint į tai, INTER RAO Lietuva grupė įvykdė visus prisiimtus sutartinius įsipareigojimus ir tiekė elektros energiją klientams sutartyse nustatytomis kainomis. Net ir esant sudėtingoms sąlygoms rinkose, grupė pasiekė gerus veiklos rezultatus. Palankios oro sąlygos leido pasiekti vieną geriausių rezultatų Vydmantų vėjo elektrinių parke nuo pat jo veiklos pradžios 2006 metais: gamyba siekė net 74 GWh.  Grupės bendrojo pelno marža siekė 14,23%, o grynasis pelnas buvo 12,2 mln. eurų. Grynojo pelno marža per metus didėjo nuo 5,57% iki 7,47%, o uždarbis vienai akcijai buvo 0,61 euro“, – sako „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius Giedrius Balčiūnas.

IRL grupės pagrindiniai finansiniai duomenys

 

2020

2019

2018

Pardavimų pajamos [pajamos iš sutarčių su klientais] (tūkst. eurų)

163 371

317 034

288 269

Bendrasis pelnas (tūkst. eurų)

23 240

24 461

22 716

Bendrojo pelno marža (%)

14,23%

7,72%

7,88%

Veiklos pelnas (tūkst. eurų)

11 993

15 163

14 934

Veiklos pelno marža (%)

7,34%

4,78%

5,18%

EBITDA (tūkst. eurų)

19 543

22 432

17 743

EBITDA pelno marža (%)

11,96%

7,08%

6,16%

Grynasis pelnas (tūkst. eurų)

12 209

17 647

11 454

Grynojo pelno marža (%)

7,47%

5,57%

3,97%

Akcijų skaičius (tūkst.)

20 000

20 000

20 000

Uždarbis vienai akcijai (euro)

0,61

0,88

0,57

       
 

2020

2019

2018

Pastovaus kapitalo pelningumo rodiklis (ROCE – %)

55%

63%

68%

Turto pelningumo rodiklis (ROA – %)

24%

27%

19%

Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE – %)

49%

60%

66%

Skolinto ir nuosavo kapitalo santykis

0,05

0,17

0,45

Grynosios finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis

-0,85

-0,75

-0,74

Nuosavybės koncentracijos rodiklis

0,5

0,45

0,28

Bendrasis likvidumo koeficientas

1,47

1,35

1,02

Apyvartumo rodiklis (%)

31%

21%

21%

Pardavimų pajamos

Konsoliduotos pardavimų pajamos per metus mažėjo beveik per pusę iki 163,4 mln. eurų. Pajamų mažėjimą lėmė mažesnės prekybos elektros energija apimtys (5 781 GWh 2020 metais, lyginant su 8 539 GWh 2019-aisiais) ir elektros energijos rinkos kainos. Pardavimų apimtys ir pajamos mažėjo labiausiai Lietuvoje. Vidutinė metinė elektros energijos kaina Nord Pool biržos Lietuvos zonoje 2020 metais buvo 34,04 euro/MWh, lyginant su 46,08 eurų/MWh ankstesniais metais, t.y. buvo 26,2% mažesnės.

2020-aisiais pajamos iš pagamintos elektros energijos siekė 6,4 mln. eurų ir buvo 14,7% didesnės nei prieš metus. Augimą lėmė palankesnės oro sąlygos Vydmantų vėjo elektrinių parko vietovėje: 2020 metais vidutinis vėjo greitis siekė 6,7 m/s, kai prieš metus šis rodiklis buvo 6,5 m/s.

Per 2020 metus Grupė įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus ir tiekė elektros energiją kainomis, kurios buvo sutartos metinėse sutartyse su klientais. Elektros energija klientams buvo tiekiama be sutrikimų ir atidėjimo, o bendrovė išsaugojo patikimo partnerio ir patikimo elektros energijos tiekėjo vardą. Klientų portfelis per 2020 sumažėjo nuo 965 2019 metų pabaigoje iki 814 baigiantis 2020 metams.

Pelnas

Bendrasis pelnas per 2020 metus mažėjo 4,6% ir siekė 23,4 mln. eurų (2019-aisiais buvo 24,5 mln. eurų). Bendrojo pelno marža dvigubėjo iki 14,2% (7,7% prieš metus).

Grupės konsoliduotas veiklos pelnas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo iki 12,0 mln. eurų (nuo 15,2 mln. eurų 2019-aisiais). Grupės veiklos pelno marža padidėjo iki 7,3%, lyginant su 4,8% prieš metus.

Išskiriant veiklos sritis, dėl palankių oro sąlygų Vydmantų vėjo elektrinių parke elektros energijos gamybos sektoriaus indėlis į Grupės veiklos pelningumą siekė 12,8% (17,5% prieš metus), tačiau pajamos iš gamybos sudarė tik 3,9% visų grupės pajamų.

Veiklos rezultatai pagal sritį

Sritis

Elektros energijos prekyba

Elektros energijos gamyba

(Tūkst. eurų)

2020

2019

2020

2019

Pajamos

156,958

311,445

6,413

5,589

Veiklos pelnas

10,456

12,520

1,537

2,643

Veiklos pelno marža

6.7%

4.0%

24.0%

47.3%

Grupės pelnas prieš mokesčius ir grynasis pelnas per 2020 metus mažėjo ir siekė atitinkamai 14,7 mln. eurų ir 12,2 mln. eurų. Grupės grynojo pelno marža padidėjo iki 7,5% (lyginant su 5,6% prieš metus).

Grupė per 2020 metus uždirbo 0,61 euro vienai akcijai (0,88 euro per 2019 metus).

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!