Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za 2020 r. – Zysk netto w wysokości 12 mln euro pomimo mniejszych wolumenów i gwałtownego spadku rynkowej ceny energii elektrycznej

  • Wolumen sprzedaży energii elektrycznej obniżył się do 5 781 GWh w 2020 r. w porównaniu z 8 539 GWh w 2019 r. na skutek gwałtownego spadku rynkowej ceny energii elektrycznej oraz mniejszego ogólnego popytu na energię elektryczną.
  • Przychody ze sprzedaży wyniosły 163,4 mln euro w porównaniu z 317,0 mln euro w 2019 r., w związku z mniejszą ilością sprzedanej energii elektrycznej.
  • Skonsolidowany zysk brutto wyniósł w 2020 r. 23,2 mln euro wobec 24,5 mln euro w 2019 r.
  • Zysk operacyjny obniżył się do poziomu 12,0 mln euro z 15,2 mln euro rok wcześniej.
  • Skonsolidowany zysk netto wyniósł 12,2 mln euro w porównaniu z 17,6 mln euro w 2019 r.
  • Skonsolidowana EBITDA wyniosła 19,5 mln euro, przy wzroście marży EBITDA do 12,0%.
  • Wolumen wyprodukowanej energii elektrycznej przez farmę wiatrową Vydmantai wzrósł o 14,7% r/r dzięki lepszym warunkom wiatrowym na jej obszarze.
  • Obrót energią elektryczną w Polsce wzrósł do 1 825 GWh z 1 558 GWh w 2019 r.

– Rok 2020 stanowił wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku i charakteryzował się gwałtownym spadkiem średniej ceny rynkowej energii elektrycznej o 26,2% r/r, co spowodowało zmniejszenie wolumenu i przychodów z handlu energią elektryczną. Spadek ceny związany był z ciepłą zimą w Skandynawii, która przyczyniła się do wzrostu produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wodnych, oraz na skutek niższego ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną w całym regionie w związku z pandemią Covid-19. Pomimo tego, Grupa INTER RAO Lietuva wywiązała się ze wszystkich zobowiązań umownych dotyczących sprzedaży energii elektrycznej po cenach uzgodnionych w umowach. Grupie udało się osiągnąć najlepsze możliwe wyniki w tej trudnej sytuacji rynkowej. Lepsze warunki wietrzne niż szacowana średnia długoterminowa przełożyły się na jeden z najlepszych wyników farmy wiatrowej Vydmantai od rozpoczęcia jej eksploatacji w 2006 roku: energia elektryczna wyprodukowana przez farmę wiatrową wyniosła 74 GWh. Grupa osiągnęła 14,23% rentowności brutto oraz zysk netto w wysokości 12,2 mln euro. Marża zysku netto Grupy poprawiła się w ciągu roku z 5,57% do 7,47%, a zysk na akcję wyniósł 0,61 euro – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

Wyniki finansowe   2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży [z umów z klientami] (tys. EUR)   163 371 317 034 288 269
Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR) 23 240 24 461 22 716
Marża brutto ze sprzedaży (%) 14,23% 7,72% 7,88%
Zysk operacyjny (tys. EUR) 11 993 15 163 14 934
Marża operacyjna (%) 7,34% 4,78% 5,18%
EBITDA (tys. EUR)   19 543 22 432 17 743
Marża EBITDA (%) 11,96% 7,08% 6,16%
Zysk netto (tys. EUR) 12 209 17 647 11 454
Marża netto (%) 7,47% 5,57% 3,97%
Liczba akcji (tys.) 20 000 20 000 20 000
Zysk na akcję (EUR) 0,61 0,88 0,57
Wskaźniki finansowe   2020 2019 2018
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) 55% 63% 68%
Zwrot na aktywach (ROA) 24% 27% 19%
Zwrot na kapitale własnym (ROE) 49% 60% 66%
Dźwignia finansowa (Gearing ratio) 0,05 0,17 0,45
Dług finansowy netto do kapitału własnego -0,85 -0,75 -0,74
Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym 0,5 0,45 0,28
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current ratio) 1,47 1,35 1,02
Stopa obrotu aktywów (Rate of turnover of assets) (%) 31% 21% 21%

Przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży obniżyły się w 2020 r. o niemal 50% r/r, do poziomu 163,4 mln euro. Przychody ogółem zmniejszyły się głównie z powodu gwałtownego spadku wolumenów (5 781 GWh w 2020 r. wobec 8 539 GWh w 2019 r.) oraz spadku rynkowej ceny energii elektrycznej. Grupa odnotowała niższe wolumeny i przychody z obrotu energią elektryczną przede wszystkim na Litwie. Średnia roczna cena energii elektrycznej w 2020 r. w litewskiej strefie Nord Pool Spot wyniosła 34,04 euro/MWh w porównaniu z 46,08 euro/MWh w 2019 r., co oznacza spadek o 26,2% r/r.

Przychody ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej wyniosły w 2020 r. 6,4 mln euro, co oznacza wzrost o 14,7% r/r. Wzrost produkcji energii elektrycznej spowodowany był głównie lepszymi warunkami wietrznymi na obszarze farmy wiatrowej Vydmantai. Średnia prędkość wiatru w tym rejonie wyniosła w 2020 r. 6,7 m/s, wobec 6,5 m/s w 2019 r.

W 2020 r. Grupa wywiązała się ze wszystkich zobowiązań umownych i dostarczyła klientom energię elektryczną po cenach ustalonych w umowach. Energia elektryczna była dostarczana klientom bez opóźnień czy zakłóceń, a Spółka pozostaje zaufanym kontrahentem i wiarygodnym dostawcą energii elektrycznej. Baza klientów Grupy INTER RAO Lietuva zmniejszyła się z 965 na koniec 2019 r. do 814 na koniec 2020 r.

Dochody

Skonsolidowany zysk brutto w 2020 r. spadł o 4,5% r/r i wyniósł 23,4 mln euro (wobec 24,5 mln euro w 2019 r.). Przy czym marża zysku brutto wzrosła niemal dwukrotnie do 14,2% w 2020 r. z 7,7% w 2019 r.

Skonsolidowany zysk operacyjny zmalał do 12,0 mln euro w 2020 r. w porównaniu z 15,2 mln euro w 2019 r. Marża zysku operacyjnego Grupy wzrosła do 7,3% wobec 4,8% rok wcześniej.

W ujęciu segmentowym, w związku z lepszymi warunkami meteorologicznymi na obszarze farmy wiatrowej Vydmantai oraz pomimo tego, iż wytwarzanie energii odpowiada zaledwie za 3,9% przychodów Grupy, udział tego segmentu w zysku operacyjnym Grupy wyniósł 12,8% wobec 17,5% rok wcześniej.

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment Handel energią Wytwarzanie
(tys. EUR) 2020 2019 2020 2019
Przychody 156 958 311 445 6 413 5 589
Zysk operacyjny 10 456 12 520 1 537 2 643
Marża operacyjna 6,7% 4,0% 24,0% 47,3%

Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem i skonsolidowany zysk netto zmalały w 2020 r. r/r i wyniosły odpowiednio 14,7 mln euro i 12,2 mln euro. Skonsolidowana marża zysku netto w 2020 r. wzrosła do 7,5% (w porównaniu z 5,6% rok wcześniej).

Grupa wypracowała w 2020 r. zysk na akcję w wysokości 0,61 euro (0,88 euro w 2019 r.).

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!