INTER RAO Lietuva Grupė skelbia 2017 metų finansinius rezultatus: augo elektros energijos gamybos ir pardavimų apimtys, finansiniai rodikliai buvo artimi 2016 metų skaičiams

  • Elektros energijos pardavimų apimtys 2017-aisiais augo iki 4758 GWh, lyginant su 4644 GWh 2016 metais.
  • Grupės klientų skaičius per 2017 metus išaugo iki 1433 (2016 metais – 1191).
  • Pardavimų pajamos 2017 metais, net ir esant žemesnėms vidutinėms elektros kainoms, dėl didesnio parduotos elektros energijos kiekio padidėjo iki 179,4 mln. eurų (178,9 mln. eurų prieš metus).
  • Grupės bendrasis pelnas sumažėjo iki 18,4 mln. eurų,  lyginant su 18,9 mln. eurų 2016 metais.
  • Veiklos pelnas buvo artimas 2016 metų rezultatui ir siekė 10,9 mln. eurų.
  • Grupės grynasis pelnas siekė 9 mln. eurų, lyginant su 9,3 mln. eurų prieš metus.
  • Grupės EBITDA buvo 13,5 mln. eurų, o EBITDA pelno marža siekė 7,6%.
  • Elektros energijos gamyba „Vydmantai wind park“ dėl palankesnių meteorologinių sąlygų augo 12,7%.
  • Lenkijoje parduotos elektros energijos kiekis siekė 305 GWh, lyginant su 386 GWh 2016 metais.

„2017 metais Nord Pool biržoje formavosi žemesnės nei ankstesniais metais vidutinės elektros energijos kainos. Tačiau INTER RAO Lietuva Grupė dėl didesnio parduotos elektros energijos kiekio bei išaugusio klientų skaičiaus per ataskaitinį laikotarpį padidino pardavimų pajamas. Elektros energijos pardavimų apimtis auginti leido ir palankios meteorologinės sąlygos, dėl kurių Grupės valdomame vėjo elektrinių parke buvo pagaminta ir parduota daugiau elektros energijos. Tad finansiniai Grupės rodikliai 2017 metais buvo labai artimi tiems, kuriuos pavyko pasiekti metais anksčiau. Grupės bendrojo pelno marža siekė 10,2 proc., o grynojo pelno marža buvo 5 proc. Grupė uždirbo beveik 9 mln. eurų grynojo pelno, arba 0,45 euro vienai akcijai“, – sako Giedrius Balčiūnas, AB „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Pagrindiniai IRL Grupės finansiniai rodikliai

2017 2016 2015
Pardavimai (tūkst. EUR) 179 378 178 880 186 694
Bendrasis pelnas (tūkst. EUR) 18 354 18 943 29 602
Bendrojo pelno marža (%) 10,23% 10,59% 15,86%
Veiklos pelnas (tūkst. EUR) 10 911 10 939 22 798
Veiklos pelno marža (%) 6,08% 6,12% 12,21%
EBITDA (tūkst. EUR) 13 537 15 066 25 301
EBITDA pelno marža (%) 7,55% 8,42% 13,55%
Grynasis pelnas (tūkst. EUR) 8 974 9 256 18 819
Grynojo pelno marža (%) 5,00% 5,17% 10,08%
Akcijų skaičius (tūkst.) 20 000 20 000 20 000
Uždirbta vienai akcijai (EUR) 0,45 0,46 0,94
Pastovaus kapitalo pelningumo rodiklis (ROCE – %) 41% 37% 56%
Turto pelningumo rodiklis (ROA – %) 19% 18% 28%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE – %) 50% 49% 75%
Skolinto ir nuosavo kapitalo santykis 0.83 0.83 0.96
Grynosios finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.54 0.45 0.17
Nuosavybės koncentracijos rodiklis 0.37 0.37 0.37
Bendrasis likvidumo koeficientas 1.12 1.25 1.37
Apyvartumo rodiklis (%) 27% 29% 36%

 

Pardavimų pajamos

Grupės parduotos elektros energijos augimą (4758  GWh 2017 metais lyginant su 4644 GWh 2016-aisiais) labiausiai lėmė pardavimų augimas Lietuvos ir Latvijos rinkose: abi kompanijos pasirašė daugiau sutarčių su klientais.

Grupės pardavimai 2017 metais siekė 179,4 mln. eurų ir buvo kiek aukštesni nei 2016-aisiais. Pajamų augimą lėmė didesnis parduotos elektros energijos kiekis, nors elektros energijos vidutinės kainos Nord Pool biržoje buvo žemesnės, nei ankstesniais laikotarpiais.

Augimą lėmė ir palankesnės oro sąlygos, kurios Grupės valdomam vėjo elektrinių parkui leido pagaminti ir parduoti daugiau elektros energijos. Pajamos iš pagamintos elektros energijos pardavimo augo 12,7 proc. ir siekė 5,5 mln. eurų.

Per 2017 metus Grupė įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus klientams, o pastarųjų portfelis per 2017 metus augo nuo 1191 iki 1433. Grupė taip pat stiprino ir plėtojo ryšius su didžiausiais elektros energijos vartotojais regione.

Pelnas

Grupės bendrasis pelnas per 2017 metus sumažėjo 3,1 proc. ir siekė 18,4 mln. eurų (2016 metais – 18,9 mln. eurų). Bendrojo pelno marža sumažėjo iki 10,2 proc. (10,6 proc. prieš metus).

Grupės veiklos pelnas per tą patį laikotarpį sudarė 10,9 mln. eurų, o veiklos pelno marža – 6,1 proc. ir atitiko prieš metus buvusius rodiklius.

Išskiriant veiklos sritis, elektros energijos gamybos Vydmantų vėjo elektrinių parke indėlis į veiklos pelną dėl palankesnių oro sąlygų per metus augo nuo 6,2 iki 20,6 procentų, nors ir sudarė tik apie 3 proc. visų elektros energijos pardavimų.

Veiklos rezultatai pagal sritį

Sritis Elektros energijos prekyba Elektros energijos gamyba
(Tūkst.eurų) 2017 2016 2017 2016
Pajamos 173 848 173 974 5 530 4 906
Veiklos pelnas 8 666 10 265 2 245 674
Veiklos pelno marža 5% 5,9% 40,6% 13,4%

Grupės pelnas prieš mokesčius ir grynasis pelnas neženkliai sumažėjo ir siekė atitinkamai 10,5 mln. eurų ir 9 mln. eurų. Grupės grynojo pelno marža 2017 metais buvo 5,0 proc. (lyginant su 5,2 proc. prieš metus).

Grupė uždirbo 0,45 euro vienai akcijai per 2017 metus.

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!