Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za rok 2017 – Wyższe wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej; wyniki finansowe zbliżone do roku 2016

  • Wolumen sprzedanej energii elektrycznej wzrósł w 2017 r. do 4 758 GWh z 4 644 GWh w 2016 r.
  • Baza klientów wzrosła w ciągu roku do 1 433 (wobec 1 191 na koniec 2016 r.).
  • Przychody ze sprzedaży wzrosły do 179,4 mln euro w 2017 z 178,9 mln euro w 2016 r. dzięki wyższym wolumenom sprzedaży, przy niższych cenach r/r.
  • Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 18,4 mln euro wobec 18,9 mln euro w 2016 r.
  • Zysk operacyjny utrzymał się r/r na poziomie 10,9 mln euro.
  • Zysk netto Grupy ukształtował się w 2017 r. na poziomie 9 mln euro w porównaniu do 9,3 mln euro rok wcześniej.
  • Skonsolidowana EBITDA wyniosła 13,5 mln euro, a marża EBITDA – 7,6%.
  • Produkcja energii elektrycznej z farmy wiatrowej Vydmantai wzrosła o 12,7% r/r dzięki korzystniejszym warunkom meteorologicznym.
  • Sprzedaż energii elektrycznej w Polsce wyniosła 305 GWh w porównaniu do 386 GWh w 2016 r.

–  W 2017 roku ceny na rynku Nord Pool były niższe w porównaniu do lat ubiegłych. Pomimo tego Grupa INTER RAO Lietuva zwiększyła przychody ze sprzedaży dzięki wyższym wolumenom sprzedanej energii oraz poszerzeniu bazy klientów. Sprzedaż wspierały również lepsze warunki meteorologiczne, dzięki którym produkcję energii zwiększyła nasza farma wiatrowa. W rezultacie wyniki finansowe Grupy ukształtowały się w roku 2017 na bardzo zbliżonym poziomie w porównaniu do roku 2016. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła w zeszłym roku 10.2%, a marża netto – 5%. Grupa wypracowała zysk netto w wysokości prawie 9 mln euro, co przekłada się na 45 eurocentów zysku na jedną akcję. – powiedział Giedrius Balčiūnas, Prezes Zarządu INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy IRL

Dane finansowe 2017 2016 2015
Przychody ze sprzedaży (tys. EUR) 179 378 178 880 186 694
Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR) 18 354 18 943 29 602
Marża brutto ze sprzedaży (%) 10,23% 10,59% 15,86%
Zysk operacyjny (tys. EUR) 10 911 10 939 22 798
Marża operacyjna (%) 6,08% 6,12% 12,21%
EBITDA (tys. EUR) 13 537 15 066 25 301
Marża EBITDA (%) 7,55% 8,42% 13,55%
Zysk netto (tys. EUR) 8 974 9 256 18 819
Marża netto (%) 5,00% 5,17% 10,08%
Liczba akcji (tys.) 20 000 20 000 20 000
Zysk na akcję (EUR) 0,45 0,46 0,94
Wskaźniki finansowe 2017 2016 2015
ROCE (%) 41% 37% 56%
ROA (%) 19% 18% 28%
ROE (%) 50% 49% 75%
Wskaźnik dźwigni finansowej 0,83 0,83 0,96
Dług netto do kapitałów własnych 0,54 0,45 0,17
Kapitały własne do aktywów 0,37 0,37 0,37
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 1,12 1,25 1,37
Wskaźnik rotacji aktywów (%) 27% 29% 36%

Przychody ze sprzedaży

Wzrost sprzedaży energii elektrycznej (do 4 758 GWh w 2017 r. z 4 644 GWh w 2016r.) był głównie pochodną wyższej sprzedaży na rynku litewskim oraz w łotewskiej spółce zależnej. Obie spółki podpisały więcej umów ze swymi klientami.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w 2017 roku 179,4 mln euro, kształtując się na poziomie podobnym do roku 2016. Lekki wzrost przychodów był efektem wyższych wolumenów sprzedaży przy niższych względem ostatnich lat cenach na rynku Nord Pool.

Wzrost przychodów był również rezultatem lepszych warunków meteorologicznych, dzięki którym farma wiatrowa Grupy zwiększyła produkcję i sprzedaż energii. Przychody ze sprzedaży energii wyprodukowanej przez farmę wiatrową Vydmantai wzrosły o 12,7% do 5,5 mln euro.

Grupa wywiązała się ze wszystkich zobowiązań kontraktowych wobec klientów w roku 2017 i poszerzyła bazę klientów do 1 433 na koniec 2017 r. z 1 191 na koniec 2016 r. Spółka INTER RAO Lietuva oraz jej grupa kapitałowa pogłębiły relacje z największymi konsumentami energii elektrycznej w regionie.

Dochody

Zysk brutto ze sprzedaży spadł o 3,1% r/r do 18,4 mln euro w 2017 r. (w porównaniu do 18,9 mln euro w 2016 r). Marża brutto ze sprzedaży spadła do 10,2% w 2017 r. (wobec 10,6% w 2016 r.), ale utrzymuje się na dobrym poziomie.

Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł w zeszłym roku 10,9 mln euro, tyle samo co w roku 2016. Również marża operacyjna utrzymała się na podobnym poziomie r/r – 6,1%.

W ujęciu segmentowym, segment produkcji energii zwiększył w zeszłym roku swój udział w skonsolidowanym zysku operacyjnym do 20,6% z ledwie 6.2% w roku 2016 dzięki korzystnym warunkom meteorologicznym w farmie wiatrowej Vydmantai. Udział ten wzrósł, pomimo iż segment odpowiada za jedynie 3% skonsolidowanych przychodów Grupy.

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment Handel energią Produkcja energii
2017 2016 2017 2016
Przychody (tys. EUR) 173 848 173 974 5 530 4 906
Zysk operacyjny (tys. EUR) 8 666 10 265 2 245 674
Marża operacyjna 5% 5,9% 40,6% 13,7%

Zysk brutto oraz zysk netto Grupy spadły nieznacznie r/r w roku 2017 kształtując się na poziomie odpowiednio 10,5 mln euro oraz 9 mln euro. Marża netto wyniosła w 2017 r. 5% (w porównaniu do 5,2% w roku 2016).

Skonsolidowany zysk na jedną akcję wyniósł 0,45 euro w 2017 r.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!