Polityka prywatności danych

Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“

Niniejsza polityka ma zastosowanie wobec wszystkich danych osobowych otrzymanych od Państwa lub zebranych i przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej „INTER RAO Lietuva“ (dalej – INTER RAO Lietuva) www.interrao.lt (dalej – Strona).

INTER RAO Lietuva szanuje Państwa prywatność poprzez ochronę przekazanych przez Państwa i zebranych przez nas danych osobowych w sposób, jaki określono w niniejszej polityce prywatności. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, dlaczego pozyskujemy Państwa dane osobowe i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Podania i zapytania Klienta

Państwa dane (imię, nazwisko, adres e-mail, nr tel., pozostałe podane przez Państwa dane) wykorzystujemy i przetwarzamy w celu rozpatrzenia przesłanego przez Państwo podania klienta oraz odpowiedzi na Państwa zapytania wyłącznie za Państwa zgodą wyrażoną poprzez wypełnienie Państwa danych osobowych na stronie internetowej w rubryce „Zostań naszym klientem“, lub poprzez skontaktowanie się z nami z wykorzystaniem zawartych na Stronie danych.

Newsletter

Państwa dane (adres e-mail) wykorzystujemy i przetwarzamy w celu przesłania zamówionych przez Państwo newsletterów wyłącznie za Państwa zgodą wyrażoną poprzez wypełnienie Państwa danych osobowych w formularzu prenumeraty newsletterów znajdującego się na stronie internetowej w rubryce „Aktualności“.

Dane osobowe kandydatów

Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, CV, wykształcenie, doświadczenie zawodowe i inna wskazana przez Państwo informacja) kandydatów, którzy przesłali nam swoje życiorysy bezpośrednio na adres e-mail lub za pośrednictwem portali pracy przetwarzamy w celu umożliwienia rekrutacji kandydatów na określone miejsce pracy. Przetwarzanie niniejszych danych osobowych kandydatów odbywa się na podstawie uzyskanej zgody, którą udzielają nam Państwo chcąc zatrudnić się w INTER RAO Lietuva.

W toku rekrutacji na stanowisko pracy przetwarzamy tylko te dane osobowe kandydatów, które są związane z kwalifikacjami, zdolnościami zawodowymi i cechami merytorycznymi. Nie pozyskujemy i nie przetwarzamy szczególnie chronionych danych osobowych kandydatów.

Pliki cookies

Na naszej Stronie wykorzystujemy pliki cookies – niewielkie pliki cyfrowe, które są wysyłane i instalowane na komputerze odwiedzającego Stronę, ulepszające funkcjonowanie i szybkość Strony, jak również zbierające bezosobowe dane na potrzeby monitorowania statystyki frekwencji. Na Stronie internetowej mogą być stosowane następujące pliki cookies:

  • Niezbędne – niezbędne po to, aby odwiedzający Stronę mogli korzystać z bezpiecznego dostępu do Strony oraz wszystkich zawartych w niej funkcji;
  • Ulepszające działanie – pliki te gromadzą informację dotyczącą Państwa korzystania ze Strony, poszczególnymi rubrykami czy funkcjami, odnotowuje i usuwa błędy wykryte na Stronie i/lub działania poszczególnych funkcji;
  • Statystyczne – pliki te gromadzą bezosobowe dane dotyczące frekwencji odwiedzin Strony oraz odnotowuje korzystanie z niej;
  • Marketingowe – pliki te pomagają nam w wykonaniu funkcji przesyłania zamówionych przez Państwo newsletterów do momentu, do którego jesteście Państwo ich prenumeratorami.

Pliki cookies stosowane na stronie internetowej

Pliki cookies ewidencji odwiedzających i statystyczne (_gat; _gid; _ga)

Pliki te stosowane do gromadzenia informacji statystycznej dotyczącej frekwencji na Stronie. Uzyskane dane wykorzystywane są do udoskonalenia witryny oraz sporządzenia raportów nt. odwiedzin. Statystyka tworzona jest z użyciem narzędzia „Google Analytics“. Otrzymane wyniki są anonimowe i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.

Plik cookie przeznaczony do podtrzymania dodatkowych usług: cloudfare (__cfduid)

Plik powiązany z witrynami wykorzystującymi „CloudFlare”, stosowany w celu skrócenia czasu załadowania strony. Plik używany do zablokowania wszelkich ograniczeń bezpieczeństwa uwzględniając adres IP, który otrzymuje odwiedzający. Brak w nim informacji identyfikującej użytkownika. Plik umożliwia zamówienie newslettera.

Plik cookie ustalenia języka użytkownika (pll_language)

Plik stosowany do zapamiętania języka użytkownika. Pliki te są niezbędne dla zapewnienia funkcjonowania Strony w kilku językach.

Mogą Państwo zarządzać stosowanymi na Stronie plikami cookies uaktywniającymi się podczas Państwa odwiedzin na Stronie poprzez mianę ustawień w Panstw przeglądarce, co za tym idzie zaakceptować lub odrzucić oraz skasować wcześniej zaakceptowane pliki cookies. W przypadku pojawienia się pytań związanych ze stosowanymi na Stronie plikami cookies, mogą Państwo zwrócić się na nasz adres e-mail media@interrao.lt.

Okres przechowywania danych

Wszystkie Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy, niż wynika to z celów podyktowanych niniejszą polityką.

Dane osobowe kandydatów przechowywane są na okres trwania rekrutacji na określone stanowisko. Po zakończeniu okresu rekrutacji na konkretne stanowisko, kasujemy CV oraz inne dokumenty nadesłane przez kandydatów, chyba, że otrzymaliśmy zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych przez dłuższy okres, abyśmy mogli zaproponować stanowisko pracy. W takim wypadku dane osobowe kandydata przechowujemy przez 1 rok chwili zakończenia rekrutacji na konkretne stanowisko, chyba że wcześniej wycofali Państwo zgodę, chyba że obowiązujące akty prawne określają dłuższy termin przechowywania.

Dane osobowe pozyskane podczas Państwa stania się i pozostania naszym klientem przechowujemy to momentu, kiedy pozostajecie Państwo naszym klientem oraz przez 1 rok od ostatniej zainicjowanej przez Państwo słownej lub pisemnej komunikacji z nami i jeżeli obowiązujące akty prawne nie określą dłuższego terminu przechowywania.

Dane osobowe pozyskane w drodze przesłanych przez Państwo zapytań, przechowujemy do momentu udzielenia Państwu odpowiedzi na zapytanie. Po udzieleniu odpowiedzi dane osobowe przechowujemy dalej przez 1 rok, chyba że obowiązujące akty prawne określają dłuższy termin przechowywania.

Dane osobowe pozyskane w drodze dokonanej przez Państwo prenumeraty przechowujemy przez 3 lata od otwarcia ostatniego newslettera, a po upłynięciu tego terminu automatycznie usuwamy Państwa dane przetwarzane na cele marketingu bezpośredniego, chyba że zgoda na bezpośrednie cele marketingowe została przez Państwo odwołana wcześniej.

Dane osobowe zebrane za pomocą aktywnych podczas Państwa pobytu na stronie plików cookies przechowujemy przez 1 rok od ostatniej Państwa wizyty na stronie, chyba że istnieje odrębna Państwa zgoda lub brak zgody na dalsze przechowywanie Państwa danych osobowych i jeżeli obowiązujące akty prawne nie określą dłuższego terminu przechowywania.

Przekazanie danych

Państwa dane osobowe możemy przekazać do przetwarzania osobom trzecim, które pomagają nam w administrowaniu naszej strony internetowej oraz ochronie zawartych w niej danych. Takimi osobami mogą być dostawcy oprogramowania osobowych baz danych, dostawcami usług administrowania baz danych, dostawcami usług w chmurze itp. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępnione organom rządowym lub instytucjom wymiaru sprawiedliwości, np. Policji lub organom nadzorującym, jednakże wyłącznie na ich żądanie i tylko wówczas, gdy odbywa się to zgodnie z przepisami ustawy lub w celu zapewnienia ochrony naszych praw lub bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników oraz zasobów.

Konsekwencje odmowy przekazania danych

Przysługuje Państwu prawo do odmowy przekazania swoich danych osobowych, jednakże przekazanie Państwa danych osobowych jest wymagane i niezbędne dla realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, dlatego w przypadku odmowy przekazania danych, INTER RAO Lietuva może nie być w stanie zrealizować wymienionych celów, tj. rozpatrzyć podań klientów, odpowiedzieć na Państwa przesłane zapytania, przesłać zamówionych przez Państwo newsletterów, stworzyć Państwu możliwość skorzystania ze wszystkich oferowanych przez Stronę funkcji lub przeprowadzić rekrutację na odpowiadające Państwu stanowisko pracy w INTER RAO Lietuva.

Ochrona danych

W toku przetwarzania danych przestrzegamy wymogów bezpieczeństwa i przetwarzania danych wynikających z Ustawy o ochronie prawnej danych osobowych Republiki Litewskiej oraz Ogólnego Rozporządzeniu o ochronie danych Unii Europejskiej.

INTER RAO Lietuva podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony wszelkich przetwarzanych danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkowym utraceniem, przekształceniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem, oraz przed wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych.

Państwa prawa

Przysługują Państwu następujące prawa związane z Państwa danymi osobowymi:

  • prawo żądania od INTER RAO Lietuva dostępu do danych w celu zapoznania się z nimi, dokonania korekty lub usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo odmowy zgody na przetwarzanie danych;
  • prawo otrzymania swoich danych w usystematyzowanej, powszechnie stosowanej formie nadającej się do odczytu komputerowego (prawo do przenoszenia danych). INTER RAO Lietuva w takim przypadku nabywa prawo do żądania pokrycia rozsądnych kosztów poniesionych przez INTER RAO Lietuva za sprawą takowego usystematyzowania i przekazania Państwu danych;
  • prawo do cofnięcia zgody;
  • prawo do złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych.

Mają Państwo prawo do skorzystania z niniejszych praw poprzez zwrócenie się do INTER RAO Lietuva na adres e-mail: info@interrao.lt lub listem poleconym na adres AB „INTER RAO Lietuva“, A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva, załączając dokument potwierdzający Państwa tożsamość lub jego kopię. Po otrzymaniu Państwa podania INTER RAO Lietuva w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania zapytania odpowie na Państwa zapytanie.

Obowiązywanie i zmiany

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie w dniem 25 maja 2018 r. W przypadku zmian niniejszej polityki prywatności, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję na swojej stronie internetowej. Zmiany i (lub) uzupełnienia polityki prywatności zaczynają obowiązywać od momentu ich opublikowania na stronie internetowej.