A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

„INTER RAO Lietuva” grupė skelbia 2019 metų finansinius rezultatus: antri geriausi metai nuo debiuto biržoje augant pajamoms ir pelnui

  • Prekybos elektros energija apimtys 2019-aisiais augo iki 8 539 GWh, lyginant su 6 235 GWh 2018 metais.
  • Dėl didesnių prekybos apimčių pardavimų pajamos didėjo iki 317,0 mln. eurų, lyginant su 288,3 mln. eurų prieš metus.
  • Grupės bendrasis pelnas nuo 22,7 mln. eurų 2018-aisiais didėjo iki 24,5 mln. eurų 2019 metais.
  • Veiklos pelnas pasiekė 15,2 mln. eurų, lyginant su 14,9 mln. eurų prieš metus.
  • Grupės grynasis pelnas buvo 17,6 mln. eurų, lyginant su 11,5 mln. eurų 2018-aisiais.
  • Grupės EBITDA siekė 22,4 mln. eurų, o EBITDA pelno marža padidėjo iki 7,1%.
  • Elektros gamyba Vydmantų vėjo elektrinių parke dėl palankesnių oro sąlygų per metus augo 28,4%.
  • Prekybos elektros energija Lenkijoje apimtys didėjo iki 1 558 GWh, kai prieš metus jos siekė 330 GWh.

„INTER RAO Lietuva grupės finansiniai rezultatai pernai buvo antri geriausi per pastaruosius penkis metus. Prekybos elektros energija apimtys augo nuo 6 235 GWh iki 8 539 GWh ir tai labiausiai lėmė pardavimų didėjimas Lenkijos ir Lietuvos rinkose. Palankesnės nei vidutiniškai oro sąlygos leido pasiekti vieną geresnių rezultatų Vydmantų vėjo elektrinių parke nuo pat jo veiklos pradžios 2006 metais: gamyba siekė net 64 GWh. Grupės bendrojo pelno marža siekė 7,72%, o grynasis pelnas išaugo iki 17,6 mln. eurų. Grynojo pelno marža per metus didėjo nuo 3,97% iki 5,57%, o uždarbis vienai akcijai pasiekė 0,88 euro“, – sako „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius Giedrius Balčiūnas.

IRL grupės pagrindiniai finansiniai duomenys

2019 2018 2017
Pardavimų pajamos [pajamos iš sutarčių su klientais] (tūkst. eurų) 317 034 288 269 179 378
Bendrasis pelnas (tūkst. eurų) 24 461 22 716 18 354
Bendrojo pelno marža (%) 7,72% 7,88% 10,23%
Veiklos pelnas (tūkst. eurų) 15 163 14 934 10 911
Veiklos pelno marža (%) 4,78% 5,18% 6,08%
EBITDA (tūkst. eurų) 22 432 17 743 13 537
EBITDA pelno marža (%) 7,08% 6,16% 7,55%
Grynasis pelnas (tūkst. eurų) 17 647 11 454 8 974
Grynojo pelno marža (%) 5,57% 3,97% 5,00%
Akcijų skaičius (tūkst.) 20 000 20 000 20 000
Uždarbis vienai akcijai (euro) 0,88 0,57 0,45
2019 2018 2017
Pastovaus kapitalo pelningumo rodiklis (ROCE – %) 63% 68% 41%
Turto pelningumo rodiklis (ROA – %) 27% 19% 19%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE – %) 60% 66% 50%
Skolinto ir nuosavo kapitalo santykis 0,17 0,45 0,83
Grynosios finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis -0,75 -0,74 0,54
Nuosavybės koncentracijos rodiklis 0,45 0,28 0,37
Bendrasis likvidumo koeficientas 1,35 1,02 1,12
Apyvartumo rodiklis (%) 21% 21% 27%

Pardavimų pajamos

Konsoliduotos pardavimų pajamos per metus augo beveik 10% iki 317,0 mln. eurų. Tai lėmė, net ir esant mažesnėms vidutinėms elektros energijos kainoms NordPool biržoje, didesnės prekybos elektros energija apimtys (8 539 GWh 2019 metais, lyginant su 6 235 GWh 2018-aisiais). Vidutinė metinė elektros energijos kaina Nord Pool biržos Lietuvos zonoje 2019 metais buvo 46,08 euro/MWh, lyginant su 50,00 eurų/MWh ankstesniais metais, t.y. buvo 7,8% mažesnės.

2019-aisiais pajamos iš pagamintos elektros energijos siekė 5,6 mln. eurų ir buvo 28,3% didesnės nei prieš metus. Augimą lėmė palankesnės oro sąlygos Vydmantų vėjo elektrinių parko vietovėje: 2019 metais vidutinis vėjo greitis siekė 6,5 m/s, o prieš metus buvo tik 5,9 m/s.

Per 2019 metus Grupė įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus ir tiekė elektros energiją kainomis, kurios buvo sutartos metinėse sutartyse su klientais. Elektros energija klientams buvo tiekiama be sutrikimų ir atidėjimo, o bendrovė išsaugojo patikimo partnerio ir patikimo elektros energijos tiekėjo vardą. Klientų portfelis per 2019 sumažėjo: nuo 1453 2018 metų pabaigoje iki 965 baigiantis 2019 metams.

Pelnas

Bendrasis pelnas per 2019 metus augo 7,7% ir pasiekė 24,5 mln. eurų (2018-aisiais buvo 22,7 mln. eurų). Bendrojo pelno marža nežymiai susitraukė iki 7,7% (7,9% prieš metus).

Grupės konsoliduotas veiklos pelnas per ataskaitinį laikotarpį didėjo iki 15,2 mln. eurų (nuo 14,9 mln. eurų 2018-aisiais). Grupės veiklos pelno marža siekė 4,8%, lyginant su 5,2% prieš metus.

Išskiriant veiklos sritis, dėl palankesnių oro sąlygų Vydmantų vėjo elektrinių parke elektros energijos gamybos sektorius savo indėlį į Grupės veiklos pelningumą augino nuo 9,6% iki 17,5%, nors pajamos iš gamybos sudarė tik 1,8% visų grupės pajamų.

Veiklos rezultatai pagal sritį

Sritis Elektros energijos prekyba Elektros energijos gamyba
(Tūkst. eurų) 2019 2018 2019 2018
Pajamos 311 445 283 913 5 589 4 356
Veiklos pelnas 12 520 13 837 2 643 1 097
Veiklos pelno marža 4,0% 4,9% 47,3% 25,2%

Grupės pelnas prieš mokesčius ir grynasis pelnas per 2019 metus augo ir siekė atitinkamai 19,5 mln. eurų ir 17,6 mln. eurų. Grupės grynojo pelno marža padidėjo iki 5,6% (lyginant su 4,0% prieš metus).

Grupė per 2019 metus uždirbo 0,88 euro vienai akcijai (0,57 euro per 2018 metus).

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!