Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za 2019 r. – Drugi najlepszy rok od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ze wzrostem przychodów i zysków r/r.

  • Wolumen sprzedaży energii elektrycznej wzrósł w 2019 r. do 8 539 GWh, w porównaniu z 6 235 GWh w 2018 r.
  • Przychody ze sprzedaży osiągnęły 317,0 mln euro, w porównaniu z 288,3 mln euro w 2018 r., dzięki większej ilości sprzedanej energii elektrycznej i wyższym cenom w systemie Nord Pool.
  • Zysk brutto Grupy w 2019 r. wzrósł do 24,5 mln euro z 22,7 mln euro w 2018 r.
  • Zysk operacyjny wzrósł do 15,2 mln euro w porównaniu z 14,9 mln euro rok wcześniej.
  • Zysk netto Grupy wyniósł 17,6 mln euro wobec 11,5 mln euro w 2018 r.
  • EBITDA Grupy osiągnęła 22,4 mln euro, a marża EBITDA wzrosła do 7,1%.
  • Produkcja energii elektrycznej przez farmę wiatrową Vydmantai wzrosła o 28,4% r/r, w związku z lepszymi warunkami wiatrowymi.
  • Wolumen obrotu energią elektryczną w Polsce wyniósł 1 558 GWh w porównaniu z 330 GWh w 2018 r.

Zanotowaliśmy drugie najlepsze wyniki finansowe Grupy INTER RAO Lietuva na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Wzrost wolumenu obrotu energią elektryczną z 6 235 GWh do 8 539 GWh to przede wszystkim efekt wzrostu sprzedaży na rynku litewskim i polskim. Dzięki lepszym warunkom wiatrowym niż sugerowała szacowana długoterminowa średnia, odnotowaliśmy jeden z najlepszych wyników farmy wiatrowej Vydmantai od rozpoczęcia jej działalności w 2006 roku: wolumen energii elektrycznej wytworzonej przez farmę wiatrową wyniósł 64 GWh. Grupa osiągnęła 7,72% rentowności brutto, a zysk netto Grupy wzrósł do 17,6 miliona euro. W ciągu minionego roku marża zysku netto wzrosła z 3,97% do 5,57%, a Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 0,88 EUR na akcję – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

Wyniki finansowe 2019 2018 2017
Przychody ze sprzedaży [z umów z klientami] (tys. EUR) 317 034 288 269 179 378
Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR) 24 461 22 716 18 354
Marża brutto ze sprzedaży (%) 7,72% 7,88% 10,23%
Zysk operacyjny [zysk z działalności] (tys. EUR) 15 163 14 934 10 911
Marża operacyjna (%) 4,78% 5,18% 6,08%
EBITDA (tys. EUR) 22 432 17 743 13 537
Marża EBITDA (%) 7,08% 6,16% 7,55%
Zysk netto (tys. EUR) 17 647 11 454 8 974
Marża netto (%) 5,57% 3,97% 5,00%
Liczba akcji (tys.) 20 000 20 000 20 000
Zysk na akcję (EUR) 0,88 0,57 0,45

 

Wskaźniki finansowe 2019 2018 2017
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) (%) 63% 68% 41%
Zwrot na aktywach (ROA) (%) 27% 19% 19%
Zwrot na kapitale własnym (ROE) (%) 60% 66% 50%
Dźwignia finansowa (Gearing ratio) 0,17 0,45 0,83
Dług finansowy netto do kapitału własnego -0,75 -0,74 0,54
Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym 0,45 0,28 0,37
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current ratio) 1,35 1,02 1,12
Stopa obrotu aktywów (Rate of turnover of assets) (%) 21% 21% 27%

Przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w 2019 r. o prawie 10% r/r do 317 mln euro. Wzrost ten wynikał z wyższych wolumenów obrotu energią elektryczną (8 539 GWh w 2019 r. w porównaniu z 6 235 GWh w 2018 r.), pomimo niższych cen w systemie Nord Pool. Średnia roczna cena energii elektrycznej w 2019 r. w litewskiej strefie Nord Pool Spot wyniosła 46,08 euro/MWh w porównaniu do 50,00 euro/MWh w 2018 r., co oznacza spadek o 7,8% r/r.

Przychody ze sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej wyniosły 5,6 mln euro w 2019 r., co stanowi wzrost o 28,3% r/r. Wzrost produkcji energii elektrycznej osiągnięty był głównie dzięki lepszym warunkom wiatrowym na terenie farmy wiatrowej Vydmantai. Średnia prędkość wiatru na tym obszarze w 2019 r. wyniosła 6,5 m/s w porównaniu z 5,9 m/s w 2018 r.

W 2019 r. Grupa wypełniła wszystkie swoje zobowiązania kontraktowe i dostarczyła klientom energię elektryczną po cenach uzgodnionych w umowach. Energia elektryczna była dostarczana klientom bez opóźnień czy zakłóceń. Spółka pozostaje zaufanym kontrahentem i wiarygodnym dostawcą energii elektrycznej. Baza klientów Grupy INTER RAO Lietuva zmniejszyła się z 1 453 na koniec 2018 r. do 965 na koniec 2019 r.

Dochody

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wzrósł w 2019 r. o 7,7% i osiągnął poziom 24,5 mln euro (wobec 22,7 mln euro w 2018 r.). Marża brutto ze sprzedaży nieznacznie spadła w 2019 r. do 7,7% z 7,9% w 2018 r., niemniej pozostała na satysfakcjonującym poziomie.

Skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł w 2019 r. do 15,2 mln euro, wobec 14,9 mln euro w 2018 r. Marża operacyjna Grupy wyniosła 4,8%, w porównaniu z 5,2% rok wcześniej.

W ujęciu segmentowym, ze względu na lepsze warunki meteorologiczne na obszarze farmy wiatrowej Vydmantai, segment wytwarzania energii zwiększył swój udział w zysku operacyjnym Grupy do poziomu 17,5% z 9,6% rok wcześniej, mimo iż odpowiada on zaledwie za 1,8% przychodów Grupy.

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment Handel energią Wywarzanie
(tys. EUR) 2019 2018 2019 2018
Przychody 311 445 283 913 5 589 4 356
Zysk operacyjny 12 520 13 837 2 643 1 097
Marża operacyjna 4,0% 4,9% 47,3% 25,2%

Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem oraz zysk netto Grupy za 2019 r. wzrosły r/r i wyniosły odpowiednio 19,5 mln euro oraz 17,6 mln euro. Marża netto Grupy wyniosła 5,6% (wobec 4,0% rok wcześniej).

W 2019 r. Grupa wypracowała 0,88 euro zysku na jedną akcję (0,57 euro w 2018 r.).

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!