A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 242 11 21

INTER RAO Lietuva Grupė skelbia 2018 metų finansinius rezultatus: per metus didėjo pardavimų apimtys ir pelnas

  • Elektros energijos pardavimų apimtys augo iki 6235 GWh, lyginant su 4758 GWh 2017 metais.
  • Grupės klientų skaičius per 2018 metus padidėjo iki 1453 (2017 metais – 1433).
  • Dėl išaugusių prekybos apimčių ir didėjusios kainos pardavimų pajamos 2018 metais pasiekė 288,3 mln. eurų (179,4 mln. eurų prieš metus).
  • Grupės bendrasis pelnas 2018 metais augo iki 22,7 mln. eurų,  lyginant su 18,4 mln. eurų 2017 metais.
  • Veiklos pelnas per metus didėjo 4 mln. eurų ir pasiekė 14,9 mln. eurų.
  • Grupė uždirbo 11,5 mln. eurų grynojo pelno, lyginant su 9 mln. eurų prieš metus.
  • Grupės EBITDA augo iki 17,7 mln. eurų, o EBITDA pelno marža siekė 6,2%.
  • Elektros energijos gamyba „Vydmantai wind park“ dėl nepalankių meteorologinių sąlygų mažėjo 21,7%.
  • Lenkijoje parduotos elektros energijos kiekis siekė 330 GWh, lyginant su 305 GWh 2017 metais.

„2018 metai atnešė nemažai išbandymų visiems elektros energijos rinkos dalyviams. Dėl daugelio iš anksto nenumatytų priežasčių vidutinė elektros energijos kaina NordPool biržoje 2018 metais augo daugiau nei 40 nuošimčių. Nežiūrint šio neprognozuoto augimo, INTER RAO Lietuva Grupė vykdė visus įsipareigojimus klientams ir tiekė jiems elektros energiją kainomis, numatytomis iš anksto sudarytose sutartyse. Grupei pavyko subalansuoti prekybinę veiklą ir pasiekti geriausių įmanomų rezultatų tokioje sudėtingoje rinkoje. Prekybos elektros energija apimtys augo 30 nuošimčių, o grynasis pelnas siekė 11,5 mln. eurų. Grupės bendrojo pelno marža siekė 7,9 nuošimčio, o grynojo pelno marža buvo 4 nuošimčiai. Grupė uždirbo 0,57 euro vienai akcijai“, – sako Giedrius Balčiūnas, AB „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius.

Pagrindiniai IRL Grupės finansiniai rodikliai

 

2018

2017

2016

Pardavimai (tūkst. EUR)

288 269

179 378

178 880

Bendrasis pelnas (tūkst. EUR)

22 716

18 354

18 943

Bendrojo pelno marža (%)

7,88%

10,23%

10,59%

Veiklos pelnas (tūkst. EUR)

14 934

10 911

10 939

Veiklos pelno marža (%)

5,18%

6,08%

6,12%

EBITDA (tūkst. EUR)

17 743

13 537

15 066

EBITDA pelno marža (%)

6,16%

7,55%

8,42%

Grynasis pelnas (tūkst. EUR)

11 454

8 974

9 256

Grynojo pelno marža (%)

3,97%

5,00%

5,17%

 

 

 

 

Akcijų skaičius (tūkst.)

20 000

20 000

20 000

Uždirbta vienai akcijai (EUR)

0,57

0,45

0,46

 

 

 

 

Pastovaus kapitalo pelningumo rodiklis (ROCE – %)

68%

41%

37%

Turto pelningumo rodiklis (ROA – %)

19%

19%

18%

Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE – %)

66%

50%

49%

Skolinto ir nuosavo kapitalo santykis

0,45

0,83

0,83

Grynosios finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis

-0,74

0,54

0,45

Nuosavybės koncentracijos rodiklis

0,28

0,37

0,37

Bendrasis likvidumo koeficientas

1,02

1,12

1,25

Apyvartumo rodiklis (%)

21%

27%

29%

Pardavimų pajamos

Konsoliduotos pardavimų pajamos per metus, 2018-aisiais, augo 60,4% iki 288,3 mln. eurų. Augimą lėmė didėjusios prekybos elektros energija apimtys (6235 GWh 2018 metais lyginant su 4758 GWh 2017 metais) ir padidėjusios elektros energijos kainos NordPool biržoje. NordPool Lietuvos zonoje metinė vidutinė elektros energijos kaina siekė 50,00 eurų/MWh ir buvo 42,3% didesnės nei 2017 metais (35,13 eurų/MWh).

Pajamos iš pagamintos ir parduotos elektros energijos 2018 metais siekė 4,4 mln. eurų ir buvo 21,2% mažesnės nei prieš metus. Sumažėjimą lėmė blogesnės meteorologinės sąlygos – mažesni vidutiniai vėjo greičiai „Vydmantai wind park“ vėjo elektrinių teritorijoje. Metinis vidutinis vėjo greitis 2018 metais buvo 5,9 m/s, o 2017-aisiais – 6,4 m/s.

Per 2018 metus Grupė įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus ir tiekė elektros energiją kainomis, kurios buvo sutartos metinėse sutartyse su klientais. Elektros energija klientams buvo tiekiama be sutrikimų ir atidėjimo, o bendrovė išsaugojo patikimo partnerio ir patikimo elektros energijos tiekėjo vardą. Klientų portfelis per 2018 metus augo nežymiai: nuo 1433 2017 metų pabaigoje iki 1453 baigiantis 2018 metams.

Pelnas

Grupės konsoliduotas bendrasis pelnas per 2018 metus padidėjo 23,8% ir siekė 22.7 mln. eurų (2017 metais – 18,4 mln. eurų). Bendrojo pelno marža 2018-aisiais sumažėjo iki 7.9% (10,2% prieš metus).

Grupės konsoliduotas veiklos pelnas per tą patį laikotarpį augo 4 mln. eurų ir buvo 14,9 mln. eurų. Veiklos pelno marža siekė 5,2% lyginant su 6,1% prieš metus.

Išskiriant veiklos sritis, elektros energijos gamybos Vydmantų vėjo elektrinių parke indėlis į veiklos pelną dėl nepalankių meteorologinių sąlygų per metus mažėjo nuo 20,6% iki 9,6%.

Veiklos rezultatai pagal sritį

Sritis

Elektros energijos prekyba

Elektros energijos gamyba

(Tūkst.eurų)

2018

2017

2018

2017

Pajamos

283 913

173 848

4 356

5 530

Veiklos pelnas

13 837

8 666

1 097

2 245

Veiklos pelno marža

4,9%

5%

25,2%

40,6%

Grupės pelnas prieš mokesčius ir grynasis pelnas per metus augo ir siekė atitinkamai 14,8 mln. eurų ir 11,5 mln. eurų. Grupės grynojo pelno marža 2018 metais buvo 4,0% (lyginant su 5,0% prieš metus).

Grupė per 2018 metus uždirbo 0,57 euro vienai akcijai (0,45 euro per 2017 metus).

Dalinkitės socialiniuose tinkluose

Naujienlaiškis

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!