Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za 2018 r. – Wzrost wolumenu sprzedaży i zysków r/r

  • Wolumen sprzedanej energii elektrycznej wzrósł do 6 235 GWh w 2018 r. z 4 758 GWh z 2017 r.
  • Baza klientów Grupy powiększyła się do 1 453 wobec 1 433 na koniec 2017 r.
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły do 288,3 mln euro z 179,4 mln w 2017 r. dzięki wyższemu wolumenowi sprzedaży oraz wyższym cenom prądu na giełdzie NordPool.
  • Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wzrósł do 22,7 mln euro wobec 18,4 mln euro rok wcześniej.
  • Zysk operacyjny wzrósł o 4 mln euro r/r i wyniósł 14,9 mln euro.
  • Zysk netto Grupy ukształtował się na poziomie 11,5 mln euro wobec 9 mln euro w 2017 r.
  • Skonsolidowana EBITDA wyniosła 17,7 mln euro, a marża EBITDA wyniosła 6,2%.
  • Produkcja energii na farmie wiatrowej Vydmantai była mniejsza o 21,3% r/r z powodu gorszych warunków wiatrowych.
  • Sprzedaż energii elektrycznej w Polsce wzrosła do 330 GWh w porównaniu do 305 GWh w 2017 r.

– Rok 2018 był trudny dla wszystkich uczestników rynku. Z powodu szeregu niespodziewanych czynników, średnie ceny w systemie NordPool wzrosły w 2018 r. o 40%. Pomimo tego wzrostu, Grupa Inter RAO Lietuva wypełniła wszystkie zobowiązania kontraktowe wobec klientów, dostarczając im prąd po cenach uzgodnionych w umowach. Dzięki odpowiedniemu wyważeniu działalności handlowej, Grupie udało się uzyskać najlepsze możliwe wyniki w trudnych warunkach rynkowych. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej wzrósł o 30% r/r, a zysk netto ukształtował się na poziomie 11,5 mln euro. Skonsolidowana marża brutto ze sprzedaży wyniosła 7,9%, a marża zysku netto – niemal 4%. Grupa wypracowała 0,57 euro zysku netto na akcję – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

Wyniki finansowe

2018

2017

2016

Przychody ze sprzedaży (tys. EUR)

288 269

179 378

178 880

Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR)

22 716

18 354

18 943

Marża brutto ze sprzedaży (%)

7,88%

10,23%

10,59%

Zysk operacyjny (tys. EUR)

14 934

10 911

10 939

Marża operacyjna (%)

5,18%

6,08%

6,12%

EBITDA (tys. EUR)

17 743

13 537

15 066

Marża EBITDA (%)

6,16%

7,55%

8,42%

Zysk netto (tys. EUR)

11 454

8 974

9 256

Marża netto (%)

3,97%

5,00%

5,17%

Liczba akcji (tys.)

20 000

20 000

20 000

Zysk na akcję (EUR)

0,57

0,45

0,46

 

 

 

 

Wskaźniki finansowe

2018

2017

2016

Zwrot z kapitału zaangażowanego (ROCE)

68%

41%

37%

Zwrot z aktywów (ROA)

19%

19%

18%

Zwrot z kapitału (ROE)

66%

50%

49%

Wskaźnik zadłużenia kapitału (zobowiązania / kapitał własny)

0.45

0.83

0.83

Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego

-0.74

0.54

0.45

Wskaźnik kapitału własnego do aktywów

0.28

0.37

0.37

Wskaźnik płynności bieżącej

1.02

1.12

1.25

Wskaźnik aktywów do przychodów ze sprzedaży

21%

27%

29%

Przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w 2018 r. o 60,4% r/r do 288,3 mln euro. Wzrost ten był wynikiem wyższego wolumenu sprzedanej energii elektrycznej (6 235 GWh w 2018 w porównaniu do 4 758 GWh w 2017 r.) oraz wyższych cen energii elektrycznej w systemie NordPool. Średnia cena spot w litewskiej strefie giełdy NordPool wzrosła w 2018 r. do 50 euro/MWh z 35,13 euro w 2017 r., co oznacza wzrost o 42,3%.

Przychody ze sprzedaży energii wyprodukowanej przez Grupę zmalały r/r o 21,2% do 4,4 mln euro. Spadek ten wynikał przede wszystkim z gorszych warunków meteorologicznych na farmie wiatrowej Vydmantai. Średnia prędkość wiatru na obszarze, na którym położona jest elektrownia, wyniosła 5,9 m/s w 2018 r. wobec 6,4 m/s w 2017 r.

W 2018 r. Grupa wywiązała się ze wszystkich zobowiązań kontraktowych, dostarczając klientom energię elektryczną po cenach uzgodnionych w umowach. Dostawy realizowane były bez żadnych opóźnień i zakłóceń, a Spółka pozostaje zaufanym partnerem i niezawodnym dostawcą energii elektrycznej. Baza klientów Grupy Inter RAO Lietuva nieznacznie wzrosła w ciągu ostatniego roku – z 1433 na koniec 2017 r. do 1453 na koniec 2018 r.

Dochody

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w 2018 r. wzrósł o 23,8% r/r do 22,7 mln euro, z 18,4 mln euro w 2017 r. Marża brutto ze sprzedaży zmniejszyła się do 7,9% z 10,2% rok wcześniej, ale pozostaje na wysokim poziomie.

Zysk operacyjny Grupy wzrósł w ubiegłym roku o 4 mln euro do 14,9 mln euro. Marża operacyjna wyniosła 5,2% wobec 6,1% w 2017 r. Udział segmentu produkcji energii w zysku operacyjnym Grupy spadł do 9,6% z 20,6% rok wcześniej z powodu gorszych warunków meteorologicznych na farmie wiatrowej Vydmantai.

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment

Handel energią

Produkcja energii

 

2018

2017

2018

2017

Przychody (tys. EUR)

283 913

173 848

4 356

5 530

Zysk operacyjny (tys. EUR)

13 837

8 666

1 097

2 245

Marża operacyjna

4,9%

5,0%

25,2%

40,6%

Zysk przed opodatkowaniem oraz zysk netto wzrosły w 2018 r do odpowiednio 14,8 mln euro i 11,5 mln euro. Marża zysku netto wyniosła 4% wobec 5% rok wcześniej. Zysk netto na akcję w 2018 r. wyniósł 0,57 euro wobec 0,45 euro w 2017 r.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!