Einamieji pranešimai

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. paskelbimo

AB „INTER RAO Lietuva“ skelbia neaudituotas konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas ir neaudituotą konsoliduotą tarpinį pranešimą, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.  (PDF)

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotų konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų ir neaudituoto konsoliduoto tarpinio pranešimo, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. paskelbimo datos

AB INTER RAO Lietuva praneša, kad AB „INTER RAO Lietuva“ neaudituotos konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas, už 6 mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. bus skelbiami 2017 m. rugpjūčio 31 d.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ Stebėtojų tarybos sprendimu Viacheslav Khodykin atšauktas iš Bendrovės Valdybos prieš terminą, Evgeny Miroshnichenko išrinktas į Bendrovės Valdybą ir išrinkti Bendrovės Stebėtojų tarybos Audito komiteto nariai

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša, kad 2017 m. birželio 6 d. buvo sušauktas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame visi išrinkti Stebėtojų tarybos nariai vienbalsiai priėmė sprendimus dėl valdybos nario atšaukimo prieš terminą ir valdybos nario rinkimo, ir dėl Stebėtojų tarybos Audito komiteto narių išrinkimo.  (PDF)

Pranešimas apie dividendų mokėjimo tvarką

2017 m. balandžio 28 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2016 m. AB „INTER RAO Lietuva“ pelną ir skirti 0,51 EUR dividendų vienai akcijai. Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2017 m. gegužės 15 d., bus AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkais.  (PDF)

Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį forma FR0021 (DAS-2).  (PDF)

Formų pildymo taisyklės.  (PDF)

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus;  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d.;  (PDF)

Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2016 m.;  (PDF)

Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ valdybos sprendimai

AB „INTER RAO Lietuva“ valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovės ir grupės 2016 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio įvertinimo ir analizės ir sprendimą dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas.  (PDF)

Dėl bendrovės valdymo 

AB „INTER RAO Lietuva“ praneša apie dalinį neatitikimą Varšuvos vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo praktikos kodekso (toliau – „WSE valdymo praktikos kodeksas“) reikalavimams. WSE valdymo praktikos kodeksas pateikiamas Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kuriame pateikiama informacija apie bendrovių valdymą: www.corp-gov.gpw.pl, taip pat ir internetinėje svetainėje: www.interrao.lt dalyje „Investuotojams“.  (PDF)

Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ 2016 m. IV ketvirčio rezultatų ir metinės informacijos už 2016 m. paskelbimo

AB INTER RAO Lietuva skelbia 2016 m. IV ketvirčio rezultatus, Konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už metus pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotą metinį pranešimą.  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ 2016 m. IV ketvirčio rezultatai;  (PDF)

AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir Bendrovės metinės finansinės atskaitos, už metus pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. kartu su Nepriklausomo auditoriaus išvada bei Konsoliduotas metinis pranešimas.  (PDF)

Einamieji pranešimai

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis (AB „INTER RAO Lietuva“ duomenų privatumo politika).

Pateikdami savo asmens duomenis Jūs patvirtinate savo sutikimą, kad Bendrovėje Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei atsakant į Jūsų pateiktus klausimus bei sprendžiant kylančias problemas.

Kartu Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų pateiktų perteklinių duomenų tvarkymą.

Palaukite...

Ačiū!