A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

Najważniejsze dane finansowe

Za rok zakończony 31 grudnia
2017 2016 2015 2014 2013
W tys. EUR
Sprzedaż 179 378 178 880 186 694 210 362 219 498
Zysk brutto 18 354 18 943 29 602 21 769 7 474
Zysk z działalności operacyjnej 10 911 10 939 22 798 15 032 712
EBITDA 13 537 15 024 25 301 17 773 3 193
Zysk netto 8 974 9 256 18 819 12 342 777
Zwiększenie środków (zmniejszenie) pieniężnych i ich ekwiwalentów netto (2 020) (12 544) 8 527 6 825 1 154
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 5 191 7 211 19 755 11 228 4 403
Na 31 grudnia
Aktywa razem 48 433 51 704 67 685 65 022 58 679
Pasywa razem 48 433 51 704 67 685 65 022 58 679