A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

Najważniejsze dane finansowe

Za rok zakończony 31 grudnia

2018 2017 2016 2015 2014

W tys. EUR

Sprzedaż 288 269 179 378 178 880 186 694 210 362
Zysk brutto 22 716 18 354 18 943 29 602 21 769
Zysk z działalności operacyjnej 14 934 10 911 10 939 22 798 15 032
EBITDA 17 767 13 537 15 024 25 301 17 773
Zysk netto 11 454 8 974 9 256 18 819 12 342
Zwiększenie środków (zmniejszenie) pieniężnych i ich ekwiwalentów netto 15 546 (2 020) (12 544) 8 527 6 825
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 20 737 5 191 7 211 19 755 11 228

Na 31 grudnia

Aktywa razem 61 742 48 433 51 704 67 685 65 022
Pasywa razem 61 742 48 433 51 704 67 685 65 022