A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

Polityka dywidendy

Zgodnie z Umową Akcjonariuszy, UAB Scaent Baltic and RAO Nordic Oy zapewnią, że osoby przez nich nominowane na stanowiska w Radzie Nadzorczej i Zarządzie będą wspierać przekazanie nie mniej niż 70% zysków netto za dany rok w postaci dywidendy wypłacanej akcjonariuszom. Scaent Baltic and Nordic Oy będą wykorzystywać swoje prawo głosu wynikające z akcji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zapewnienia takiego podziału zysku netto, chyba że Zarząd, działając w najlepszym interesie Spółki, w momencie zatwierdzania rocznego planu inwestycyjnego stwierdzi, że Spółka powinien przeznaczyć zysk netto za dany rok na inwestycje.