Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I półrocze 2021 – Wyższe przychody r/r, wzrost zysku netto do 8,7 mln euro

  • Przychody ze sprzedaży Grupy INTER RAO Lietuva w I półroczu 2021 r. wzrosły o 87% r/r, do poziomu 209,9 mln euro. Wzrost ten to efekt wyższego wolumenu sprzedanej energii elektrycznej oraz jej wyższej średniej ceny.
  • Wolumen sprzedaży energii elektrycznej wzrósł o 65,6% r/r, z 2 605 do 4 313 GWh.
  • Zysk brutto Grupy wyniósł 18,2 mln euro, w porównaniu do 12,6 mln euro w I połowie 2020 r.
  • EBITDA Grupy wyniosła 13,3 mln euro wobec 9,6 mln w I półroczu 2020 r., podczas gdy marża EBITDA zmalała do 6,4% z 8,6% rok wcześniej.
  • Zysk operacyjny sięgnął 12,6 mln euro, wobec 8,1 mln euro w pierwszej połowie 2020 r.
  • Zysk netto Grupy wyniósł 8,7 mln euro w porównaniu do 6,8 mln euro rok temu.
  • Wolumen obrotu energią na polskim rynku wzrósł r/r z 915 GWh do 1 124 GWh.
  • Zysk na akcję sięgnął 0,44 euro w porównaniu do 0,34 euro w pierwszej połowie 2020 r.

Pierwsza połowa tego roku charakteryzowała się wzrostem sprzedaży na rynku łotewskim i polskim. W efekcie Grupa INTER RAO Lietuva sprzedawała w tych krajach więcej energii elektrycznej generując wyższe przychody. Ponieważ na wszystkich rynkach działalności Grupy średnie ceny energii elektrycznej były wyższe rok do roku, przychody Grupy prawie się podwoiły. Z drugiej strony, koszty sprzedaży wzrosły bardziej niż sama sprzedaż, co spowodowało nieznaczny spadek marż. Grupa INTER RAO Lietuva wypracowała w I półroczu 2021 r. zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 18,2 mln euro. Skonsolidowana EBITDA wzrosła do 13,3 mln euro, a zysk netto sięgnął 8,7 mln euro, przy marżach odpowiednio 6,4% i 4,2%. Grupa wypracowała zysk na akcję w wysokości 0,44 euro – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

Wyniki finansowe 1 półrocze 2021 1 półrocze 2020
Przychody ze sprzedaży (tys. EUR) 209 926 112 286
Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR) 18 228 12 594
Marża brutto ze sprzedaży (%) 8,68% 11,22%
Zysk operacyjny (tys. EUR) 12 574 8 073
Marża operacyjna (%) 5,99% 7,19%
EBITDA (tys. EUR) 13 328 9 637
Marża EBITDA (%) 6,35% 8,58%
Zysk netto (tys. EUR) 8 743 6 773
Marża netto (%) 4,16% 6,03%
Liczba akcji (tys.) 20 000 20 000
Zysk na akcję (EUR) 0,44 0,34

Przychody ze sprzedaży

Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. wyniosły 209,9 mln euro, czyli o 87,0% więcej niż w I półroczu 2020 r. Wzrost wolumenu obrotu energią elektryczną wynikał głównie ze wzrostu sprzedaży na rynku polskim i łotewskim.

W I półroczu 2021 r. przychody Grupy z obrotu energią elektryczną niemal się podwoiły w ujęciu r/r i wyniosły 208,9 mln euro. Gorące lato 2021 r., ze słabymi wiatrami lub zupełnym brakiem wiatru, spowodowało spadek ilości wyprodukowanej energii elektrycznej, stąd przychody ze sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej wyniosły zaledwie 1,0 mln euro, co stanowi 70,4-proc. spadek w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Niemniej, wyższy wolumen sprzedanej energii elektrycznej oraz jej wyższa średnia cena spowodowały ogólny wzrost sprzedaży.

Koszty sprzedaży Grupy w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. wyniosły 191,7 mln euro, tj. o 92,3% więcej niż w I półroczu 2020 r. Ponieważ wzrost kosztów sprzedaży przewyższał wzrost przychodów ze sprzedaży, marże osiągnięte w I półroczu 2021 r. były nieco niższe niż w analogicznym okresie 2020 r.

Dochody

W okresie styczeń-czerwiec 2021 r. zysk brutto Grupy wyniósł 18,2 mln euro, natomiast marża zysku brutto zmniejszyła się do 8,68% (11,22% rok temu).

W tym samym okresie zysk operacyjny Grupy wyniósł 12,6 mln euro, podczas gdy marża zysku operacyjnego zmalała do 5,99% z 7,19% rok wcześniej. W ujęciu segmentowym, udział segmentu wytwarzania energii w zysku operacyjnym Grupy skurczył się r/r do zaledwie 2,2%. z bardzo wysokiego poziomu 25,8% pred rokiem.  W okresie sprawozdawczym, ze względu na znacznie gorsze warunki meteorologiczne, farma wiatrowa Vydmantai UAB wyprodukowała mniej energii elektrycznej w porównaniu do I półrocza 2020 r.

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment Handel energią Wytwarzanie
(tys. EUR) I półrocze 2021 I półrocze 2020 I półrocze 2021 I półrocze 2020
Przychody 208 896 108 804 1 030 3 482
Zysk operacyjny 12 295 5 995 279 2 080
Marża operacyjna 5,9% 5,5% 27,1% 59,7%

Zysk netto Grupy w I półroczu 2021 r. wyniósł 8,7 mln euro wobec 6,8 mln euro w tym samym okresie ubiegłego roku. Marża zysku netto zmniejszyła się z 6,03% rok temu do 4,16% w okresie sprawozdawczym.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!