Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I kwartał 2021 r. – Wzrost przychodów o 110%, ponad trzykrotny wzrost zysku netto r/r do poziomu 7,9 mln euro

  • Przychody ze sprzedaży wzrosły w I kwartale 2021 r. o 110,4% r/r do poziomu 122,3 mln euro, w związku z wyższym wolumenem sprzedanej energii, zwłaszcza na rynku łotewskim i polskim.
  • Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wzrósł do 9,5 mln euro z 4,9 mln euro w I kwartale 2020 r.
  • Skonsolidowana EBITDA wzrosła do 9,4 mln euro z 3,7 mln w I kwartale 2020 r., a marża EBITDA wyniosła 7,7%, w porównaniu do 6,3% rok temu.
  • Zysk operacyjny wzrósł o 180,1% r/r do poziomu 7,5 mln euro, w porównaniu do 2,7 mln euro w I kwartale 2020 r.
  • Skonsolidowany zysk netto sięgnął 7,9 mln euro, w porównaniu do 2,4 mln euro rok temu.
  • Marża zysku netto wzrosła do 6,5% w raportowanym okresie z 4,2% przed rokiem.
  • Wolumen sprzedaży energii elektrycznej w Polsce wzrósł do 661 GWh, wobec do 367 GWh w I kwartale 2020 r.

– W I kwartale 2021 r. Grupa INTER RAO Lietuva bardzo dobrze poradziła sobie ze wszystkimi wyzwaniami, jakie przyniosły dynamiczne zmiany na rynkach energii elektrycznej, na których Grupa prowadzi działalność. Wzrost przychodów ze sprzedaży spowodowany był głównie wyższym wolumenem obrotu energią elektryczną na Łotwie i w Polsce oraz wyższą ceną energii elektrycznej na wszystkich rynkach r/r. Skonsolidowana EBITDA wzrosła do 9,4 mln euro, przy marży EBITDA na poziomie 7,7%. Istotny wpływ na wzrost zysku miał dodatni wynik na działalności finansowej Grupy, w szczególności zmiana wartości godziwej instrumentów pochodnych nie klasyfikowanych jako instrumenty zabezpieczające. Zysk netto w I kwartale 2021 r. wzrósł ponad trzykrotnie i sięgnął 7,9 mln euro. Wypracowany przez Grupę zysk na akcję wyniósł 0,4 euro – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

Wyniki finansowe I kwartał 2021 I kwartał 2020
Przychody ze sprzedaży (tys. EUR) 122 332 58 153
Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR) 9 494 4 910
Marża brutto ze sprzedaży (%) 7,76% 8,44%
Zysk operacyjny (tys. EUR) 7 552 2 696
Marża operacyjna (%) 6,17% 4,64%
EBITDA (tys. EUR) 9 422 3 654
Marża EBITDA (%) 7,70% 6,28%
Zysk netto (tys. EUR) 7 915 2 415
Marża netto (%) 6,47% 4,15%
Liczba akcji (tys.) 20 000 20 000
Zysk na akcję (EUR) 0,40 0,12

Przychody ze sprzedaży

Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-marzec 2021 r. wyniosły 122,3 mln euro, o 110,4% więcej niż w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. Na zwiększenie przychodów ogółem wpłynęły wyższe obroty energią elektryczną, zwłaszcza na rynku polskim i łotewskim, gdzie zanotowano najsilniejsze wzrosty.

Cena rynkowa energii elektrycznej była wyższa na wszystkich rynkach, w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 r.

Dochody

W efekcie – skonsolidowany zysk brutto Grupy wzrósł o 93,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, a marża zysku brutto Grupy wyniosła w okresie sprawozdawczym 7,76%, wobec 8,44% w okresie styczeń-marzec 2020 r.

Zysk operacyjny Grupy wzrósł o 180,1% w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku i wyniósł 7,5 mln euro.

W rozbiciu na segmenty, w I kwartale 2021 r. marża operacyjna podstawowego segmentu handlu energią elektryczną wzrosła r/r o 4,1 punktu procentowego do 6,1%. W segmencie wytwarzania energii przychody i zysk operacyjny obniżyły się, ponieważ farma wiatrowa Vydmantai wyprodukowała mniej energii elektrycznej niż w analogicznym okresie rok temu, ze względu na gorsze warunki meteorologiczne: średnia prędkość wiatru w I kwartale 2021 roku wyniosła 6,2 m/s wobec 7,87 m/s rok temu. Ponadto, rok 2020 był ostatnim rokiem, w którym farma wiatrowa korzystała ze stałej taryfy gwarantowanej. W rezultacie udział tego segmentu w zysku operacyjnym Grupy spadł do zaledwie 2,3% w I kwartale 2021 r., z wyjątkowo wysokiego poziomu 57,7% rok wcześniej.

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment Handel energią Wytwarzanie
(tys. EUR) I kw. 2021 I kw. 2020 I kw. 2021 I kw. 2020
Przychody 121 764 55 906 568 2 247
Zysk operacyjny 7 380 1 132 172 1 556
Marża operacyjna 6,1% 2,0% 30,3% 69,2%

Wynik netto na działalności finansowej Grupy w I kwartale 2021 r. wyniósł 1,5 mln euro. Wzrost wyniku finansowego netto w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynikał ze zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych nie klasyfikowanych jako instrumenty zabezpieczające.

Zysk netto Grupy w okresie styczeń-marzec 2021 r. wzrósł do 7,9 mln euro z 2,4 mln euro w I kwartale 2020 r. Marża zysku również wzrosła z 4,2% rok temu do 6,5% w raportowanym okresie.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!