Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za 9 miesięcy 2021 r. – Dynamiczny wzrost przychodów dzięki sytuacji rynkowej, przy nieznacznym spadku zysku netto

  • Przychody ze sprzedaży wzrosły w pierwszych 9 miesiącach 2021 r. o 77,8% r/r do 313,2 mln euro, w związku z wyższym wolumenem oraz wyższymi cenami sprzedanej energii, zwłaszcza na rynku polskim i łotewskim.
  • Pomimo wzrostu sprzedaży, rentowność brutto Grupy zmalała do 5,76% z 10,13% przed rokiem.
  • Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 27,4 mln euro, w porównaniu z 17,8 mln euro za 9 miesięcy 2020 r.
  • Skonsolidowana EBITDA wyniosła 20,5 mln euro, wobec 14,1 mln za 9 miesięcy 2020 r., przy obniżonej marży EBITDA wynoszącej 6,5%, w porównaniu z 8,0% przed rokiem.
  • Zysk operacyjny wyniósł 19,4 mln euro, w porównaniu z 11,4 mln euro za 9 miesięcy 2020 r.
  • Skonsolidowany zysk netto sięgnął 8,4 mln euro, wobec 9,9 mln euro przed rokiem.
  • Wolumen sprzedaży energii elektrycznej wyniósł 5 748 GWh, w porównaniu z 4 130 GWh w pierwszych 9 miesiącach 2020 r.
  • Wolumen obrotu energią elektryczną w Polsce wzrósł do 1 663 GWh, w porównaniu z 1 336 GWh przed rokiem.

„W okresie sprawozdawczym Grupa INTER RAO Lietuva zdołała skutecznie poradzić sobie z ryzykami płynącymi z wymagającego otoczenia rynkowego oraz z tegorocznego gwałtownego wzrostu średnich cen energii elektrycznej, obserwowanego zwłaszcza w III kwartale 2021 roku. Na polskim i łotewskim rynku Grupa sprzedała większe ilości energii elektrycznej, natomiast ze względu na niższą średnią prędkość wiatru w rejonie Vydmantai, wyprodukowała mniej energii elektrycznej w farmie wiatrowej. Grupa INTER RAO Lietuva wypracowała 27,4 mln euro zysku brutto ze sprzedaży, EBITDA wzrosła do 20,5 mln euro przy marży na poziomie 6,6 proc. Zysk netto osiągnął 8,4 mln euro przy marży 2,7 proc. Grupa wypracowała zysk w wysokości 0,42 euro na akcję” – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

Wyniki finansowe 9 miesięcy 2021 9 miesięcy 2020
Przychody ze sprzedaży (tys. EUR) 313 199 176 126
Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR) 27 428 17 842
Marża brutto ze sprzedaży (%) 8,76% 10,13%
Zysk operacyjny (tys. EUR) 19 443 11 369
Marża operacyjna (%) 6,21% 6,46%
EBITDA (tys. EUR) 20 504 14 132
Marża EBITDA (%) 6,55% 8,02%
Zysk netto (tys. EUR) 8 364 9 939
Marża netto (%) 2,67% 5,64%
Liczba akcji (tys.) 20 000 20 000
Zysk na akcję (EUR) 0,42 0,50

Przychody ze sprzedaży

Wypracowane przez Grupę w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 313,2 mln euro, co oznacza wzrost o 77,8% w porównaniu z pierwszymi 9 miesiącami 2020 r. Na wzrost łącznych przychodów złożyły się wyższy wolumen sprzedanej energii elektrycznej oraz wyższe ceny energii elektrycznej na rynku Nord Pool. Wzrost wolumenu obrotu energią elektryczną wynikał głównie z większej sprzedaży na rynku polskim i łotewskim.

W tym samym okresie koszty sprzedaży Grupy wyniosły 281,0 mln euro, o 80,5% więcej niż w pierwszych 9 miesiącach 2020 r. Podobnie, wzrost ten był wynikiem większej ilości sprzedanej energii elektrycznej oraz wyższych cen zakupu energii elektrycznej.

Dochody

Pomimo wzrostu sprzedaży, rentowność brutto Grupy zmalała do 8,8% w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wobec 10,1% w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. Zysk brutto Grupy wyniósł 27,4 mln euro, w porównaniu z 17,8 mln euro rok temu.

W tym samym okresie zysk operacyjny Grupy wyniósł 19,4 mln euro, podczas gdy marża operacyjna spadła nieznacznie do 6,2% z 6,5% w ubiegłym roku.

W rozbiciu na segmenty, udział segmentu wytwarzania energii w zysku operacyjnym Grupy skurczył się do zaledwie 1,9% z wysokiego poziomu 21,6% odnotowanego w pierwszych 9 miesiącach 2020 roku. W okresie sprawozdawczym farma wiatrowa Vydmantai UAB wyprodukowała mniej energii elektrycznej w porównaniu z okresem 9 miesięcy 2020 r. ze względu na znacznie gorsze warunki meteorologiczne.

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment Handel energią Wytwarzanie
(tys. EUR) 9M 2021 9M 2020 9M 2021 9M 2020
Przychody 311 728 171 555 1 471 4 571
Zysk operacyjny 19,077 8 908 366 2 461
Marża operacyjna 6,1% 5,8% 24,9% 53,8%

W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wynik na działalności finansowej Grupy wyniósł (-11,6) mln euro w porównaniu z 0,6 mln euro zysku finansowego w analogicznym okresie rok wcześniej. Należy zauważyć, że powyższa strata wynika z kosztów instrumentów finansowych zabezpieczających cenę sprzedaży energii elektrycznej.

Zysk netto Grupy za okres styczeń-wrzesień 2021 r. obniżył się o 15,8% do 8,4 mln euro w porównaniu z 9,9 mln euro zysku netto w tym samym okresie rok wcześniej. Marża zysku netto spadła z 5,6% rok temu do 2,7% w omawianym okresie sprawozdawczym.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!