Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. – Niższy wolumen obrotu energią przy wyższych marżach i zysku netto w wysokości 6,8 mln euro

  • W I półroczu 2020 r. przychody ze sprzedaży obniżyły się r/r ze 197,6 mln euro do 112,3 mln euro. Spadek został spowodowany niższym wolumenem obrotu energią elektryczną oraz niższą średnią ceną sprzedanej energii.
  • Wolumen sprzedanej energii elektrycznej zmalał o 34% r/r, z 3 970 do 2 605 GWh.
  • Zysk brutto Grupy wyniósł 12,6 mln euro, w porównaniu do 14,6 mln euro w I półroczu 2019 r.
  • Skonsolidowana EBITDA wyniosła 9,6 mln euro wobec 12,8 mln euro w I półroczu 2019 r., podczas gdy marża EBITDA wzrosła do 8,6% w porównaniu z 6,5% rok wcześniej.
  • Zysk operacyjny wyniósł 8,1 mln euro wobec 10,2 mln euro w I półroczu 2019 r.
  • Skonsolidowany zysk netto wyniósł 6,8 mln euro, w porównaniu z 10,3 mln euro rok wcześniej.
  • Wolumen obrotu energią elektryczną w Polsce wzrósł r/r z 590 GWh do 915 GWh.
  • Zysk na akcję wyniósł 0,34 euro wobec 0,52 euro w I półroczu 2019.

– Pierwsze półrocze tego roku charakteryzowało się historycznie niskimi cenami energii elektrycznej na rynkach, na których Grupa prowadzi działalność. W rezultacie wolumen obrotu energią elektryczną Grupy INTER RAO Lietuva był niższy, przekładając się na niższe przychody. Mimo to, wskaźniki rentowności były wyższe. Ze względu na lepsze warunki meteorologiczne, należąca do Grupy farma wiatrowa wyprodukowała więcej energii elektrycznej niż w pierwszej połowie 2019 r. Tym samym, przychody ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej wyniosły 3,5 mln euro, o 26,4% więcej niż w analogicznym okresie rok temu, a dzięki zmianom w umowie na konserwację turbin, koszt sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Grupa INTER RAO Lietuva osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 12,6 mln euro w I półroczu 2020 r. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 9,6 mln euro, a zysk netto 6,8 mln euro, przy marżach odpowiednio 8,6% i 6,0%. Grupa wypracowała zysk na akcję w wysokości 0,34 euro –powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

Wyniki finansowe

I półrocze 2020

I półrocze 2019

Przychody ze sprzedaży (tys. EUR)

112 286

197 588

Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR)

12 594

14 646

Marża brutto ze sprzedaży (%)

11,22%

7,41%

Zysk operacyjny (tys. EUR)

8 073

10 197

Marża operacyjna (%)

7,19%

5,16%

EBITDA (tys. EUR)

9 637

12 760

Marża EBITDA (%)

8,58%

6,46%

Zysk netto (tys. EUR)

6 773

10 310

Marża netto (%)

6,03%

5,22%

     

Liczba akcji (tys.)

20 000

20 000

Zysk na akcję (EUR)

0,34

0,52

       

Przychody ze sprzedaży

Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. wyniosły 112,3 mln euro, o 43,2% mniej niż w I półroczu 2019 r. Na spadek wolumenu sprzedanej energii elektrycznej wpłynął głównie spadek sprzedaży na rynku litewskim.

Przychody Grupy z handlu energią elektryczną w I półroczu 2020 r. były o prawie 44,2% niższe r/r i wyniosły 108,8 mln euro. Przychody ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej wyniosły 3,5 mln euro, o 26,4% więcej niż w tym samym okresie rok temu. Spadek sprzedaży spowodowany był mniejszą ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz niższą średnią ceną sprzedanej energii elektrycznej.

Koszty sprzedaży Grupy w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. wyniosły 99,7 mln euro, czyli 45,5% mniej niż w I półroczu 2019 r. W wyniku niższego wolumenu obrotu energią elektryczną, koszty sprzedaży Grupy były niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Koszt sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem rok temu, dzięki zmianie umowy serwisowej turbin wiatrowych, a koszt sprzedaży energii elektrycznej zakupionej i odsprzedanej był niższy o 45,65% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Dochody

Zysk brutto Grupy w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. wyniósł 12,6 mln euro, a marża zysku brutto wzrosła do 11,22% (7,41% rok temu).

Zysk operacyjny Grupy w omawianym okresie wyniósł 8,1 mln euro, a marża zysku operacyjnego wzrosła do 7,19% z 5,16% rok wcześniej. W ujęciu segmentowym, udział segmentu wytwarzania energii w zysku operacyjnym Grupy wzrósł ponad dwukrotnie do 25,8% z 12% przed rokiem. W okresie sprawozdawczym, dzięki lepszym warunkom meteorologicznym, farma wiatrowa Vydmantai UAB wyprodukowała więcej energii elektrycznej niż w pierwszej połowie 2019 r.

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment

Handel energią

Wytwarzanie

(tys. EUR)

I półrocze 2020

I półrocze 2019

I półrocze 2020

I półrocze 2019

Przychody

108 804

194 833

3 482

2 755

Zysk operacyjny

5 995

8 947

2 080

1 250

Marża operacyjna

5,5%

4,6%

59,7%

45,4%

Zysk netto Grupy za I półrocze 2020 r. wyniósł 6,8 mln euro, wobec zysku w wysokości 10,3 mln euro w analogicznym okresie rok wcześniej. Marża zysku wzrosła z 5,22% rok temu do 6,03% w okresie sprawozdawczym.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!