Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I kwartał 2020 r.- Wyniki niezwykle zbliżone do I kwartału 2018 r.

  • Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2020 r. obniżyły się o 45,7% r/r do 58,2 mln euro, ze względu na niższy wolumen sprzedanej energii elektrycznej i niższe ceny na rynku NordPool.
  • Zysk brutto ze sprzedaży Grupy obniżył się do 4,9 mln euro, wobec 8,0 mln euro w I kwartale 2019 r.
  • Skonsolidowana EBITDA wyniosła 3,7 mln euro w porównaniu do 7,8 mln euro w I kwartale 2019 r., a marża EBITDA wyniosła 6,3% w porównaniu do 7,3% rok temu.
  • Zysk operacyjny wyniósł 2,7 mln euro wobec 6,0 mln euro w I kwartale 2019 r.
  • Zysk netto Grupy wyniósł 2,4 mln euro w porównaniu do 6,4 mln euro rok temu.
  • Marża zysku netto obniżyła się z 6,0% rok temu do 4,2% w okresie sprawozdawczym.
  • Wolumen sprzedaży energii elektrycznej obniżył się do 1 317 GWh z 2 134 GWh w I kwartale 2019 r.

 – Pierwszy kwartał 2020 roku na rynkach energii elektrycznej charakteryzował się znacznie niższymi cenami niż oczekiwano. Średnia cena wyniosła 27,53 euro za MWh, w porównaniu do 47,82 euro za MWh w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku. Pomimo tego, Grupa INTER RAO Lietuva, dzięki znaczącemu udziałowi wyników z działalności w Polsce oraz wyników farmy wiatrowej, zdołała pozostać na ścieżce rentowności oraz uzyskać skonsolidowany wynik na poziomie niezwykle zbliżonym do osiągniętego w pierwszym kwartale 2018 roku. Zysk netto pierwszego kwartału 2020 roku wyniósł 2,4 miliona euro. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 3,7 miliona euro przy marży EBITDA na poziomie 6,3%. Grupa wypracowała 0,12 euro zysku na jedną akcję powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

Wyniki finansowe I kwartał 2020 I kwartał 2019 I kwartał 2018
Przychody ze sprzedaży (tys. EUR) 58 153 107 072 59 457
Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR) 4 910 7 958 5 275
Marża brutto ze sprzedaży (%) 8,44% 7,432% 8,87%
Zysk operacyjny (tys. EUR) 2 696 5 978 3 440
Marża operacyjna (%) 4.64% 5.58% 5.79%
EBITDA (tys. EUR) 3 654 7 821 4 051
Marża EBITDA (%) 6,28% 7,30% 6,81%
Zysk netto (tys. EUR) 2 415 6 416 2 564
Marża netto (%) 4,15% 5,99% 4,31%
Liczba akcji (tys.) 20 000 20 000 20 000
Zysk na akcję (EUR) 0,12 0,32 0,13

Przychody ze sprzedaży

Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-marzec 2020 r. wyniosły 58,2 mln euro, o 45,7% mniej niż w pierwszych 3 miesiącach 2019 r. Spadek przychodów spowodowany był niższymi obrotami w handlu energią elektryczną na większości rynków, z wyjątkiem rynku polskiego, na którym odnotowano wzrost wolumenów.

Na wszystkich rynkach cena nabywanej energii elektrycznej była niższa w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r. Ceny dla odbiorców również spadły w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Dochody

W rezultacie, zysk brutto Grupy spadł o 38,3% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, ale marża zysku brutto Grupy wyniosła w okresie sprawozdawczym 8,44% wobec 7,43% w okresie styczeń-marzec 2019 r.

Znaczący udział w skonsolidowanych wynikach miały wyniki z działalności prowadzonej w Polsce oraz wyniki farmy wiatrowej. W okresie sprawozdawczym, farma wiatrowa Vydmantai, UAB wyprodukowała większą ilość energii elektrycznej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku, dzięki lepszym warunkom meteorologicznym: średnia prędkość wiatru w I kwartale 2020 r. wyniosła 7,87 m/s w porównaniu do 7,26 m/s rok temu.

W porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, zysk operacyjny Grupy obniżył się o 54,9% i wyniósł 2,7 mln euro.

W ujęciu segmentowym, marża operacyjna podstawowego segmentu handlu energią elektryczną spadła o 2,7 punktu procentowego r/r, do 2,0% w I kwartale 2020 r. W segmencie wytwarzania energii odnotowano znaczny wzrost przychodów i zysku operacyjnego, ze względu na lepsze warunki meteorologiczne na obszarze farmy wiatrowej Vydmantai. W rezultacie, udział tego segmentu w zysku operacyjnym Grupy wzrósł do wyjątkowo wysokiego poziomu 57,7% w I kwartale 2020 r. z zaledwie 16,3% rok wcześniej.

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment Handel energią Wytwarzanie
(tys. EUR) 1 kwartał 2020 1 kwartał 2019 1 kwartał 2020 1 kwartał 2019
Przychody 55 906 105 252 2 247 1 821
Zysk operacyjny 1 132 4 972 1 556 1 006
Marża operacyjna 2,0% 4,7% 69,2% 55,2%

Zysk netto Grupy w okresie styczeń-marzec 2020 r. obniżył się do 2,4 mln euro z rekordowego poziomu 6,4 mln euro w I kwartale 2019 r. i był zbliżony do wyniku za I kwartał 2018 r. Marża netto również zmalała z 6,0% rok temu do 4,2% w okresie sprawozdawczym.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!