Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. – Wzrost sprzedaży o 84%, czterokrotny wzrost zysku netto do 10,3 mln euro

  • Przychody ze sprzedaży wzrosły w I półroczu 2019 r. o ponad 84% r/r do 198 mln euro, dzięki wyższemu wolumenowi obrotu energią elektryczną oraz wyższej średniej cenie sprzedaży energii.
  • Wolumen sprzedanej energii elektrycznej wzrósł o 30% r/r, z 3 056 do 3 970 GWh.
  • Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł do 14,6 mln euro, w porównaniu do 7,5 mln euro w I półroczu 2018 r.
  • Skonsolidowana EBITDA wyniosła 12,8 mln euro, w porównaniu do 5,0 mln euro w I półroczu 2018 r., a marża EBITDA wzrosła do 6,5%, w porównaniu do 4,7% rok wcześniej.
  • Zysk operacyjny sięgnął 10,2 mln euro, wobec 3,7 mln euro w I półroczu 2018 r.
  • Skonsolidowany zysk netto wzrósł do 10,3 mln euro z 2,4 mln euro w ubiegłym roku.
  • Wolumen obrotu energią elektryczną w Polsce wzrósł ze 151 GWh do 590 GWh r/r.
  • Zysk na akcję wyniósł 0,52 euro wobec 0,12 euro w I półroczu 2018 r. 

– Początek bieżącego roku był bardzo korzystny dla Grupy INTER RAO Lietuva. Byliśmy świadkami imponującego wzrostu we wszystkich głównych obszarach działalności naszej spółki. Grupa istotnie zwiększyła wolumen obrotu energią elektryczną, a średnia cena sprzedanej energii była wyższa r/r. Dzięki sprzyjającym warunkom meteorologicznym, należąca do Grupy farma wiatrowa wyprodukowała więcej energii elektrycznej w porównaniu do I półrocza 2018 r. W związku z tym, przychody ze sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej wyniosły 2,8 mln euro, o 34,5% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, podczas gdy koszty sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej, ze względu na zmianę umowy serwisowania turbin, zmniejszyły się w porównaniu do ubiegłego roku. W I połowie 2019 r. Grupa INTER RAO Lietuva wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości ponad 14,6 mln euro. Skonsolidowana EBITDA wzrosła ponad dwukrotnie, do 12,8 mln euro, a zysk netto wzrósł czterokrotnie do 10,3 mln euro, co oznacza wzrost marż do, odpowiednio, 6,5% i 5,2%. Grupa wygenerowała zysk w wysokości 0,52 euro na akcję – stwierdził Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

Wyniki finansowe I półrocze 2019 I półrocze 2018
Przychody ze sprzedaży (tys. EUR) 197 588 107 153
Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR) 14 646 7 523
Marża brutto ze sprzedaży (%) 7,41% 7,02%
Zysk operacyjny (tys. EUR) 10 197 3 693
Marża operacyjna (%) 5,16% 3,45%
EBITDA (tys. EUR) 12 760 5 019
Marża EBITDA (%) 6,46% 4,68%
Zysk netto (tys. EUR) 10 310 2 390
Marża netto (%) 5,22% 2,23%
Liczba akcji (tys.) 20 000 20 000
Zysk na akcję (EUR) 0,52 0,12

Przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. wyniosły 198 mln euro, o 84,4% więcej niż w I półroczu 2018 r.

Przychody Grupy z obrotu energią elektryczną w I półroczu 2019 r. wyniosły 194,8 mln euro, co oznacza wzrost o 85,4% r/r. Przychody ze sprzedaży wyprodukowanej energii osiągnęły 2,8 mln euro, o 34,5% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na wzrost przychodów ze sprzedaży złożyły się większy wolumen obrotu energią elektryczną i wyższa średnia cena sprzedawanej energii elektrycznej.

Skonsolidowane koszty sprzedaży wzrosły o 83,6% r/r do 182,9 mln euro, co oznacza mniejszy wzrost niż zanotowany w tym samym okresie wzrost przychodów ze sprzedaży. Koszty wyprodukowanej energii uległy obniżeniu r/r, w związku ze zmianą umowy serwisowania turbin, a koszty sprzedaży energii nabytej i odsprzedanej wzrosły o 84,5% w porównaniu do porównywalnego okresu roku ubiegłego.

Dochody

W rezultacie, skonsolidowany zysk brutto za okres styczeń-czerwiec 2019 r. wyniósł 14,6 mln euro, a marża zysku brutto wzrosła do 7,41% (7,02% rok wcześniej).

W tym samym okresie, skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 10,2 mln euro, a marża operacyjna wzrosła do 5,16% z 3,45% rok temu. W podziale segmentowym, udział segmentu wytwarzania energii w zysku operacyjnym Grupy utrzymał się na poziomie 12%. W okresie sprawozdawczym farma wiatrowa Vydmantai wyprodukowała więcej energii elektrycznej niż w I półroczu 2018 r. dzięki korzystniejszym warunkom meteorologicznym.

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment Handel energią Wytwarzanie
(tys. EUR) I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018
Przychody 194 833 105 104 2 755 2 049
Zysk operacyjny 8 947 3 261 1 250 432
Marża operacyjna 4,6% 3,1% 45,4% 21,1%

Skonsolidowany zysk netto za I półrocze 2019 r. wyniósł 10,3 mln euro w porównaniu do 2,4 mln euro zysku za analogiczny okres ubiegłego roku. Marża netto wzrosła do 5,22% w bieżącym okresie sprawozdawczym z 2,23% rok temu.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!