Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I kwartał 2019 r. – Przychody wzrosły o 80% r/r, zysk netto wzrósł ponaddwukrotnie do 6,4 miliona euro

  • Przychody ze sprzedaży wzrosły w I kwartale 2019 r. o 80% r/r do 107,1 mln euro dzięki wyższemu wolumenowi sprzedanej energii elektrycznej na wszystkich rynkach, na których Spółka jest obecna.
  • Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł do 8 mln euro wobec 5,3 mln euro w analogicznym okresie 2018 r.
  • Skonsolidowana EBITDA wyniosła 7,8 mln euro wobec 4,1 mln euro w I kwartale 2018 r., a marża EBITDA wzrosła do 7,3% w porównaniu do 6,8% rok wcześniej.
  • Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 6 mln euro, w porównaniu do 3,4 mln w I kwartale 2018 r.
  • Skonsolidowany zysk netto wzrósł do 6,4 mln euro wobec 2,6 mln euro rok wcześniej.
  • Marża zysku netto w okresie sprawozdawczym wzrosła do 6,0% w porównaniu do 4,3% w analogicznym okresie ubiegłego roku.
  • Wolumen sprzedanej energii elektrycznej wzrosła do 2 134 GWh w porównaniu do 1 481 GWh w I kwartale 2018 r.

 

– W pierwszym kwartale 2019 r. Grupa INTER RAO Lietuva dobrze poradziła sobie ze wszystkimi wyzwaniami spowodowanymi dynamicznymi zmianami na rynkach energii. Osiągnięty wzrost przychodów wynikał z większego wolumenu sprzedaży. Ceny zakupu energii elektrycznej były wyższe r/r na wszystkich rynkach. Wzrosły również, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, ceny dla odbiorców. Na rosnący zysk znaczący wpływ miały korzystne transakcje zabezpieczające, które są integralną częścią systemu zarządzania ryzykiem wdrożonego w Grupie. Korzystnie na wynik wpłynęła również działalność naszej elektrowni wiatrowej. Zysk netto za pierwszy kwartał 2019 r. wzrósł ponaddwukrotnie, do 6,4 mln euro. EBITDA Grupy wzrosła do 7,8 mln euro, a marża EBITDA do 7,3%. Grupa wypracowała zysk na akcję w wysokości 0,32 euro – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

Wyniki finansowe I kw. 2019 r. I kw 2018 r.
Przychody ze sprzedaży (tys. EUR) 107 072 59 457
Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR) 7 958 5 275
Marża brutto ze sprzedaży (%) 7,43% 8,87%
Zysk operacyjny (tys. EUR) 5 978 3 440
Marża operacyjna (%) 5,58% 5,79%
EBITDA (tys. EUR) 7 821 4 051
Marża EBITDA (%) 7,30% 6,81%
Zysk netto (tys. EUR) 6 416 2 564
Marża netto (%) 5,99% 4,31%
Liczba akcji (tys.) 20 000 20 000
Zysk na akcję (EUR) 0,32 0,13

Przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-marzec 2019 r. wyniosły 107,1 mln euro, 80% więcej niż w pierwszych trzech miesiącach 2018 r. Przychody wzrosły dzięki wyższym wolumenom sprzedaży na wszystkich rynkach, na których obecna jest Spółka. Wzrost był szczególnie widoczny na rynku litewskim.

Rynkowe ceny nabywanej energii były wyższe na wszystkich rynkach w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. Wzrosły również ceny dla odbiorców końcowych.

Dochody

W rezultacie, skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w okresie styczeń-marzec 2019 r. wzrósł o 50.9% do 8 mln euro (wobec 5,3 mln euro rok wcześniej). Marża zysku brutto spadła do 7,4% z 8,9%. Istotny wpływ na wzrost zysku miały udane transakcje zabezpieczające, które są integralną częścią systemu zarządzania ryzykiem wdrożonym w Grupie. Wzrost zyskowności wspierały również dobre wyniki działalności w Polsce oraz farma wiatrowa należąca do Grupy.

Skonsolidowany zysk operacyjny w I kwartale 2019 r. wzrósł do 5,0 mln euro z 3,4 mln euro rok wcześniej. Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 5,6%.

W ujęciu segmentowym, kluczowy segment handlu energią zwiększył zysk operacyjny o 58% dzięki wyższym wolumenom sprzedaży. Marża operacyjna segmentu spadła o 0,7 punktu procentowego r/r do 4,7% w I kwartale 2019 r. Wyraźny wzrost przychodów i zysku operacyjnego odnotował segment wytwarzania dzięki lepszym warunkom meteorologicznym na farmie wiatrowej Vydmantai. W efekcie, udział tego segmentu w wyniku operacyjnym Grupy wzrósł do 16,3% w I kwartale 2019 r., w porównaniu do 9,6% rok wcześniej.

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment Handel energią Wytwarzanie
I kw. 2019 r. I kw 2018 r. I kw. 2019 r. I kw. 2018 r.
Przychody (tys. EUR) 105,252 58,346 1,821 1,111
Zysk operacyjny (tys. EUR) 4,972 3,139 1,006 301
Marża operacyjna 4.7% 5.4% 55.2% 27.1%

Skonsolidowany zysk netto w okresie styczeń-marzec 2019 r. wzrósł o 150% i wyniósł 6,4 mln euro. Marża netto również wzrosła – z 4,3% rok temu do 6,0% w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!