Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I półrocze 2018 r. – Wzrost przychodów o 22% r/r, zysk netto na poziomie 2,4 mln euro

  • Przychody ze sprzedaży w I połowie 2018 roku wzrosły o ponad 22% r/r do 107 mln euro dzięki większemu wolumenowi sprzedanej energii elektrycznej.
  • Sprzedaż energii wzrosła o 29% r/r, z 2 367 GWh do 3 056 GWh. Zysk brutto ze sprzedaży ukształtował się na poziomie 7,5 mln euro w porównaniu do 9,5 mln euro w I poł. 2017 r.
  • Skonsolidowana EBITDA wyniosła 5,0 mln euro wobec 7,2 mln euro rok wcześniej. Marża EBITDA zmalała do 4,7% w porównaniu do 8,2% w analogicznym okresie 2017 r.
  • Zysk operacyjny wyniósł 3,7 mln euro wobec 5,9 mln euro w I poł 2017 r.
  • Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 2,4 mln euro wobec 4,8 mln euro rok wcześniej.

 –  Wyniki wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej w krajach bałtyckich w pierwszej połowie 2018 roku były pod wpływem wysokich rynkowych cen energii. Ceny te były wyższe o 25% r/r, osiągając poziomy ostatnio notowane w 2013 r. Jednocześnie średnie ceny energii elektrycznej sprzedawanej przez Grupę klientom w ramach umów dwustronnych były niższe. Tym samym nasze koszty sprzedaży wzrosły o niemal 28% r/r, przewyższając tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży. W tym wymagającym otoczeniu rynkowym Grupa Inter RAO Lietuva wywiązała się ze wszystkich zobowiązań kontraktowych wobec klientów, potwierdzając renomę niezawodnego dostawcy energii elektrycznej. Grupa Inter RAO Lietuva wypracowała w pierwszej połowie roku skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w wysokości ponad 7,5 mln euro. EBITDA Grupy wyniosła 5 mln euro, a zysk netto 2,4 mln euro. Marża EBITDA wyniosła tym samym 4,7%, a rentowność netto 2,2%. Zysk na jedną akcję wyniósł 0,12 euro – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

Dane finansowe I połowa 2018 r. I połowa 2017 r.
Przychody ze sprzedaży (tys. EUR) 107 153 87 482
Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR) 7 523 9 526
Marża brutto ze sprzedaży (%) 7,02% 10,89%
Zysk operacyjny (tys. EUR) 3 693 5 904
Marża operacyjna (%) 3,45% 6,75%
EBITDA (tys. EUR) 5 019 7 154
Marża EBITDA (%) 4,68% 8,18%
Zysk netto (tys. EUR) 2 390 4 836
Marża netto (%) 2,23% 5,53%
Liczba akcji (tys.) 20 000 20 000
Zysk na akcję (EUR) 0,12 0,24

Przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. wyniosły ponad 107 mln euro, co oznacza wzrost o 22,5% r/r. Wzrost przychodów wynika z większego wolumenu sprzedanej energii elektrycznej, szczególnie na rynku litewskim.

Jednocześnie jednak średnia cena energii sprzedanej przez Grupę spadła w ujęciu r/r. Tym samym koszty sprzedaży były wyższe o 27,8% r/r w pierwszej połowie roku, rosnąc szybciej niż przychody ze sprzedaży. Koszty sprzedaży energii wyprodukowanej przez Grupę pozostały na zbliżonym poziomie co w pierwszej połowie 2017 r., ale koszty sprzedaży energii zakupionej na rynku były wyższe o 23,8% r/r.

Dochody

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. wyniósł 7,5 mln euro. Marża brutto ze sprzedaży spadła do 7,0% w porównaniu do 10,9% rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 3,7 mln euro, a marża operacyjna spadła do 3,4% z 6,7% w pierwszej połowie 2017 r. W podziale segmentowym, udział zysku operacyjnego wypracowanego przez segment produkcji energii spadł do niemal 12% z 17% rok wcześniej. Powodem były mniej korzystne warunki meteorologiczne na należącej do Grupy farmie wiatrowej Vydmantai.

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment Handel energią Produkcja energii
  I poł. 2018 I poł. 2017 I poł. 2018 I poł. 2017
Przychody (tys. EUR) 105 104 84 892 2 049 2 590
Zysk operacyjny (tys. EUR) 3 261 4 925 432 979
Marża operacyjna 3,1% 5,8% 21,1% 37,8%

Skonsolidowany zysk netto w I połowie 2018 r. wyniósł 2,4 mln euro w porównaniu do 4,8 mln euro w analogicznym okresie roku ubiegłego. Marża netto zmalała z 5,3% w I poł. 2017 r. do 2,2% w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!