Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I kwartał 2018 r. – Wzrost przychodów o 23% r/r, zysk netto na stabilnym poziomie 2,6 mln euro

  • Przychody ze sprzedaży w I kwartale br. wzrosły o 23% r/r do 59,5 mln euro dzięki większemu wolumenowi sprzedanej energii elektrycznej.
  • Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł do 5.3 mln euro wobec 4,9 mln euro rok wcześniej.
  • Skonsolidowana EBITDA wzrosła do 4,1 mln euro z 3,8 mln euro w analogicznym okresie 2017 r. Marża EBITDA wyniosła 6,8% w porównaniu do 7,8% rok wcześniej.
  • Zysk operacyjny wyniósł 3,4 mln euro (3,1 mln euro w I kwartale 2017 r.).
  • Zysk netto pozostał na stabilnym poziomie 2,6 mln euro.
  • Wolumen sprzedaży energii elektrycznej wzrósł do 1 481 GWh w I kwartale 2018 r. z 1 321 GWh w I kw. 2017 r.

–  Pierwszy kwartał 2018 r. charakteryzował się wzrostem cen energii na rynkach. Średnie ceny energii sprzedanej za pośrednictwem systemu NordPool w pierwszych trzech miesiącach roku wzrosły do 42,4 euro za MWh z 34,9 euro/MWh rok wcześniej. Jednocześnie jednak wyższy był koszt pozyskania energii. Grupa INTER RAO Lietuva odnotowała lekki wzrost zysku brutto ze sprzedaży do 5,3 mln euro dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedanej energii elektrycznej na rynku litewskim. Zysk netto wyniósł 2,6 mln euro, kształtując się na poziomie bardzo zbliżonym do I kwartału 2017 r. Jednostkowy zysk netto INTER RAO Lietuva AB wzrósł z 2 mln euro w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. do 3,5 mln euro w bieżącym okresie sprawozdawczym. Skonsolidowana EBITDA wzrosła do 4,1 mln euro, a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 6,8%. Zysk na akcję wyniósł 13 eurocentów, tyle samo co w analogicznym kwartale ubiegłego roku – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy IRL

Dane finansowe I kwartał 2018 r I kwartał 2018 r
Przychody ze sprzedaży (tys. EUR) 59 457 48 515
Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR) 5 275 4 853
Marża brutto ze sprzedaży (%) 8,9% 10,0%
Zysk operacyjny (tys. EUR) 3 440 3 136
Marża operacyjna (%) 5,8% 6,5%
EBITDA (tys. EUR) 4 051 3 762
Marża EBITDA (%) 6,8% 7,8%
Zysk netto (tys. EUR) 2 564 2 579
Marża netto (%) 4,3% 5,3%
 
Liczba akcji (tys.) 20 000 20 000
Zysk na akcję (EUR) 0,13 0,13

Przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody w okresie styczeń-marzec 2018 r. wyniosły 59,5 mln euro, co oznacza wzrost o 23% r/r. Przychody wzrosły dzięki wyższej sprzedaży energii elektrycznej, głównie na rynku litewskim, oraz wyższej średniej cenie energii w systemie NordPool w porównaniu do I kwartału 2017 r.

Wzrost cen w ujęciu rocznym widoczny był również w kosztach zakupu energii elektrycznej. Wzrosły one w okresie styczeń-marzec 2018 r. o 24% r/r do 54,2 mln euro. Pochodną większego wolumenu sprzedanej energii był również wzrost kosztów sprzedaży w ujęciu r/r.

Dochody

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w okresie styczeń-marzec 2018 r. 5,3 mln euro (wobec 4,9 mln euro rok wcześniej). Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 8,9% (w porównaniu do 10% w I kwartale 2017 r.).

Zysk operacyjny Grupy wzrósł w tym samym okresie do 3,4 mln euro z 3,1 mln euro rok wcześniej. Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 5,6%.

W ujęciu segmentowym, zysk operacyjny segmentu handlu energią wzrósł o 29% r/r dzięki wyższym wolumenom sprzedaży. Marża operacyjna segmentu również wzrosła, o 0,2 punktu procentowego, do 5,4% w I kwartale 2018 r. Segment produkcji energii odnotował z kolei spadek przychodów i zysku operacyjnego z uwagi na gorsze warunki meteorologiczne na farmie wiatrowej Vydmantai. Tym samym udział segmentu produkcji w zysku operacyjnym Grupy spadł do 9,6% w I kwartale 2018 r. z 28,9% rok wcześniej.

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment Handel energią Produkcja energii
  I kw. 2018 I kw. 2017 I kw. 2018 I kw. 2017
Przychody (tys. EUR) 58 346 47 020 1 111 1 495
Zysk operacyjny (tys. EUR) 3 139 2 432 301 704
Marża operacyjna 5,4% 5,2% 27,1% 47,1%

Skonsolidowany zysk netto w I kwartale 2018 r. utrzymał się na tym samym poziomie co rok wcześniej, tj. 2,6 mln euro. Marża netto wyniosła 4,3% wobec 5,3% przed rokiem.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!