Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za 9 miesięcy 2020 r. – Niższe zyski, wyższe marże

  • Przychody ze sprzedaży w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. zmniejszyły się o 41% r/r, do 176,1 mln euro, w związku z niższymi wolumenami oraz cenami sprzedanej energii elektrycznej, zwłaszcza na Litwie oraz Łotwie.
  • Pomimo spadku sprzedaży rentowność brutto Grupy wzrosła do 10,13% w porównaniu do 7,07% rok temu.
  • Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 17,8 mln euro w porównaniu do 21,1 mln euro za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 r.
  • Skonsolidowana EBITDA wyniosła 14,1 mln euro wobec 18,8 mln euro po pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r., podczas gdy marża EBITDA wzrosła do 8,0% w porównaniu do 6,3% rok wcześniej.
  • Zysk operacyjny osiągnął poziom 11,4 mln euro w porównaniu do 14,6 mln euro po pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r.
  • Skonsolidowany zysk netto wyniósł 9,9 mln euro wobec 14,2 mln euro rok wcześniej.
  • Wolumen sprzedanej energii elektrycznej wyniósł 4 130 GWh w porównaniu do 6 044 GWh w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 r.
  • Wolumen obrotu energią elektryczną w Polsce wzrósł do 1 336 GWh z 1 133 GWh rok wcześniej.

– W okresie sprawozdawczym Grupie INTER RAO Lietuva udało się uzyskać lepsze marże przy zmniejszonym wolumenie obrotu energią elektryczną, którego spadek wynikał z niższych cen energii elektrycznej, zwłaszcza na Litwie i Łotwie. Sytuacja ta była konsekwencją niższej ceny rynkowej energii elektrycznej, która spadła o 15,3% r/r. Grupa sprzedała większą ilość energii elektrycznej na rynku polskim oraz, dzięki sprzyjającym warunkom meteorologicznym, wyprodukowała więcej energii elektrycznej na farmie wiatrowej Vydmantai. W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. Grupa INTER RAO Lietuva osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 17,8 mln euro. EBITDA wyniosła 14,1 mln euro, a zysk netto sięgnął prawie 10 mln euro, przy marżach odpowiednio 8,0% i 5,6%. Grupa wypracowała zysk na akcję w wysokości 0,50 euro – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

Wyniki finansowe 9 miesięcy 2020 9 miesięcy 2019
Przychody ze sprzedaży (tys. EUR) 176 126 299 164
Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR) 17 842 21 143
Marża brutto ze sprzedaży (%) 10,13% 7,07%
Zysk operacyjny (tys. EUR) 11 369 14 612
Marża operacyjna (%) 6,48 4,88
EBITDA (tys. EUR) 14 132 18 758
Marża EBITDA (%) 8,02  6,27
Zysk netto (tys. EUR) 9 939 14 230
Marża netto (%) 5,64 4,76
Liczba akcji (tys.) 20 000 20 000
Zysk na akcję (EUR) 0,50 0,71

Przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. wyniosły 176,1 mln euro, co oznacza spadek o 41% w stosunku do pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 r. Przychody Grupy zmalały w związku z mniejszym wolumenem sprzedanej energii elektrycznej oraz niższymi cenami energii na rynku NordPool. Na obniżenie wolumenu obrotu energią elektryczną wpłynął przede wszystkim spadek sprzedaży na rynku litewskim i łotewskim.

Skonsolidowane koszty sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. wyniosły 158,3 mln euro, tj. o 43% mniej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r. Spadek ten był również wynikiem niższych wolumenów obrotu energią elektryczną oraz niższych cen energii elektrycznej na rynku NordPool.

Dochody

Pomimo spadku sprzedaży, skonsolidowana marża brutto ze sprzedaży wzrosła do 10,1% w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. w porównaniu do 7,1% w analogicznym okresie rok wcześniej. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 17,8 mln euro (wobec 21,2 mln euro rok wcześniej).

Skonsolidowany zysk operacyjny w omawianym okresie wyniósł 11,4 mln euro, podczas gdy marża operacyjna wzrosła do poziomu 6,5% z 4,9% rok wcześniej.

W ujęciu segmentowym, udział segmentu wytwarzania energii w skonsolidowanym zysku operacyjnym wzrósł z 11,3% przed rokiem do 21,6% w okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku, dzięki sprzyjającym warunkom meteorologicznym w rejonie farmy wiatrowej Vydmantai.

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment Handel energią Wywarzanie
(tyś. EUR) 9M 2020 9M 2019 9M 2020 9M 2019
Przychody 171 555 295 321 4 571 3 843
Zysk operacyjny 8 908 12 959 2 461 1 653
Marża operacyjna 5,8% 4,4% 53,8% 43,0%

Skonsolidowany zysk netto za okres styczeń-wrzesień 2020 r. obniżył się o 30,3% do poziomu 9,9 mln euro wobec 14,2 mln euro zysku za analogiczny okres ubiegłego roku. Marża netto wzrosła z 4,8% przed rokiem do 5,6% w okresie sprawozdawczym.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!