A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za 9 miesięcy 2019 r. – Wzrost zysku netto o prawie 79% r/r do 14,2 mln euro

  • Przychody ze sprzedaży w okresie pierwszych 9 miesięcy 2019 r. wzrosły o 53% r/r do 299,2 mln euro, dzięki wyższemu wolumenowi sprzedanej energii elektrycznej oraz wyższym rynkowym cenom energii.
  • Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 21,1 mln euro w porównaniu do 16,4 mln euro w okresie pierwszych 9 miesięcy 2018 r.
  • Skonsolidowana EBITDA wyniosła 18,8 mln euro wobec 12,7 mln euro w pierwszych 9 miesiącach 2018 r., a marża EBITDA wyniosła 6,3% w porównaniu do 6,5% rok wcześniej.
  • Zysk operacyjny sięgnął 14,6 mln euro w porównaniu do 10,8 mln euro w pierwszych 9 miesiącach 2018 r.
  • Skonsolidowany zysk netto wyniósł 14,2 mln euro wobec 8 mln euro rok wcześniej.
  • Łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej wyniósł 6 044 GWh, w porównaniu do 4 385 GWh w okresie pierwszych 9 miesięcy 2018 r.
  • Wolumen obrotu energią elektryczną w Polsce wyniósł 1 133 GWh wobec 221 GWh rok wcześniej.

– W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa INTER RAO Lietuva, dzięki efektywnej kontroli ryzyka, zdołała osiągnąć lepsze wyniki, pomimo nieznacznego spadku marż. Grupa zwiększyła sprzedaż energii elektrycznej na polskim i litewskim rynku, a dzięki sprzyjającym warunkom meteorologicznym farma wiatrowa Vydmantai zwiększyła produkcję energii elektrycznej. W okresie pierwszych 9 miesięcy 2019 r. Grupa INTER RAO Lietuva wypracowała 21,1 mln euro zysku brutto ze sprzedaży. EBITDA wyniosła 18,8 mln euro, a zysk netto sięgnął 14,2 mln euro, przy marżach w wysokości, odpowiednio, 6,3% i 4,8%. Grupa wypracowała zysk na akcję w wysokości 0,71 euro – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

Wyniki finansowe 9 miesięcy 2019 r. 9 miesięcy 2018 r.
Przychody ze sprzedaży (tys. EUR) 299 164 195 836
Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR) 21 143 16 425
Marża brutto ze sprzedaży (%) 7,07% 8,39%
Zysk operacyjny (tys. EUR) 14 612 10 780
Marża operacyjna (%) 4,88 5,50
EBITDA (tyś. EUR) 18 758 12,743
Marża EBITDA (%) 6,27 6,51
Zysk netto (tyś. EUR) 14 230 7 969
Marża netto (%) 4,76 4,07
Liczba akcji (tys.) 20 000 20 000
Zysk na akcję (EUR) 0,71 0,40

Przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wyniosły 299,2 mln euro, co oznacza wzrost o 53% w porównaniu do pierwszych 9 miesięcy 2018 r. Przychody Grupy wzrosły w związku z większym wolumenem sprzedanej energii elektrycznej oraz wyższymi cenami energii na rynku NordPool. Na wzrost wolumenu obrotu energią elektryczną wpłynął przede wszystkim wzrost sprzedaży na rynku polskim i litewskim. Warto zauważyć, że zrealizowany przez Grupę wolumen obrotu energią w okresie 9 miesięcy br. był najwyższy od roku 2012 i po raz pierwszy przekroczył w Polsce poziom 1000 GWh.

Skonsolidowane koszty sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wyniosły 278 mln euro, o 55% więcej niż w pierwszych 9 miesiącach 2018 r. Wzrost ten był wynikiem wyższych wolumenów obrotu energią elektryczną i wyższych cen energii elektrycznej na rynku NordPool.

Dochody

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży za okres styczeń-wrzesień 2019 r. wyniósł 21,1 mln euro (wobec 16,4 mln euro rok wcześniej), podczas gdy marża brutto ze sprzedaży zmniejszyła się do 7,1% (8,4% rok wcześniej).

W tym samym okresie, skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 14,6 mln euro, podczas gdy marża operacyjna zmniejszyła się do 4,9% z niemal 5,5% rok wcześniej.

W ujęciu segmentowym, udział segmentu wytwarzania energii w zysku operacyjnym Grupy wzrósł do 11,3% z 6% rok wcześniej, dzięki sprzyjającym warunkom meteorologicznym w rejonie farmy wiatrowej Vydmantai.

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment Handel energią Wywarzanie
(tys. EUR) 9M 2019 9M 2018 9M 2019 9M 2018
Przychody 295 321 192 765 3 843 3 071
Zysk operacyjny 12 959 10 138 1 653 642
Marża operacyjna 4,4% 5,3% 43,0% 20,9%

Skonsolidowany zysk netto w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wzrósł o 78,6% do 14,2 mln euro, w porównaniu do 8 mln euro zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Marża netto wzrosła do 4,8% z 4,1% przed rokiem.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!