Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I połowę 2017 r. – Wiarygodny dostawca energii elektrycznej zwiększa przychody, zysk netto wyniósł 4,8 mln euro

  • Przychody ze sprzedaży w I poł. 2017 r. wzrosły o ponad 5% r/r do 87,48 mln euro dzięki większemu wolumenowi sprzedanej energii elektrycznej.
  • Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 9,53 mln euro w porównaniu do 10,76 mln euro w I poł. 2016 r.
  • EBITDA Grupy wyniosła 7,15 mln euro wobec 8,52 mln euro w pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. Marża EBITDA spadła do 8,2% w porównaniu do 10,3% rok wcześniej.
  • Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 5,9 mln euro w porównaniu do 7,25 mln euro w I poł. 2016 r.
  • Zysk netto Grupy wyniósł 4,84 mln euro wobec 5,88 mln euro rok wcześniej.
  • Wolumen sprzedanej energii elektrycznej wzrósł do 2 367 GWh z 2 131 GWh w I poł 2016 r.

– Na wyniki Grupy INTER RAO Lietuva w omawianym okresie wpływ miała przede wszystkim konkurencja pomiędzy uczestnikami rynku, której skutkiem były niższe ceny sprzedaży energii. Jednocześnie ceny zakupu energii pozostały niezmienne r/r. Grupa potwierdziła, że jest godnym zaufania dostawcą energii. Sprzedaż Grupy wzrosła dzięki nowym kontraktom podpisanym w tym roku na Litwie i Łotwie, a także dzięki lepszym warunkom meteorologicznym, sprzyjającym produkcji energii elektrycznej na farmie wiatrowej Vydmantai. W pierwszej połowie tego roku Grupa INTER RAO Lietuva wypracowała zysk brutto ze sprzedaży na poziomie ponad 9,5 mln euro. EBITDA wyniosła 7,2 mln euro, a zysk netto 4,8 mln euro. Marże wyniosły odpowiednio 8,2% na poziomie EBITDA i 5,5% na poziomie zysku netto. Zysk na jedną akcję wyniósł 24 eurocenty – powiedział Giedrius Balčiūnas, Prezes Zarządu INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy IRL

Dane finansowe

I poł. 2017 r.

I poł. 2016 r.

Przychody ze srzedaży (tys. EUR)

87 482

82 783

Zysk brutto ze sprzedaży (tys. EUR)

9 526

10 755

Marża brutto ze sprzedaży (%)

10,89%

12,99%

Zysk operacyjny (tys. EUR)

5 904

7 248

Marża operacyjna (%)

6,75%

8,76%

EBITDA (tys. EUR)

7 154

8 521

Marża EBITDA (%)

8,18%

10,29%

Zysk netto (tys. EUR)

4 836

5 881

Marża netto (%)

5,53%

7,10%

Liczba akcji (tys.)

20 000

20 000

Zysk na akcję (EUR)

0,24

0,29

 

Przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. wzrosły o 5,7% r/r do ponad 87,5 mln euro. Wzrost łącznych przychodów nastąpił dzięki większemu wolumenowi handlu energią oraz korzystnym warunkom meteorologicznym, które wsparły produkcję i sprzedaż energii elektrycznej z należącej do Grupy farmy wiatrowej Vydmantai. Większy wolumen obrotu wynikał głównie ze wzrostu sprzedaży energii na rynku litewskim oraz w łotewskiej spółce zależnej, co jest efektem nowych umów sprzedaży zawartych z klientami.

Wzrost przychodów ze sprzedaży wynikał przede wszystkim z większego wolumenu sprzedanej energii, ale średnie ceny sprzedaży były niższe niż rok wcześniej. W efekcie, wzrost koszów sprzedaży energii był wyższy niż wzrost całkowitych przychodów. Koszty sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. wzrosły o 8,2% r/r do 78 mln zł. Wzrost ten wynikał z większego wolumenu obrotu energią przy stabilnych r/r cenach zakupu energii.

Dochody

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec br. wyniósł 9,5 mln euro wobec 10,8 mln euro w analogicznym okresie roku poprzedniego. Marża brutto ze sprzedaży zmniejszyła się do 10,9% (13,0% rok wcześniej).

Zysk operacyjny Grupy wyniósł w I poł. 2017 r. 5,9 mln euro w porównaniu do 7,2 mln euro rok wcześniej. Marża operacyjna zmalała tym samym do 6,6% z 8,8%. W rozbiciu na segmenty, produkcja energii elektrycznej, odpowiadająca za około 3% przychodów Grupy, zwiększyła swój udział w zysku operacyjnym Grupy do blisko 17% w porównaniu do 4% w I poł. 2016 r. Wpłynęły na to korzystne warunki meteorologiczne na farmie wiatrowej Vydmantai.

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment

Handel energią

Handel energią

Produkcja energii

Produkcja energii

 

I poł. 2017 r.

I poł. 2016 r.

I poł. 2017 r.

I poł. 2016 r.

Przychody (tys. EUR)

84 892

80 535

2 590

2 248

Zysk operacyjny (tys. EUR)

4 925

5 647

979

234

Marża operacyjna

5,8%

7,0%

37,8%

10,4%

 

W I poł. 2017 r. zysk netto Grupy wyniósł 4,8 mln euro w porównaniu do 5,9 mln euro w analogicznym okresie roku poprzedniego. Marża netto zmalała do 5,5% w omawianym okresie z 7,1% rok wcześniej.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!