Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za 2016 r. – Wzrost wolumenu handlu energią i liczby klientów przyczynił się do wypracowania ponad 9 mln euro zysku netto

  • Wolumen handlu energią elektryczną wzrósł w 2016 r. do 4 666 GWh z 4 273 GWh w 2015 r.
  • Baza klientów Grupy wzrosła w 2016 r. do 1 191 (wobec 839 w 2015 r.).
  • Przychody Grupy zmniejszyły się o 4,2% do 178,9 mln EUR w porównaniu do 186,7 mln EUR w 2015 r. z powodu niższych cen energii elektrycznej w krajach bałtyckich.
  • Zysk brutto ze sprzedaży zmalał w 2016 r. do 18,9 mln EUR z 29.6 mln EUR w 2015 r.
  • Zysk operacyjny Grupy sięgnął 10,9 mln EUR wobec 22,8 mln EUR w 2015 r.
  • Zysk netto Grupy wyniósł 9,3 mln EUR w porównaniu z 18,9 mln EUR w 2015 r.
  • EBITDA Grupy wyniosła 15 mln EUR, podczas gdy marża EBITDA sięgnęła 8,4%.
  • Produkcja energii elektrycznej na farmie wiatrowej spadła o 17,7% za sprawą pogorszenia się warunków wiatrowych w regionie.
  • Wolumen handlu energią elektryczną w Polsce wyniósł 386 GWh w 2016 r. wobec 254 GWh w 2015 r.

 

–  Miniony rok był wymagający dla wszystkich uczestników rynku ze względu na średnio niższe i mocno zmienne ceny energii elektrycznej po uruchomieniu połączeń elektroenergetycznych NordBalt i LitPol Link oraz liczne nieplanowane przerwy w ich działaniu w pierwszym półroczu 2016 r. Na produkcję energii elektrycznej na farmie wiatrowej wpłynęły znacznie bardziej niekorzystne warunki meteorologiczne. Mimo to, Grupa handlowała większą ilością energii i zwiększyła bazę klientów, a wolumen handlu energią elektryczną wzrósł w IV kwartale 2016 r. we wszystkich krajach, w których działamy. Grupa osiągnęła rentowność brutto na poziomie 10,59% oraz 9,3 mln EUR zysku netto. W 2016 r. rentowność netto wyniosła 5,17%, a zysk netto na jedną akcję wyniósł 0,46 EUR – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

 

Kluczowe dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva 

Wyniki finansowe

(tys. EUR, chyba że wskazano inaczej)

2016

2015

2014

2013

2012

Sprzedaż

178 880

186 694

210 362

219 498

259 915

Zysk brutto ze sprzedaży

18 943

29 602

21 769

7 474

28 005

Marża brutto ze sprzedaży (%)

10,59%

15,86%

10,35%

3,41%

10,80%

Zysk operacyjny

10 939

22 798

15 033

712

21 180

Marża operacyjna (%)

6,12%

12,21%

7,15%

0,32%

8,10%

EBITDA

15 024

25 301

17 774

3 913

23 606

Marża EBITDA (%)

8,40%

13,55%

8,45%

1,45%

9,10%

Zysk netto

9 256

18 819

12 343

777

16 831

Rentowność netto (%)

5,17%

10,08%

5,87%

0,35%

6,50%

Liczba akcji (tys.)

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Zysk na akcję (EUR)

0,46

0,94

0,62

0,04

0,84

 

Przychody ze sprzedaży

Do wzrostu wolumenu handlu energią elektryczną (4 644 GWh w 2016 r. wobec 4 273 GWh w 2015 r.) przyczyniły się głównie spółki zależne w Estonii i Polsce, które zawarły więcej umów ze swoimi klientami.

Przychody Grupy ze sprzedaży w 2016 r. sięgnęły 178,9 mln EUR i były niższe o 4,2% w porównaniu do 2015 r. Łączne przychody zmalały ze względu na średnio niższe i mocno zmienne ceny energii elektrycznej po uruchomieniu połączeń elektroenergetycznych NordBalt i LitPol Link oraz liczne nieplanowane przerwy w ich działaniu w pierwszej połowie ubiegłego roku (połączenie NordBalt nie było operacyjnie dostępne przez około 60% czasu w pierwszym półroczu 2016 r.).

Spadek przychodów spowodowany był również przez niekorzystne warunki meteorologiczne, które negatywnie wpłynęły na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej przez farmę wiatrową należącą do Grupy. Przychody ze sprzedaży energii wytworzonej w 2016 r. wyniosły 4,9 mln EUR, tj. o 17,7% mniej niż rok wcześniej.

W 2016 r. zarówno Spółka, jak i Grupa wypełniła wszystkie zobowiązania kontraktowe wobec klientów. Baza klientów wzrosła w ubiegłym roku do 1.191 z 839 w 2015 r. Spółka i Grupa pogłębiła relacje z największymi odbiorcami energii elektrycznej w regionie, rozwijając działalność handlową w Polsce.

Dochody

Zysk brutto ze sprzedaży wypracowany przez Grupę spadł w 2016 r. o 36% do 18,9 mln EUR w porównaniu do 29,6 mln EUR w 2015 r. Choć marża brutto na sprzedaży zmalała w 2016 r. do 10,59% z 15,86% w 2015, to jednak utrzymała się na zdrowym poziomie.

Zysk operacyjny Grupy w 2016 r. wyniósł 10,9 mln EUR w porównaniu do 22,8 mln EUR w 2015 r., zaś marża operacyjna wyniosła 6,12% wobec 12,21% rok wcześniej.

Zysk Grupy przed opodatkowaniem w 2016 r. zmalał do 10,8 mln EUR, a zysk netto Grupy w omawianym okresie wyniósł 9,3 mln EUR. Rentowność netto Grupy zmalała w 2016 r. do 5,17% (10,08% rok wcześniej).

Grupa wypracowała w 2016 r. 0,46 EUR zysku na akcję.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!