A.Tumėno g. 4, block B, LT-01109 Vilnius Tel. +370 5 242 11 21

Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I kwartał 2016 r. – Po nadzwyczaj dobrym 2015 roku powrót do wyników z poprzednich lat

  • Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2016 r. zmniejszyły się o 5,6% rok do roku, do 46,1 mln EUR, w wyniku niższych cen energii elektrycznej w krajach bałtyckich.
  • Grupa zanotowała zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 6,25 mln EUR wobec 7,9 mln EUR w I kwartale 2015 r.
  • EBITDA Grupy wyniosła 5,25 mln EUR, a marża EBITDA 11,4% w porównaniu z 14,05% przed rokiem.
  • Zysk operacyjny sięgnął 4,6 mln EUR wobec 6,2 mln EUR w I kwartale 2015 r.
  • Zysk netto Grupy wyniósł 3,8 mln EUR w porównaniu z 5,2 mln EUR rok wcześniej.
  • Wolumen handlu energią elektryczną wyniósł 1 193 GWh wobec 1 171 GWh w I kwartale 2015 r.
  • Wolumen handlu energią elektryczną w Polsce: 78 GWh w porównaniu z 60 GWh przed rokiem.

 

– Wyniki Grupy INTER RAO Lietuva po nadzwyczaj udanym 2015 roku powróciły do poziomu z poprzednich lat. W omawianym okresie uruchomione zostały nowe połączenia z Polską i Szwecją, co przełożyło się na niższe ceny energii elektrycznej na rynku. Mimo to wolumen energii elektrycznej sprzedanej przez Grupę był nieco wyższy niż w I kwartale 2015 r. Spadek cen energii elektrycznej zdeterminował wartość przychodów, a zatem i zysków Grupy. Zachodzące zmiany strukturalne w naszej działalności handlowej, gdzie sprzedawana przez Grupę energia elektryczna kupowana jest od różnych dostawców, pozwoliły nam osiągnąć wyniki zbliżone do zanotowanych w I kwartale 2014 r. EBITDA Grupy wyniosła 5,3 mln EUR, a zysk netto sięgnął 3,8 mln EUR, co oznacza, że marże były na adekwatnym dla branży poziomie odpowiednio 11,4% oraz 8,2%. Osiągnięty zysk na jedną akcję wyniósł 0,19 EUR – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

 

Kluczowe dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

 

Wyniki finansowe
(tys. EUR, chyba że wskazano inaczej)

1 kwartał 2016

1 kwartał 2015

1 kwartał 2014

Sprzedaż

46 058

48 810

46 884

Zysk brutto ze sprzedaży

6 245

7 899

6 307

Marża brutto ze sprzedaży (%)

13,56%

16,18%

13,45%

Zysk operacyjny

4 611

6 207

4 703

Marża operacyjna (%)

10,01%

12,72%

10,04%

EBITDA

5 251

6 856

5 388

Marża EBITDA (%)

11,40%

14,05%

11,50%

Zysk netto

3 771

5 158

3 921

Rentowność netto (%)

8,19%

10,57%

8,37%

 

 

 

 

Liczba akcji (tys.)

20 000

20 000

20 000

Zysk na akcję (EUR)

0,19

0,26

0,20

 

Przychody ze sprzedaży

Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale 2016 r. wyniosły 46,1 mln EUR, o 5,6% mniej niż w I kwartale 2015 r. Spadek ten wynika z niższych rynkowych cen energii elektrycznej po uruchomieniu połączeń elektroenergetycznych NordBalt oraz LitPol Link. Niewielki wzrost wolumenu sprzedanej energii elektrycznej związany był głównie z działalnością spółek zależnych w Estonii i w Polsce, które podpisały więcej kontraktów ze swoimi klientami.

Przychody Grupy ze sprzedaży energii wyprodukowanej na farmie wiatrowej Vydmantai wyniosły zaledwie 1,4 mln EUR wobec 1,8 mln EUR przed rokiem. Spadek przychodów ze sprzedaży wyprodukowanej energii związany był z niższymi prędkościami wiatru w regionie w I kwartale br. Produkcja energii elektrycznej na farmie wiatrowej Vydmantai zależy bezpośrednio od prędkości wiatru, które przed rokiem były zdecydowanie wyższe. W I kwartale 2016 r. produkcja energii elektrycznej wyniosła 16 GWh w porównaniu z 21 GWh w tym samym okresie 2015 r.

Dochody

Wypracowany przez Grupę zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 6,25 mln EUR w porównaniu z 7,9 mln EUR w analogicznym okresie poprzedniego roku. Marża brutto ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosła 13,56% i była niższa niż przed rokiem, kiedy sięgnęła 16,18%.

Zysk operacyjny Grupy w I kwartale 2016 r. wyniósł 4,61 mln EUR wobec 6,21 mln EUR w I kwartale 2015 r. Marża operacyjna za I kwartał tego roku wyniosła tym samym 10.01% w porównaniu z 12,72% rok wcześniej.

W efekcie, zysk przed opodatkowaniem wyniósł 4,44 mln EUR wobec 6 mln EUR w I kwartale 2015 r.

Zysk netto Grupy za I kwartał 2016 r. wyniósł 3,77 mln EUR w porównaniu z 5,16 mln EUR rok wcześniej. Rentowność netto za I kwartał tego roku wyniosła 8,19% wobec 10,57% w analogicznym okresie przed rokiem. 

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!