Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za 9 miesięcy 2016 r. – Lekki wzrost wolumenu handlu energią, spadek przychodów i zysków

  • Wolumen handlu energią elektryczną wzrósł w okresie 9 miesięcy 2016 r. do 3 221 GWh z 3 152 GWh w analogicznym okresie 2015 r.
  • Wolumen handlu energią elektryczną w Polsce wzrósł do 302 GWh wobec 207 GWh przed rokiem.
  • Przychody Grupy zmniejszyły się o 9,2% do 124,1 mln EUR w porównaniu ze 136,7 mln EUR w okresie 9 miesięcy 2015 r. z powodu niższych cen na rynkach hurtowym i detalicznym oraz historycznie niskich prędkości wiatru.
  • Zysk brutto ze sprzedaży spadł do 13,9 mln EUR z 21,4 mln EUR po 9 miesiącach 2015 r.
  • Zysk operacyjny sięgnął 8,7 mln EUR wobec 16,4 mln EUR przed rokiem.
  • Zysk netto Grupy wyniósł 6,9 mln EUR w porównaniu z 13,5 mln EUR w okresie 9 miesięcy 2015 r.
  • EBITDA Grupy wyniosła 10,6 mln EUR, co oznacza spadek marży EBITDA do 8,5% z rekordowego poziomu 13,4% rok wcześniej.

– Wyniki Grupy INTER RAO Lietuva w trzecim kwartale br. były pod wpływem tych samych czynników, które oddziaływały na wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej w krajach bałtyckich. Skrajnie niekorzystne warunki meteorologiczne i historycznie niskie prędkości wiatru wpłynęły na wielkość produkcji i sprzedaży energii wytworzonej. Średnio niższe i mocno zmienne rynkowe ceny energii elektrycznej po uruchomieniu połączeń elektroenergetycznych NordBalt i LitPol Link, a także liczne nieplanowe przerwy w ich działaniu wpłynęły na przychody i poziom rentowności. Mimo to, Grupa wypracowała dobre wyniki pod względem rentowności, choć nie tak dobre jak w bardzo udanym 2015 r. Zysk netto Grupy wyniósł 6,9 mln EUR, a rentowność netto sięgnęła 5,6%. Zysk na jedną akcję wyniósł 0,34 EUR -powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

 

Kluczowe dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

 

Wyniki finansowe
(tys. EUR, chyba że wskazano inaczej)

9 miesięcy 2016 r.

9 miesięcy 2015 r.

Sprzedaż

124 129

136 724

Zysk brutto ze sprzedaży

13 903

21 356

Marża brutto ze sprzedaży (%)

11,20%

15,62%

Zysk operacyjny

8 654

16 337

Marża operacyjna (%)

6,97%

11,95%

EBITDA

10 563

18 256

Marża EBITDA (%)

8,51%

13,35%

Zysk netto

6 888

13 494

Rentowność netto (%)

5,55%

9,87%

 

 

 

Liczba akcji (tys.)

20 000

20 000

Zysk na akcję (EUR)

0,34

0,67

Przychody ze sprzedaży

Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. wyniosły 124 mln EUR, o 9,2% mniej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. Spadek łącznych przychodów wynikał ze średnio niższych oraz mocno zmiennych cen energii elektrycznej na rynku po uruchomieniu połączeń elektroenergetycznych NordBalt i LitPol Link oraz licznych przerw w ich działaniu w pierwszej połowie 2016 r. (połączenie NordBalt nie było operacyjnie dostępne przez około 60% czasu w pierwszym półroczu br.). Powodem spadku były również znacznie gorsze warunki meteorologiczne, które miały negatywny wpływ na wielkość produkcji i sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez należącą do Grupy farmę wiatrową. Do lekkiego wzrostu wolumenu handlu energią elektryczną przyczyniły się głównie spółki zależne w Estonii i Polsce, które zawarły więcej umów ze swoimi klientami.

Przychody Grupy ze sprzedaży energii zakupionej w okresie 9 miesięcy 2016 r. wyniosły 121 mln EUR w porównaniu ze 132,7 mln EUR w tym samym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży energii wytworzonej wyniosły 3,2 mln EUR, tj. o 22% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. W okresie sprawozdawczym farma wiatrowa Vydmantai wytworzyła mniejszą ilość energii elektrycznej w porównaniu z średnią długoterminową z powodu niekorzystnych warunków meteorologicznych, tj. historycznie niskich prędkości wiatru.

Koszty

Koszty sprzedaży poniesione przez Grupę w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. wyniosły 110,2 mln EUR, tj. 4,5% mniej niż w dziewięciu miesiącach 2015 r. Mimo wyższego wolumenu handlu energią, koszty sprzedaży były niższe niż przed rokiem. Koszty sprzedaży energii wytworzonej utrzymały się na tym samym poziomie co w analogicznym okresie ubiegłego roku, a koszty sprzedaży energii zakupionej były niższe o 4,5%.

Poniesione przez Grupę w okresie trzech kwartałów 2016 r. koszty sprzedaży energii zakupionej wyniosły 106,5 mln EUR i stanowiły 96,7% łącznych kosztów sprzedaży.

Dochody

Zysk brutto ze sprzedaży wypracowany przez Grupę od stycznia do września 2016 r. wyniósł 13,9 mln EUR (w porównaniu z 21,4 mln EUR przed rokiem), zaś marża brutto na sprzedaży zmalała do 11,2% (15,62% rok wcześniej).

Zysk operacyjny Grupy w omawianym okresie wyniósł 9,7 mln EUR, a marża operacyjna zmalała do 6,97% z 11,95% przed rokiem.

EBITDA Grupy za 9 miesięcy 2016 r. wyniosła 10,6 mln EUR. Marża EBITDA zmalała do 8,51% z 13,3% w okresie pierwszych 9 miesięcy 2015 r.

Wynik netto Grupy w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. wyniósł 6,9 mln EUR, w porównaniu z 13,5 mln EUR w tym samym okresie ubiegłego roku. Rentowność netto zmniejszyła się z poziomu 9,87% przed rokiem do 5,55% w omawianym okresie.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!