INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki za 2014 rok: Rok, w którym mniej znaczyło więcej

 

  • Zysk brutto Grupy wzrósł o 191,3% do 75,2 mln LTL z 25,8 mln LTL w 2013 r.
  • Zysk operacyjny wyniósł 51,9 mln LTL w porównaniu z 2,5 mln LTL przed rokiem.
  • Zysk netto Grupy wzrósł do 42,6 mln LTL z 2,7 mln LTL w 2013 r.
  • EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację)wzrosła do 61,4 mln LTL, a marża EBITDA zwiększyła się do 8,45%.
  • Wolumen obrotu energią wyniósł 4 374 GWh w porównaniu z 4 690 GWh przed rokiem.
  • Przychody ze sprzedaży zmalały o 4,2%, do 726,4 mln LTL, w porównaniu z 757,9 mln LTL w 2013 r. Spadek przychodów spowodowany był mniejszym wolumenem sprzedaży i spadkiem cen energii elektrycznej w krajach bałtyckich.
  • Wolumen obrotu energią elektryczną w Polsce wyniósł 51 GWh.

 

– Po trudnym roku 2013, wyniki finansowe Grupy INTER RAO Lietuva w 2014 r. powróciły do naturalnego dla naszej branży poziomu. Jest to efekt wdrożonej przez Grupę polityki zarządzania ryzykiem, którą można nazwać „mniej znaczy więcej”. Środki, które przedsięwzięliśmy, aby uniknąć potencjalnego ryzyka spowodowanego możliwymi ograniczeniami przepustowości linii przesyłowych z Rosji i Białorusi do krajów bałtyckich, skutkowały wprawdzie zmniejszeniem wolumenu sprzedaży energii i mniejszymi przychodami Grupy, ale pozwoliły nam uniknąć potencjalnych strat i osiągnąć marżę na solidnym poziomie 10,4%. Zysk netto Grupy wzrósł do42,6 mln LTL w 2014 r., a rentowność netto poprawiła się znacząco z 0,35% do 5,87%. Zysk na akcję wyniósł 2,13 LTL – mówi Giedrius Balčiūnas, Prezes Zarządu INTER RAO Lietuva.

 

Najważniejsze wyniki finansowe Grupy INTER RAO Lietuva: 

Wyniki finansowe

2014

2013

2012

2011

2010

Sprzedaż (tys. LTL)

726 337

757 882

897 435

919 080

750 389

Zysk brutto na sprzedaży (tys. LTL)

75 163

25 806

96 697

91 965

79 462

Marża brutto na sprzedaży (%)

10,35%

3,41%

10,80%

10,00%

10,60%

Zysk operacyjny (tys. LTL)

51 904

2 459

73 129

73 264

68 531

Marża operacyjna (%)

7,15%

0,32%

8,10%

8,00%

9,10%

EBITDA (tys. LTL)

61 368

11 024

81 506

78 800

69 439

Marża EBITDA (%)

8,45%

1,45%

9,10%

8,60%

9,30%

Zysk netto (tys. LTL)

42 616

2 684

58 114

61 200

59 061

Rentowność netto (%)

5,87%

0,35%

6,50%

6,70%

7,90%

Liczba akcji (tys.)

20 000

20 000

20 000

1 000

1 000

Zysk na akcję (LTL)

2,13

0,13

2,91

61,2

59,06

 

Przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2014 r. wyniosły 726 mln LTL, o 4,2% mniej niż w 2013 r. Spadek przychodów spowodowany był mniejszym wolumenem sprzedaży energii elektrycznej w krajach bałtyckich, czemu towarzyszyły relatywnie niskie ceny energii w systemie Nordpool, a także utrzymujące się ryzyko niepewności związanej z możliwymi technicznymi ograniczeniami przepustowości linii przesyłowych. Ponadto, zwiększona sprzedaż energii elektrycznej w krajach bałtyckich wytwarzanej z łupków bitumicznych przez estońskiego producenta spowodowała mniejszy popyt na energię importowaną.

Przychody Grupy ze sprzedaży energii elektrycznej wyniosły w 2014 r. 709 mln LTL. Przychody ze sprzedaży energii wyprodukowanej wyniosły 17 mln LTL i były na porównywalnym poziomie jak rok wcześniej. Spadek wolumenu produkcji energii elektrycznej spowodowany był głównie pracami konserwacyjnymi, przeprowadzonymi na farmie wiatrowej Vydmantai w 2014 r., których celem było zapewnienie dalszej sprawnej pracy turbin wiatrowych.

Koszty

Poniesione przez Grupę koszty zakupu energii elektrycznej w 2014 r. były o 11,2% mniejsze niż w 2013 r. i wyniosły 636 mln LTL. Koszty te stanowiły 97,7% łącznych kosztów sprzedaży Grupy w 2014 r. Koszty związane z przesyłem energii (tj. „opłata wejściowa”, ang. „input fee”) zmniejszyły się o 7,4% i wyniosły 9 mln LTL.

Łączne koszty ogólnego zarządu w 2014 r. wyniosły 23,3 mln LTL i były na tym samym poziomie co w 2013 r.

Dochody

Zysk operacyjny Grupy za 2014 r. wyniósł 51,9 mln LTL w porównaniu z 2,5 mln LTL w 2013 r. Marża operacyjna Grupy powróciła tym samym do naturalnego dla branży poziomu 7,15% wobec 0,32% rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży wzrósł w minionym roku o 191,3%, do 75,2 mln LTL, w porównaniu z 25,8 mln LTL w 2013 r. Marża brutto na sprzedaży wzrosła do solidnego poziomu 10,4% z 3,4% w 2013 r.

Wynik Grupy z działalności finansowej i inwestycyjnej wyniósł w ubiegłym roku -3,0 mln LTL, co jest o 25,8% lepszym rezultatem niż w 2013 r. Poprawa wyników Grupy z działalności finansowej wynika przede wszystkim z mniejszych o 20,5% rok do roku kosztów odsetkowych, które w 2014 r. wyniosły łącznie 3,4 mln LTL.

W efekcie, zysk brutto Grupy w 2014 r. wyniósł 49,58 mln LTL, natomiast zysk netto sięgnął 42,6 mln LTL. Ze względu na odroczony podatek dochodowy, w 2013 r. Grupa uzyskała przychód podatkowy w wysokości 4,3 mln LTL i w rezultacie zysk netto Grupy za 2013 r. wyniósł 2,68 mln LTL. Rentowność netto w 2014 r. powróciła do satysfakcjonującego poziomu 5,9% (w porównaniu z 0,35% rok wcześniej). 

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!