INTER RAO Lietuva prezentuje wyniki za 9 miesięcy 2014 r.: Wzrost rentowności Grupy pomimo niższej sprzedaży

  • Zysk brutto Grupy wzrósł do 51,8 mln LTL w porównaniu do 14,3 mln LTL w okresie styczeń-wrzesień 2013 r.
  • Zysk operacyjny wyniósł 36 mln LTL wobec straty operacyjnej 2,1 mln LTL po pierwszych 9 miesiącach 2013 r.
  • Zysk netto Grupy zwiększył się do 28 mln LTL w porównaniu z 4,9 mln LTL straty netto w miesiącach styczeń-wrzesień 2013 r.
  • Grupa odnotowała wzrost EBITDA do poziomu 42,8 mln LTL, jak również marży EBITDA do poziomu 7,9%
  • Wolumen obrotu energią wyniósł3 209 GWh wobec 3 464 GWh wanalogicznym okresie 2013 r.
  • Ze względu na niższy wolumen i cenę sprzedaży energii elektrycznej w krajach bałtyckich przychody Grupy ze sprzedaży zmniejszyły się do 541,2 mln LTL wobec 560 mln LTL uzyskanych w okresie pierwszych 9 miesięcy 2013 r. (spadek o 3,35%).
  • Pierwsze wolumeny w handlu energią w Polsce: 20 GWh.

 

– Wyniki finansowe Grupy INTER RAO Lietuva za pierwsze 9 miesięcy 2014 r. odzwierciedlają pozytywne efekty wdrożonej polityki zarządzania ryzykiem oraz dokonanych zmian w strukturze handlu energią. Działania te zostały podjęte po niezadowalających wynikach odnotowanych w 3 kwartale 2013 r., a ich celem było wyeliminowanie niepewności związanej z ograniczeniami przepustowości linii przesyłowych. Pomimo niższych cen energii elektrycznej na rynkach bałtyckich, rentowność Grupy wzrosła i zdołaliśmy wypracować zdecydowanie lepsze wyniki niż przed rokiem. Zysk netto Grupy za trzy kwartały br. wzrósł o 33 mln LTL do poziomu 28 mln LTL wobec straty netto w wysokości 4,9 mln LTL zanotowanej w analogicznym okresie 2013 r. Tym samym rentowność netto poprawiła się z ujemnego wyniku 0,88% do 5,19%. Zysk na akcję w omawianym okresie wyniósł 1,4 LTL –komentuje Giedrius Balčiūnas, prezes INTER RAO Lietuva.

 

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

tys. LTL (chyba że podano inaczej)

   

 

9 miesięcy 2014 r.

9 miesięcy 2013 r.

Sprzedaż

541 213

559 980

Zysk brutto na sprzedaży

51 805

14 326

Marża brutto na sprzedaży

9,57%

2,56%

Zysk operacyjny

35 964

(2 107)

Marża operacyjna

6,65%

(0,38%)

EBITDA

42 779

5 106

Marża EBITDA

7,9%

0,91%

Zysk netto

28 076

(4 946)

Rentowność netto

5,19%

(0,88%)

Liczba akcji (tys.)

20 000

20 000

Zysk na akcję (LTL)

1,4

-0,25

 

Przychody ze sprzedaży 

Przychody Grupy ze sprzedaży w okresie pierwszych 9 miesięcy 2014 r. zmalały o 3,35% wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek przychodów w głównej mierze był spowodowany niższymi wolumenem i ceną sprzedaży energii elektrycznej w krajach bałtyckich.

Przychody Grupy z tytułu obrotu energią elektryczną w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. wyniosły 529,4 mln LTL. Przychody ze sprzedaży energii wyprodukowanej sięgnęły 11,8 mln LTL, co dało 18,6% wzrostu wobec roku ubiegłego. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym farma wiatrowa Vydmantai wytworzyła w omawianym okresie wyższy wolumen energii w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku.

Koszty

Koszty sprzedaży Grupy w okresie styczeń-wrzesień 2014 r. wyniosły 489,4 mln LTL, a więc obniżyły się o 10,3% w porównaniu do pierwszych 9 miesięcy 2013 roku. Spadek ten był wynikiem kilku czynników: niższego wolumenu obrotu energią, zmniejszeniem wolumenu energii sprzedanej niezależnym dostawcom w ramach kontraktów rocznych, głównie ze względu na utrzymujące się ryzyko ograniczeń przepustowości linii przesyłowych z krajów trzecich, jak również z powodu niższych cen energii na rynku, do czego przyczyniły się tegoroczne warunki meteorologiczne (wyjątkowo ciepła zima).

Koszty zakupu energii przez Grupę w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. wyniosły 477,4 mln LTL i stanowiły 97,6% całkowitych kosztów sprzedaży.

W omawianym okresie wydatki operacyjne wyniosły 15,8 mln LTL, co dało 3,6% spadek wobec roku ubiegłego.

Dochody

W okresie styczeń-wrzesień 2014 r. Grupa zanotowała 51,8 mln LTL zysku brutto na sprzedaży, podczas gdy marża brutto na sprzedaży wzrosła do 9,6% wobec 2,6% przed rokiem.

Zysk operacyjny Grupy po pierwszych trzech kwartałach 2014 r. wyniósł 36 mln LTL, natomiast rentowność działalności operacyjnej wzrosła do 6,7% w porównaniu do -0,4% w roku ubiegłym.

W omawianym okresie Grupa odnotowała wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) na poziomie 42,8 mln LTL, zaś marża EBITDA wzrosła do 7,9% wobec 0,9% po pierwszych 9 miesiącach 2013 r.

Zysk netto Grupy w okresie styczeń-wrzesień 2014 r. wyniósł 28,1 mln LTL w porównaniu do 4,9 mln LTL straty netto sprzed roku. Rentowność netto wzrosła natomiast do 5,2% w porównaniu do -0,9% w roku ubiegłym.

Wzrost zysku był spowodowany przede wszystkim działaniami prowadzonymi w zakresie zarządzania ryzykiem i zmianami w strukturze handlu, których Grupa dokonała w odpowiedzi na niepewność związaną z ograniczeniami technicznymi linii przesyłowych. 

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!