Wszystkie oferowane akcje INTER RAO Lietuva zostały przydzielone inwestorom

WYŁĄCZONE Z DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ, W USA, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII.

INTER RAO Lietuva, czołowa grupa działająca na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii na Litwie, dokonała przydziału wszystkich oferowanych akcji. Nadsubskrypcja przekroczyła 26 proc.

Inwestorom zostało przydzielone:

  • 600 000 akcji dla inwestorów indywidualnych, których zapisy zostały proporcjonalnie zredukowane o 11,45 proc.
  • 3 400 000 akcji dla inwestorów instytucjonalnych podczas gdy popyt na akcje był o 27,75 proc. większy.

Przy cenie 5,85 euro (24,17 zł) za jedną akcję wartość publicznej oferty wyniosła ponad 23 mln euro (96,7 mln zł), a kapitalizacja spółki po ofercie wyniosła ok. 117 mln euro (483 mln zł). Po zakończeniu oferty publicznej, akcje przydzielone nowym inwestorom będą stanowić 20% kapitału INTER RAO Lietuva.

Debiut na GPW, która będzie jedynym rynkiem obrotu akcjami INTER RAO Lietuva, ma nastąpić około 18 grudnia.

Firma inwestycyjna Orion Securities jest globalnym koordynatorem oferty, Ernst&Young audytorem finansowym, a Baker & McKenzie i LAWIN są doradcami prawnymi.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

 

Łukasz Wójcik

NBS Communications

Tel: +48 22 826 74 18

E-mail: lwojcik@nbs.com.pl

 

Jakub Rutkowski

NBS Communications

Tel: +48 22 826 74 18

E-mail: jrutkowski@nbs.com.pl

 

Zastrzeżenie prawne:

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, („Amerykańska ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub do osób z USA, chyba, że papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych w USA.

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna, w całości ani w części, stanowić, ani nie może być rozumiana, jako jakakolwiek oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani jako zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych AB INTER RAO Lietuva („Spółka”) w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii (ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie jest niezgodne z prawem), ani też nie powinna w całości ani w części stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski i Litwy („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”), przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji adresowaną do inwestorów na terytorium Polski i Litwy, oraz ubieganiem się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPWW”).

W dniu 23 listopada 2012 r. Prospekt w został zatwierdzony przez Bank Centralny Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas, „BCRL”), będący organem nadzoru nad rynkami finansowymi na Litwie, i został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości po spełnieniu warunków określonych w art. 12 prawa Republiki Litewskiej z dnia 18 stycznia 2007 r. o papierach wartościowych, ze zmianami, oraz art. 37 polskiej ustawy z dnia 2 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego od BCRL dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu oraz tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język polski.

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.interrao.lt) oraz UAB FMI Orion Securities (www.orion.lt). Egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej można otrzymać bezpłatnie po zgłoszeniu stosownego żądania do Spółki lub do UAB FMI Orion Securities.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!