W piątek kończą się zapisy na akcje INTER RAO Lietuva

WYŁĄCZONE Z DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ, W USA, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII.

Do godziny 17.00 w piątek 7 grudnia inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje INTER RAO Lietuva – czołowej grupy działającej na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich i jednego z największych niezależnych dostawców energii na Litwie. Zapisy są przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 6,55 euro lub ekwiwalencie ceny maksymalnej na poziomie 26,92 zł. 

Od kilku dni prowadzimy roadshow w Skandynawii na Litwie i w Polsce. Zakładam, że wszystkie spotkania okazały się owocne i zainteresowały duże grono zagranicznych inwestorów. Ma nadzieję, że znajdzie to odzwierciedlenie w procesie budowy księgi popytu, który rozpoczął się wczoraj i potrwa do piątku. Oczekujemy, że tradycyjnie największe zainteresowanie inwestorów pojawi się ostatniego dnia zapisówmówi Jonas Garbaravičius, Członek Rady Nadzorczej INTER RAO Lietuva

Na akcje INTER RAO Lietuva może zapisać się każdy posiadacz konta maklerskiego w Polsce. Zapisy są przyjmowane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.orion.lt. Wypełniony formularz należy przesłać do Orion Securities e-mailem: ipo@orion.lt lub faksem: +370 5 231-38-40.

Środki będące iloczynem ceny maksymalnej w euro lub ekwiwalentu ceny maksymalnej w złotych i liczby akcji, na które został złożony zapis, należy wpłacić na podane w formularzu konto w polskim banku.

Oferta INTER RAO Lietuva obejmuje do 4 milionów akcji sprzedawanych przez Scaent Baltic, litewską firmę inwestycyjną. Oferowane akcje stanowią 20 proc. kapitału Spółki i mniejszą część akcji posiadanych przez Scaent Baltic. 

Przewidywany harmonogram oferty*

27 listopada – 7 grudnia 2012 r. (do godziny 17.00 CET)

Zapisy dla inwestorów indywidualnych

5 – 7 grudnia 2012 r. (do godziny 17.00 CET)

Proces budowy księgi popytu i zapisy dla inwestorów instytucjonalnych

10 grudnia 2012 r. lub zbliżony termin 

Ustalenie i ogłoszenie ostatecznej ceny sprzedaży i wstępny przydział akcji

12 grudnia 2012 r.

Określenie i ogłoszenie ostatecznej liczby akcji sprzedawanych i przydział akcji inwestorom

13 grudnia 2012 r. lub zbliżony termin 

Rozliczenie oferty akcji

18 grudnia 2012 r. lub zbliżony termin

Debiut na GPW

*Daty dotyczące harmonogramu oferty mogą ulec zmianie.

Firma inwestycyjna Orion Securities jest oferującym i doradza Spółce w kwestiach finansowych, a Baker & McKenzie i LAWIN są doradcami prawnymi.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Łukasz Wójcik

NBS Communications

Tel: +48 22 826 74 18

E-mail: lwojcik@nbs.com.pl

 

Jakub Rutkowski

NBS Communications

Tel: +48 22 826 74 18

E-mail: jrutkowski@nbs.com.pl

 

Zastrzeżenie prawne

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, („Amerykańska ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub do osób z USA, chyba, że papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych w USA.

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna, w całości ani w części, stanowić, ani nie może być rozumiana, jako jakakolwiek oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani jako zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych AB INTER RAO Lietuva („Spółka”) w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii (ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie jest niezgodne z prawem), ani też nie powinna w całości ani w części stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski i Litwy („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”), przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji adresowaną do inwestorów na terytorium Polski i Litwy, oraz ubieganiem się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPWW”).

W dniu 23 listopada 2012 r. Prospekt w został zatwierdzony przez Bank Centralny Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas, „BCRL”), będący organem nadzoru nad rynkami finansowymi na Litwie, i został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości po spełnieniu warunków określonych w art. 12 prawa Republiki Litewskiej z dnia 18 stycznia 2007 r. o papierach wartościowych, ze zmianami, oraz art. 37 polskiej ustawy z dnia 2 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego od BCRL dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu oraz tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język polski.

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.interrao.lt) oraz UAB FMI Orion Securities (www.orion.lt). Egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej można otrzymać bezpłatnie po zgłoszeniu stosownego żądania do Spółki lub do UAB FMI Orion Securities.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!