Inwestorzy zapisali się na wszystkie oferowane akcej INTER RAO Lietuva, cena została ustalona na 5,85 euro (24,17 zł)

WYŁĄCZONE Z DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ, W USA, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII.

INTER RAO Lietuva, czołowa grupa działająca na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii na Litwie, ustaliła cenę akcji w ofercie publicznej na 5,85 euro (ekwiwalent ceny wynosi 24,17 zł). Inwestorom zostały wstępnie przydzielone wszystkie 4 mln akcji stanowiące 20 proc. kapitału zakładowego. Całkowita wartość oferty publicznej wyniosła 23,4 mln euro (96,7 mln zł). Popyt zgłoszony przez inwestorów znacznie przewyższał liczbę oferowanych akcji. Około 15 proc. oferty zostało wstępnie przydzielonych inwestorom indywidualnym.

Debiut na GPW, która będzie jedynym rynkiem obrotu akcjami INTER RAO Lietuva, ma nastąpić około 18 grudnia.

Akcje INTER RAO Lietuva cieszyły się zainteresowaniem zarówno międzynarodowych jak i polskich inwestorów. Potwierdzeniem tego jest wstępny przydział wszystkich oferowanych akcji mimo niesprzyjających warunków do sprzedaży akcjimówi Jonas Garbaravičius, Członek Rady Nadzorczej INTER RAO Lietuva. – Inwestorzy z jednej strony doceniają dynamiczny rozwój INTER RAO Lietuva w ostatnich latach, silną pozycję rynkową i solidne wyniki finansowe. Z drugiej strony natomiast, dostrzegają duży potencjał wzrostu naszej Spółki. W nadchodzących latach chcemy utrzymać wysoką zyskowność i poprzez znaczące dywidendy dzielić się zyskami z akcjonariuszamidodaje Jonas Garbaravičius.

Zapisy na akcje INTER RAO Lietuva przyjmowane były od 27 listopada do 7 grudnia. Oferta składała się z 4 mln istniejących akcji oferowanych przez Scaent Baltic. Po zakończeniu oferty, przy założeniu, że nie będą prowadzone transakcje stabilizacyjne, nowi akcjonariusze będą kontrolować 20 proc. kapitału zakładowego.

 Zakończone sukcesem zapisy na akcje świadczą o dobrej ocenie spółki przez inwestorów. Uważamy, że czas na ofertę został wybrany właściwie po trwającym kilka lat trudnym okresie dla rynków kapitałowych. Jesteśmy przekonani, że dzięki notowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie INTER RAO Lietuva będzie mogło czerpać korzyści wynikające z bycia spółką publiczną, a jej przykład zachęci inne spółki o ugruntowanej pozycji do podjęcia decyzji o debiuciemówi Alius Jakubėlis, Prezes Orion Securities.

Dotychczasowych akcjonariuszy obowiązywać będzie roczny zakaz sprzedaży akcji liczony od dnia debiutu. Dodatkowo umowa zawarta pomiędzy głównymi akcjonariuszami, RAO Nordic OY i Scaent Baltic przewiduje, że do końca 2015 roku nie sprzedadzą oni posiadanych przez siebie akcji Spółki bez zgody drugiego akcjonariusza.

Określenie i ogłoszenie ostatecznej liczby akcji sprzedawanych i przydział akcji inwestorom są planowane 12 grudnia, rozliczenie oferty około 13 grudnia, a debiut na GPW nastąpi około 18 grudnia. Cena oferowanych akcji jest taka sama dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Firma inwestycyjna Orion Securities jest globalnym koordynatorem oferty, a Baker & McKenzie i LAWIN są doradcami prawnymi.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Łukasz Wójcik

NBS Communications

Tel: +48 22 826 74 18

E-mail: lwojcik@nbs.com.pl

 

Jakub Rutkowski

NBS Communications

Tel: +48 22 826 74 18

E-mail: jrutkowski@nbs.com.pl

 

Zastrzeżenie prawne:

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, („Amerykańska ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub do osób z USA, chyba, że papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych w USA.

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna, w całości ani w części, stanowić, ani nie może być rozumiana, jako jakakolwiek oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani jako zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych AB INTER RAO Lietuva („Spółka”) w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii (ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie jest niezgodne z prawem), ani też nie powinna w całości ani w części stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski i Litwy („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”), przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji adresowaną do inwestorów na terytorium Polski i Litwy, oraz ubieganiem się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPWW”).

W dniu 23 listopada 2012 r. Prospekt w został zatwierdzony przez Bank Centralny Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas, „BCRL”), będący organem nadzoru nad rynkami finansowymi na Litwie, i został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości po spełnieniu warunków określonych w art. 12 prawa Republiki Litewskiej z dnia 18 stycznia 2007 r. o papierach wartościowych, ze zmianami, oraz art. 37 polskiej ustawy z dnia 2 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego od BCRL dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu oraz tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język polski.

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.interrao.lt) oraz UAB FMI Orion Securities (www.orion.lt). Egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej można otrzymać bezpłatnie po zgłoszeniu stosownego żądania do Spółki lub do UAB FMI Orion Securities.

 

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!