INTER RAO Lietuva publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną

WYŁĄCZONE Z DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ, W USA, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII.

INTER RAO Lietuva, czołowa grupa działająca na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii na Litwie, opublikował prospekt emisyjny irozpoczyna ofertę publiczną akcji w Polsce i na Litwie. Debiut na GPW, która będzie jedynym rynkiem obrotu akcjami spółki, planowany jest około 18 grudnia 2012 roku.

Zdecydowaliśmy się na debiut w Warszawie ze względu na wiodącą pozycję GPW w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Po raz pierwszy regionalni i międzynarodowi inwestorzy będą mieli okazję zaangażowania się w dynamicznie zmieniający się rynek energetyczny republik  bałtyckich. Z kolei Spółka zyska dostęp do rynku kapitałowego i zrobi krok w kierunku zdobycia pozycji lidera na rynku energetycznym w regioniemówi Jonas Garbaravičius, Członek Rady Nadzorczej INTER RAO Lietuva.Jednym z elementów naszej strategii jest rozpoczęcie handlu na giełdzie energii w Warszawie, a w dłuższej perspektywie import energii do Polski oraz jej sprzedaż odbiorcom końcowym. Za debiutem na GPW przemawiają zarówno pozycja giełdy w regionie jak i nasza strategia, która daje nam możliwości dalszego wzrostudodaje Garbaravičius.

Prospekt został zatwierdzony 23 listopada przez Litewski Bank Centralny, a Komisja Nadzoru Finansowego została zawiadomiona o zatwierdzeniu.

Firma inwestycyjna Orion Securities jest oferującym i doradza Spółce w kwestiach finansowych, a Baker & McKenzie i LAWIN są doradcami prawnymi.

 

Struktura oferty

Oferta INTER RAO Lietuva obejmuje do 4 milionów akcji sprzedawanych przez Scaent Baltic, litewską firmę inwestycyjną. Oferowane akcje stanowią 20 proc. kapitału Spółki i mniejszą część akcji posiadanych przez Scaent Baltic.  

Oferta składa się z oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych na Litwie i w Polsce, jednocześnie akcje sprzedawane są w ramach oferty prywatnej (private placement) zagranicznym inwestorom instytucjonalnym. Oferta nie jest podzielona na transze.

 

Harmonogram oferty

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 27 listopada do 7 grudnia. Inwestorzy będą zapisywać się na akcje Spółki po cenie maksymalnej wynoszącej 6,55 euro lub ekwiwalencie ceny maksymalnej w złotych wynoszącym 26,92 zł. Ostateczna cena oferowanych akcji zostanie ustalona i ogłoszona do około 10 grudnia i będzie taka sama zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Pozostałe środki zostaną zwrócone inwestorom w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozliczenia ofert.

Przewidywany harmonogram oferty*

27 listopada – 7 grudnia 2012 r. (do godziny 17.00 CET)

Zapisy dla inwestorów indywidualnych

5 – 7 grudnia 2012 r. (do godziny 17.00 CET)

Proces budowy księgi popytu i zapisy dla inwestorów instytucjonalnych

10 grudnia 2012 r. lub zbliżony termin 

Ustalenie i ogłoszenie ostatecznej ceny sprzedaży i wstępny przydział akcji

12 grudnia 2012 r.

Określenie i ogłoszenie ostatecznej liczby akcji sprzedawanych i przydział akcji inwestorom

13 grudnia 2012 r. lub zbliżony termin 

Rozliczenie oferty akcji

18 grudnia 2012 r. lub zbliżony termin

Debiut na GPW

* Daty dotyczące harmonogramu oferty mogą ulec zmianie.

 

Sposób zapisywania się na akcje

Na akcje INTER RAO Lietuva będzie mógł zapisać się każdy posiadacz konta maklerskiego w Polsce. Zapisy będą przyjmowane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.orion.lt. Wypełniony formularz należy przesłać do Orion Securities e-mailem: ipo@orion.lt lub faksem: +370 5 231-38-40.

Środki będące iloczynem ceny maksymalnej w euro lub ekwiwalentu ceny maksymalnej w złotych i liczby akcji, na które został złożony zapis, należy wpłacić na podane w formularzu konto w polskim banku.

Ewentualny zwrot środków wynikający z redukcji zapisów lub niższej ceny akcji w ofercie zostanie dokonany w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozliczenia oferty na rachunek określony przez inwestora w formularzu.

Akcje zostaną przydzielone inwestorom indywidualnym na ich rachunki inwestycyjne określone w formularzu.

 

Akcjonariat

Większościowym akcjonariuszem INTER RAO Lietuva kontrolującym 51 proc. akcji jest RAO Nordic OY, fińska spółka zależna INTER RAO UES, czołowego rosyjskiego producenta energii. Pozostałe 49 proc. akcji Spółki jest w posiadaniu litewskiej firmy inwestycyjnej Scaent Baltic.

 

Po zakończeniu oferty większościowym akcjonariuszem INTER RAO Lietuva pozostanie RAO Nordic. Przy założeniu, że inwestorzy obejmą wszystkie 4 miliony oferowanych akcji udział Scaent Baltic spadnie do 29 proc., a udział nowych inwestorów wyniesie 20 proc.

 

Dotychczasowych akcjonariuszy obowiązywać będzie roczny zakaz sprzedaży akcji liczony od dnia debiutu. Dodatkowo umowa zawarta pomiędzy głównymi akcjonariuszami, RAO Nordic OY i Scaent Baltic przewiduje, że do końca 2015 roku nie sprzedadzą oni posiadanych przez siebie akcji Spółki bez zgody drugiego akcjonariusza.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Łukasz Wójcik

NBS Communications

Tel: +48 22 826 74 18

E-mail: lwojcik@nbs.com.pl

 

Jakub Rutkowski

NBS Communications

Tel: +48 22 826 74 18

E-mail: jrutkowski@nbs.com.pl

 

Zastrzeżenie prawne:

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, („Amerykańska ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub do osób z USA, chyba, że papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych w USA.

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna, w całości ani w części, stanowić, ani nie może być rozumiana, jako jakakolwiek oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani jako zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych AB INTER RAO Lietuva („Spółka”) w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii (ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie jest niezgodne z prawem), ani też nie powinna w całości ani w części stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski i Litwy („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”), przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji adresowaną do inwestorów na terytorium Polski i Litwy, oraz ubieganiem się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPWW”).

W dniu 23 listopada 2012 r. Prospekt w został zatwierdzony przez Bank Centralny Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas, „BCRL”), będący organem nadzoru nad rynkami finansowymi na Litwie, i został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości po spełnieniu warunków określonych w art. 12 prawa Republiki Litewskiej z dnia 18 stycznia 2007 r. o papierach wartościowych, ze zmianami, oraz art. 37 polskiej ustawy z dnia 2 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego od BCRL dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu oraz tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język polski.

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.interrao.lt) oraz UAB FMI Orion Securities (www.orion.lt). Egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej można otrzymać bezpłatnie po zgłoszeniu stosownego żądania do Spółki lub do UAB FMI Orion Securities.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!